Huvudmeny
Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

60 högskolepoäng, deltid 50%

Person tittar ut genom ett fönster

Specialistsjuksköterskeubildning med inriktnng mot psykiatrisk vård vänder sig till dig som vill medverka i dagens och morgondagens psykiatriska vård. Den förbereder dig för att arbeta med, leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

En psykiatrisjuksköterska kan arbeta med alla åldersgrupper från barn till äldre personer. Psykiatrisjuksköterskans arbete kännetecknas av att omväxlande arbeta självständigt, med eget omvårdnadsansvar, till att arbeta nära tillsammans med andra yrkeskategorier, ofta i team. Man arbetar då i team med läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och mentalskötare. Man arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. En psykiatrisjuksköterska skall även kunna handleda övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad, och medverka till att utveckla vården.

Utbildningen förbereder dig för att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också för att hantera komplexa situationer. Med din helhetssyn på människan och hennes behov kommer du efter avslutad utbildning att ha förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Verksamhetsförlagda studier
Utbildningens verksamhetsförlagda studier (VFU) är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

En psykiatrisjuksköterska kan arbeta inom olika delar av hälso- och sjukvården: i läns-, regions- och i den kommunala hälso- och sjukvården, inom privat verksamhet eller utomlands. Du kan arbeta på psykiatrisk vårdavdelning, akutmottagning, öppenvårdsmottagning, integrerad psykiatrisk vård eller i mobila team m.m. Det kan handla om akutvård, rehabilitering, äldrepsykiatri, barn- och ungdomspsykiatrisk vård eller missbruksvård.

Arbetsmarknaden är god för specialistutbildade sjuksköterskor i psykiatrisk vård och efterfrågan förväntas bli fortsatt stor i hela landet.

Möjligheter finns även att läsa vidare bl a inom områdena vårdvetenskap, ledarskap och organisation, kanske genom att gå vidare till forskarutbildning.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82067
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av åtta kurser, omfattar 60 högskolepoäng varav 52.5 högskolepoäng vårdvetenskap och 7.5 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 7,5 högskolepoäng. Kurserna ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård ingår kurser i specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, psykiatrisk omvårdnad samt medicinsk psykiatri. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap relatera till begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområden. Kurserna innehåller kompetensområden såsom lärande, omvårdnadsprocessen, utredningar och behandlingar, arbetsledning och samarbete samt professionellt förhållningssätt, vilket inkluderar vetenskaplighet och etiskt värderande. Utbildningen har en tydlig anknytning till specialistprofessionen och vetenskaplig metodologi på en avancerad nivå.


Följande kurser ingår som obligatoriska i programmet:

Vårdvetenskap, 52,5 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande folkhälsoarbete i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Psykiatrisk omvårdnad, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier.

Klinisk omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng verksamhetsförlagda studier inom psykiatrisk vård.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården dels från ett vårdvetenskapligt-, dels från ett hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Psykiatri ur ett samhällsperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande det samhälleliga ansvaret för människor med psykisk sjukdom och ohälsa.

Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 högskolepoäng
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Medicinsk vetenskap, 7,5 högskolepoäng
Psykiatri, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs genom flexibelt lärande på distans.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Elin Jakobsson.

Mötet med människor engagerar Elin

Mötet med människor engagerar Elin Jakobsson. Därför valde hon att studera till specialistsjuksköterska i psykiatri.
– Där kan jag använda mig själv som redskap i mötet fullt ut. Det är sannerligen en utmaning!

Var gick du grundutbildningen till sjuksköterska?

– Jag gick min grundutbildning till sjuksköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Varför valde du att studera på Högskolan i Borås?

– Det var i Borås jag först blev antagen till specialistutbildningen. Dessutom finns det bra tågförbindelser mellan Kalmar, där jag bor just nu, och Borås, och jag studerar gärna i en lite mindre stad än exempelvis Göteborg.

Elin Jakobsson
Ålder: 28
Studerar: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng, distans
Från: Gotland. Jag kommer inom kort flytta tillbaka till Gotland där jag kommer ifrån efter cirka sex år i Kalmar.
Fritid: Umgås med vänner, promenera med mina hundar, resa och kulinariska upplevelser.
Tips till blivande specialistsjuksköterskor: Välj Högskolan i Borås för en innehållsrik och inspirerande utbildning.

Vad gör du vid sidan av studierna?

– Just arbetar jag halvtid inom psykiatrisk slutenvård i Kalmar, där jag har en utbildningstjänst på 100 procent. Det vill säga jag får full lön under studietiden.

Vad har du gjort dessförinnan?

– Som sjuksköterska har jag hunnit med att arbeta på Öron, näs- och halsmottagning och på en infektionsavdelning. Dessförinnan arbetade jag främst med försäljning inom bygg och järnvaror och senare hemtjänst i privat regi.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det är att utbildningen håller hög kvalitet då lärarna är mycket engagerade inom ämnet – och i oss studenter. De vill att vi ska få tillgång till bästa möjliga kunskap genom intressanta föreläsningar av omvårdnadsforskare, överläkare med flera.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?

– Den är bättre än vad jag hade förväntat mig. Den håller hög vetenskaplighet och medicinkursen är integrerad med omvårdnadskursen på ett pedagogiskt sätt.

Ingår praktik i utbildningen?

– Det är fem veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på helfart eller tio veckor på halvfart.

Vad får man göra då?

– Jag kommer göra min praktik inom psykiatrisk öppenvård i Visby i höst. Eftersom jag inte jobbat inom öppenvård tidigare så vet jag inte riktigt vad jag kommer få göra eller hur arbetet kommer läggas upp än.

Vad är ditt mål på sikt efter utbildningen?

– Det är att kunna bidra till förbättrad psykisk hälsa bland befolkningen samt uppmärksamma psykisk ohälsa i samhället.

Text och foto: Solveig Klug

2016-02-22

Nicklas Wing.

Nicklas: psykiatrivården ett spännande område att utforska

Efter grundutbildningen till sjuksköterska och flera års arbete inom den somatiska vården fick Nicklas Wing upp ögonen för psykiatrin. Nu läser han till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård.

– Jag började läsa på och upptäckte ett spännande och till stora delar outforskat område där jag tror att vi sjuksköterskor har mycket att bidra med utvecklingsmässigt.

Nicklas Wing
Ålder: 32
Från: Borås
Studerar: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng, halvfart, distans.
Tidigare gjort: Sjuksköterskeutbildning i Lund, examen 2008, arbetat med hjärtsjukvård och socialpsykiatri.
Fritid: Den minskade drastiskt när jag och min fru fick vårt andra barn. Mest blir det häng med familj och vänner samt lite träning då och då.
Tips till blivande specialistsjuksköterskor: Om du är motiverad att studera till specialist, men din arbetsgivare inte möjliggör detta, se dig då om efter en ny arbetsgivare. Det gjorde jag, vilket nu innebär att jag studerar 50 procent och arbetar 50 procent med full lön.

Vad betyder det för dig att specialisera dig inom sjuksköterskeyrket?

– Det är en efterlängtad möjlighet att få lära mig mer om det jag är intresserad av och ett tydliggörande av min yrkesroll.

Varför valde du att studera specialistutbildningen på Högskolan i Borås?

– Det passar mig bäst då jag är bosatt i Borås, men också för att det kändes som ett fräscht upplägg där jag kan kombinera arbete och studier.

Vad gjorde du innan du började plugga på det nuvarande programmet?

– Jag har arbetat inom socialpsykiatrin här i Borås, men numera har jag min anställning på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning inom Västra Götalandsregionen. Tidigare har jag arbetat med hjärtsjukvård på sjukhuset i Lund.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Friheten att själv kunna planera studierna.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?

– Jag har bara gått en termin av fyra men so far, so good. Jag trodde att kraven skulle vara snäppet lägre, men är positivt överraskad över ambitionsnivån hos våra lärare. Det höjer kvaliteten i utbildningen.

Är det mycket praktik på utbildningen?

– Som jag förstår det så är det totalt fem veckors praktik på heltid, alternativt tio veckor på halvtid.

Vad förväntar du dig på praktiken?

– Jag utgår ifrån att den kommer att ge inblick i hur arbetet för en specialistsjuksköterska kan se ut. Samtidigt så hoppas jag att det kommer att ges gott om utrymme för handledning och reflektion tillsammans med min handledare.

Vad har du för mål på sikt?

– Att få vara aktiv i utvecklingen av den psykiatriska omvårdnaden. Ett område som jag personligen tycker känns extra intressant är hur vi i vården möter våra patienters andliga behov. Vi pratar ju ofta om människan som kropp, själ och ande men min erfarenhet är att vi i vården har lite svårt att förhålla oss till den sistnämnda delen. Så här finns det mycket att göra och i framtiden skulle jag kunna tänka mig att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Text och foto: Solveig Klug

2016-02-11

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: GPSYK
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Version: 8.0
Gäller från: HT 2018

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För specialistsjuksköterskexamen ska studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.


Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede,
 • visa vårdpedagogisk förmåga.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten också

 • visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
 • visa förmåga att möta människor i kris,
 • visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg. (SFS 2006:1053 Examensordning)


Mål för magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom vårdvetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Lokala mål för specialistsjuksköterske- och magisterexamen

 • visa förmåga till beaktande av mångfald och hållbar utveckling liksom av internationell samverkan i ett ständigt föränderligt samhälle.

Innehåll

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av åtta kurser, omfattar 60 högskolepoäng varav 52.5 högskolepoäng vårdvetenskap och 7.5 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 7,5 högskolepoäng. Kurserna ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård ingår kurser i specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, psykiatrisk omvårdnad samt medicinsk psykiatri. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap relatera till begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområden. Kurserna innehåller kompetensområden såsom lärande, omvårdnadsprocessen, utredningar och behandlingar, arbetsledning och samarbete samt professionellt förhållningssätt, vilket inkluderar vetenskaplighet och etiskt värderande. Utbildningen har en tydlig anknytning till specialistprofessionen och vetenskaplig metodologi på en avancerad nivå.


Följande kurser ingår som obligatoriska i programmet:

Vårdvetenskap, 52,5 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande folkhälsoarbete i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Psykiatrisk omvårdnad, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier.

Klinisk omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng verksamhetsförlagda studier inom psykiatrisk vård.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården dels från ett vårdvetenskapligt-, dels från ett hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Psykiatri ur ett samhällsperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande det samhälleliga ansvaret för människor med psykisk sjukdom och ohälsa.

Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 högskolepoäng
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Medicinsk vetenskap, 7,5 högskolepoäng
Psykiatri, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Examen

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng kan ansöka om examensbevis på specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Mental Health Care), samt Magisterexamen med huvudområde vårdvetenskap (Master of Science (60 credits) with a major in Caring Science). Yrkesexamen och generell examen utfärdas på samma examensbevis.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs genom flexibelt lärande på distans.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kontakt


Programansvarig Gunilla Carlsson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen