Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

60 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-82067
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Specialistsjuksköterskeubildning med inriktnng mot psykiatrisk vård vänder sig till dig som vill medverka i dagens och morgondagens psykiatriska vård. Den förbereder dig för att arbeta med, leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

Innehåll

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av åtta kurser, omfattar 60 högskolepoäng varav 52.5 högskolepoäng vårdvetenskap och 7.5 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 7,5 högskolepoäng. Kurserna ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård ingår kurser i specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, psykiatrisk omvårdnad samt medicinsk psykiatri. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap relatera till begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområden. Kurserna innehåller kompetensområden såsom lärande, omvårdnadsprocessen, utredningar och behandlingar, arbetsledning och samarbete samt professionellt förhållningssätt, vilket inkluderar vetenskaplighet och etiskt värderande. Utbildningen har en tydlig anknytning till specialistprofessionen och vetenskaplig metodologi på en avancerad nivå.


Följande kurser ingår som obligatoriska i programmet:

Vårdvetenskap, 52,5 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande folkhälsoarbete i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Psykiatrisk omvårdnad, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier.

Klinisk omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng verksamhetsförlagda studier inom psykiatrisk vård.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården dels från ett vårdvetenskapligt-, dels från ett hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Psykiatri ur ett samhällsperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande det samhälleliga ansvaret för människor med psykisk sjukdom och ohälsa.

Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 högskolepoäng
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Medicinsk vetenskap, 7,5 högskolepoäng
Psykiatri, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs genom flexibelt lärande på distans.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.