Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

60 högskolepoäng, deltid 50%

bild på två händer som håller varandra

Du som är sjuksköterska och som väljer att specialistutbilda dig mot vård av äldre går en spännande framtid till mötes. Som specialistutbildad sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där specialistutbildad personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning får du gedigna kunskaper i att möta och vårda äldre människor i livets olika faser.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med äldre inom hälso- och sjukvården, med alltifrån hälsofrämjande åtgärder i den öppna vården till avancerad hemsjukvård och vård i livets slutskede. Genom samverkan med andra yreksprofessioner möjliggör du god livskvalitet hos den äldre och dennes närstående.

Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i projektgrupper, seminarier, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning. Utbildningen sker via flexibelt lärande som innebär upp till fyra campusträffar per termin.

Verksamhetsförlagd utbildning
I huvudsak finns VFU-platser i närområdet kring Borås, i Södra Älvsborg, i Västra Götalandsregionen. Då det är möjligt kan verksamhetsförlagd utbildningen genomföras på annan ort.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som specialistutbildad sjuksköterska har du ett brett arbetsområde för vård och omsorg för äldre människor. Du kan arbeta kommunens äldreomsorg, som även kan bestå av privat arbetsgivare. Du ingår oftast i team med anhöriga och flera yrkesgrupper för att ansvara för omvårdnad för äldre människor. Som specialistutbildad sjuksköterska leder du omvårdnadsarbetet nära den äldre människan. Utbildningen ger även förutsättningar för att arbeta som verksamhetschef samt inom hälsoförebyggande verksamheter. Du kan också arbeta internationellt.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82070
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser och omfattar 60 högskolepoäng varav 52,5 högskolepoäng vårdvetenskap och 7,5 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 7,5 högskolepoäng. Dessa kurser ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap.

Inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot vård av äldre ingår kurser i avancerad hemsjukvård, demenssjukvård samt palliativ vård. Även en kurs i förskrivning av förbrukningsartiklar samt tekniska hjälpmedel ingår. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap knyta an begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Kurserna bygger successivt på varandra och progressionen kan beskrivas som att gå från veta att till att koppla ihop till en praktisk kunskap: veta hur inom utbildningens kontext. Utbildningen har en stark professionsanknytning och en vetenskaplig metodologisk anknytning. Innehållet i kurserna är inriktat mot kompetensområde både vad gällande den kliniska kunskap som här erfordras som utifrån vetenskaplig teoretisk grund.

Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i projektgrupper, seminarier, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning.

Obligatoriska kurser, 1-60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande hälsofrämjande och förebyggandets vetenskapliga grund i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel, 12,5 högskolepoäng (vårdvetenskap 8,5 högskolepoäng och medicinsk vetenskap 4 högskolepoäng ) (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier och 7,5 högskolepoäng VFU. Kursen innehåller gerontologi, geriatriska sjukdomstillstånd, behandlingar och vårdandet samt förskrivning av förbrukningsartiklar samt tekniska hjälpmedel.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård 7,5 högskolepoäng (vårdvetenskap 6,5 högskolepoäng och medicinsk vetenskap 1 högskolepoäng ) (A1N)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och innehåller 3 högskolepoäng i palliativ vård. Kursen innehåller vård av den äldre människan i hemmet, här ingår palliativa vårdens etik och värdegrund samt palliativ medicin.

Människan med demens och multisjuklighet, 7,5 högskolepoäng (vårdvetenskap 5 högskolepoäng och medicinsk vetenskap 2,5 högskolepoäng ) (A1N)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen innehåller geriatriska sjukdomstillstånden demens och multisjuklighet, behandlingar och vårdandet. Kursen innehåller 1 högskolepoäng i palliativ vård.

Examensarbete med inriktning mot vård av äldre, 15 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Annika KnutssonAnnika vårdar våra äldre

Annika Knutsson går tredje terminen på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot vård av äldre. Hon läser på distans och tycker att det fungerar smidigt. Utbildningen ger henne ökad förståelse om vården av äldre och gör henne till en bättre sjuksköterska.

Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: VAVÄL
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-11-22
Version: 2.1
Gäller från: HT 2018

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre. För magisterexamen ska studenten på en övergripande nivå utveckla förmåga att på vetenskaplig grund förstå, kritiskt granska och handla i frågor gällande forskning och kvalitetsarbete inom vårdvetenskap.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.


Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede
 • visa vårdpedagogisk förmåga.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten också

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och
 • visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering.


Mål för magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten på en övergripande nivå utvecklat förmåga att på vetenskaplig grund förstå, kritiskt granska och handla i frågor gällande forskning och kvalitetsarbete inom området.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom vårdvetenskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och vårdvetenskapens metoder i synnerhet.


Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom vårdvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Lokala mål för specialistsjuksköterske- och magisterexamen

 • visa förmåga till beaktande av mångfald och hållbar utveckling liksom av internationell samverkan i ett ständigt föränderligt samhälle.

Innehåll

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser och omfattar 60 högskolepoäng varav 52,5 högskolepoäng vårdvetenskap och 7,5 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 7,5 högskolepoäng. Dessa kurser ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap.

Inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot vård av äldre ingår kurser i avancerad hemsjukvård, demenssjukvård samt palliativ vård. Även en kurs i förskrivning av förbrukningsartiklar samt tekniska hjälpmedel ingår. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap knyta an begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Kurserna bygger successivt på varandra och progressionen kan beskrivas som att gå från veta att till att koppla ihop till en praktisk kunskap: veta hur inom utbildningens kontext. Utbildningen har en stark professionsanknytning och en vetenskaplig metodologisk anknytning. Innehållet i kurserna är inriktat mot kompetensområde både vad gällande den kliniska kunskap som här erfordras som utifrån vetenskaplig teoretisk grund.

Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i projektgrupper, seminarier, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning.

Obligatoriska kurser, 1-60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande hälsofrämjande och förebyggandets vetenskapliga grund i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel, 12,5 högskolepoäng (vårdvetenskap 8,5 högskolepoäng och medicinsk vetenskap 4 högskolepoäng ) (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier och 7,5 högskolepoäng VFU. Kursen innehåller gerontologi, geriatriska sjukdomstillstånd, behandlingar och vårdandet samt förskrivning av förbrukningsartiklar samt tekniska hjälpmedel.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård 7,5 högskolepoäng (vårdvetenskap 6,5 högskolepoäng och medicinsk vetenskap 1 högskolepoäng ) (A1N)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och innehåller 3 högskolepoäng i palliativ vård. Kursen innehåller vård av den äldre människan i hemmet, här ingår palliativa vårdens etik och värdegrund samt palliativ medicin.

Människan med demens och multisjuklighet, 7,5 högskolepoäng (vårdvetenskap 5 högskolepoäng och medicinsk vetenskap 2,5 högskolepoäng ) (A1N)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen innehåller geriatriska sjukdomstillstånden demens och multisjuklighet, behandlingar och vårdandet. Kursen innehåller 1 högskolepoäng i palliativ vård.

Examensarbete med inriktning mot vård av äldre, 15 högskolepoäng (vårdvetenskap) (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:

- Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre
Engelsk översättning av examensbenämningen:
- Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Elderly Care

samt

- Magisterexamen med huvudområde vårdvetenskap
Engelsk översättning av examensbenämning:
- Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Caring Science

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs hemsida. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kontakt


Programansvarig Karin Josefsson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen