Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Systemarkitekturutbildningen

180 högskolepoäng, heltid 100%

Ung man med dator

Är problemlösning din grej? Tycker du att det är fantastiskt kul med datorer och teknik?
Då ska du läsa Systemarkitekturutbildningen, där vår målsättning är att utbilda de vassaste system- och programutvecklarna. Systemarkitekturutbildningens studenter är högt ansedda på arbetsmarknaden, och de flesta systemarkitekter som har utbildats vid Högskolan i Borås får kvalificerade jobb direkt efter examen.

Som systemarkitekt kan du ta dig an de utmaningar som ställs av såväl både dagens som framtidens IT-lösningar. Systemarkitekturutbildningen gör dig till generalist inom system- och programutveckling och du kan arbeta med att utveckla allt från innovativa webbtjänster och mobilappar till traditionella administrativa system. Utbildningens fokus ligger på programmering och programutveckling, med en spets inom dataanalys. För att kunna verka i olika miljöer lär du dig flera programmeringsspråk, och du utvecklar kontinuerligt program på olika plattformar och i olika utvecklingsmiljöer. Systemarkitekten blir därför skicklig på programmering i flera olika former, men även inom relaterade områden som till exempel datahantering, samt distribuerade och intelligenta system.

Som student på Systemarkitekturutbildningen får du tillbringa huvuddelen av din tid åt att vässa dina färdigheter i programmering och programutveckling, med en grund i datavetenskapliga principer. Utbildningens styrka är en högt ställd målsättning, som är möjlig tack vare en kombination av teoretiskt djup och omfattande färdighetsträning. De allra flesta kurserna på utbildningen innehåller inlämningsuppgifter eller projekt i programutveckling, där du får omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. Normalt arbetar du med några av dina studiekamrater, i par eller i grupp, och tillsammans utmanas ni ofta till att vara både kreativa och lösningsorienterade. Utbildningens kurser inom maskininlärning för dataanalys, samt parallella och distribuerade system utrustar dig med spetskompetens inom modern programutveckling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Arbetsgivare efterfrågar personer som både har teoretiskt djup i sin utbildning och gedigna praktiska färdigheter. Denna kombination har genom alla år kännetecknat systemarkitekturutbildningen. Ett första jobb i IT-branschen är ofta som programmerare eller systemutvecklare och med de kunskaper som utbildningen ger kan du jobba med utveckling av allt från webbtjänster till intelligenta system. Efter det första jobbet har systemarkitekter två tydliga karriärvägar. Den ena innebär en fördjupning inom program- och systemutveckling och leder till olika tekniska specialistyrken inom IT-branschen. Den andra vägen är en breddning av arbetsuppgifterna och systemarkitekter arbetar då ofta som konsulter och projektledare.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82305
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Bredd och djup inom programmering. Systemarkitekturutbildningen fokuserar på programmering och programutveckling. För att kunna verka i olika miljöer lär du dig flera programmeringsspråk, t.ex. C, C# och Java. Du utvecklar kontinuerligt program på olika plattformar, vilka kan vara .NET och Windows CE, men lika gärna en serverlösning eller en mobiltelefon. Viktiga ingredienser i alla moderna IT-system är grafik, gränssnitt, intelligens och parallellism, varför du läser kurser inom datorgrafik och visualisering, webbprogrammering, artificiell intelligens samt parallella och distribuerade system.

Undervisning. För att du skall vara anställningsbar direkt efter examen, bygger systemarkitekturutbildningen på att alla viktiga moment övas praktiskt. I årskurs 3 genomförs ett omfattande programmeringsprojekt, där kunskaper från tidigare kurser tillämpas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där studenten ges möjlighet att utföra ett enskilt arbete i samverkan med ett företag. Nästan all undervisning sker på svenska, men kurslitteraturen är oftast på engelska. På samma sätt som vi strävar efter att använda de senaste utvecklingsverktygen, är målsättningen att använda internationellt etablerad kurslitteratur.
Till skillnad från många liknande utbildningar har systemarkitekturutbildningen i Borås små klasser (ca 30 studenter), vilket ger en stark sammanhållning mellan studenterna och god kontakt med lärare. Som SA-student är du aldrig bara en i mängden!

Examen. Utbildningen leder till en kandidatexamen inom informatik med inriktning mot programutveckling. Med en kandidatexamen är du behörig att läsa ett ettårigt magisterprogram i Sverige eller ett tvåårigt masterprogram, antingen i Sverige eller utomlands.

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre läsår. Under det första året läggs grunden inom system- och programutveckling genom ett spår av kurser med programmering i imperativa språk. Årets kurser fokuserar på algoritmdesign och utveckling av mindre program med stöd i grundläggande datavetenskapliga principer, men ger även en introduktion till systemutvecklingsmetoder.

Det andra året fokuserar på fördjupande studier i system- och programutveckling. Här introduceras objektorienterad programutveckling, utveckling mot webb och mobila plattformar, samt fördjupande kurser i systemutvecklingsmetoder och -processer. Under hösten påbörjas även ett spår som behandlar utveckling av programvara för dataanalys.

Under det tredje och avslutande året vidareutvecklas studenternas kunskaper och färdigheter inom moderna tillämpningar genom ett större programutvecklingsprojekt, som genomförs i samarbete med externa uppdragsgivare, följt av fördjupande studier i program- och systemutveckling för dataanalys. Utbildningen avslutas med en kurs i vetenskaplig metodik och ett självständigt vetenskapligt arbete.

År 1 (högskolepoäng)

 • Informationssystem (7,5hp)
 • Programutveckling - en datalogisk introduktion (7,5hp)
 • Systemanalys och design (7,5hp)
 • Programmeringsteknik (7,5hp)
 • Systemutvecklare - roller, miljö och praktik (7,5hp)
 • Algoritmer och datastrukturer 1 (7,5 hp)
 • Datakommunikation (7,5hp)
 • Algoritmer och datastrukturer 2 (7,5hp)


År 2 (högskolepoäng)

 • Databasteknik (7,5hp)
 • Objektorienterad mjukvaruutveckling (15hp)
 • Test av IT-system (7,5hp)
 • Webb- och mobilutveckling (7,5hp)
 • Maskininlärning 1 (7,5hp)
 • Datorgrafik och visualisering (7,5hp)
 • Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp)


År 3 (högskolepoäng)

 • Programutvecklingsprojekt (15hp)
 • Parallella och distribuerade system (7,5hp)
 • Maskininlärning 2 (7,5hp)
 • Dataanalysprojekt (7,5hp)
 • Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp)
 • Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp)


Förkunskapskraven nedan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Vidare studier

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå, exempelvis magister- eller masterutbildning i informatik vid Högskolan i Borås.

Övrigt

Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.

Utbildningen innehåller professionsanknutna inslag, specifikt genomförs programutvecklingsprojektet och det självständiga arbetet under årskurs 3 i samverkan med externa uppdragsgivare. Genom den kombination av teoretiska och praktiska inslag som utbildningen innehåller, blir studenterna väl rustade att möta de utmaningar som professionsområdet erbjuder i en föränderlig värld.

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Programmet möjliggör nationell och internationell samverkan med relevanta utbildningar efter enskild överenskommelse/prövning på studentens begäran. Det huvudsakliga mobilitetsfönstret i utbildningen är höstterminen i årskurs 2. Vid studier vid annat lärosäte förväntas studenten tillgodogöra sig kunskaper som motsvarar de förkupskapskrav som ställs av senare kurser i utbildningen.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: ASYAR
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2017-09-26
Version: 10.1
Gäller från: HT 2018

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Efter avklarad utbildning skall studenten ha mycket goda färdigheter i system- och programutveckling, vilket innebär att studenten skall kunna bedriva programutveckling på olika plattformar, med olika verktyg, i ett flertal programmeringsspråk och inom flera tillämpningsområden. Specifikt skall studenten kunna konstruera programvara för olika plattformar, för såväl arbetsstationer som mobila enheter och distribuerade system. Studenten skall ha goda teoretiska kunskaper grundade i de informatiska och datavetenskapliga traditionerna. Centralt är att studenten ska kunna relatera teori till praktik och besitta förmågan att applicera förvärvad kunskap på nya problemområden. Studenten ska fungera dels som självständig programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp. Studenten ska vara väl förtrogen med olika arbetssätt inom system- och programutveckling, för att få en fördjupad förståelse av sin egen roll i större utvecklingsprojekt. Studenten skall också ha förvärvat en god förståelse för dataanalys utifrån ett data science-perspektiv.

Efter avklarad utbildning ska studenterna kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse
1.1. redogöra för terminologi och teori inom system- och programutveckling
1.2. redogöra för design- och konstruktionsmönster i system- och programutveckling
1.3. redogöra för och förklara terminologi och teori inom datavetenskap
1.4. redogöra för olika principer, metoder och tekniker för system- och programutveckling
1.5. redogöra för programutvecklingskrav som ställs av olika plattformar och tillämpningsområden
1.6. redogöra för olika principer, metoder och tekniker för dataanalys
1.7. redogöra för grundläggande begrepp inom data science
1.8. visa förståelse för sin roll som programutvecklare i ett större sammanhang, t.ex. inom ramen för en verksamhet eller ett utvecklingsprojekt
1.9. redogöra för juridiska och etiska aspekter rörande datahantering

Färdighet och förmåga
2.1. utveckla programvara av god kvalitet för olika ändamål
2.2. identifiera och formulera krav för ett informationssystem utifrån verksamhetsbehov
2.3. genomföra analys, design och modellering av komplexa system
2.4. planera och genomföra (hela eller delar av) system- och programutvecklingsprojekt
2.5. tillämpa design- och konstruktionsmönster i system- och programutveckling
2.6. tillämpa principer för algoritmdesign
2.7. utföra underhåll och vidareutveckling av existerande programkod
2.8. designa och implementera databaslösningar enligt goda designprinciper
2.9. planera och genomföra ett dataanalysprojekt
2.10. planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, samt avrapportera denna såväl skriftligt som muntligt
2.11. muntligt och skriftligt presentera och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1. värdera metoder, kvalitetsaspekter, standarder och praxis i system- och programutveckling utifrån ett agilt förhållningssätt
3.2. värdera lämpligheten hos olika metoder, algoritmer och representationer baserat på egenskaperna hos ett föreliggande problem
3.3. diskutera och reflektera över systemutvecklarens olika roller i teori och praktik
3.4. reflektera och problematisera kring hur systemutvecklaren kan bidra till hållbar utveckling
3.5. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom professionsområdet

Innehåll

Utbildningen är fördelad på tre läsår. Under det första året läggs grunden inom system- och programutveckling genom ett spår av kurser med programmering i imperativa språk. Årets kurser fokuserar på algoritmdesign och utveckling av mindre program med stöd i grundläggande datavetenskapliga principer, men ger även en introduktion till systemutvecklingsmetoder.

Det andra året fokuserar på fördjupande studier i system- och programutveckling. Här introduceras objektorienterad programutveckling, utveckling mot webb och mobila plattformar, samt fördjupande kurser i systemutvecklingsmetoder och -processer. Under hösten påbörjas även ett spår som behandlar utveckling av programvara för dataanalys.

Under det tredje och avslutande året vidareutvecklas studenternas kunskaper och färdigheter inom moderna tillämpningar genom ett större programutvecklingsprojekt, som genomförs i samarbete med externa uppdragsgivare, följt av fördjupande studier i program- och systemutveckling för dataanalys. Utbildningen avslutas med en kurs i vetenskaplig metodik och ett självständigt vetenskapligt arbete.

År 1 (högskolepoäng)

 • Informationssystem (7,5hp)
 • Programutveckling - en datalogisk introduktion (7,5hp)
 • Systemanalys och design (7,5hp)
 • Programmeringsteknik (7,5hp)
 • Systemutvecklare - roller, miljö och praktik (7,5hp)
 • Algoritmer och datastrukturer 1 (7,5 hp)
 • Datakommunikation (7,5hp)
 • Algoritmer och datastrukturer 2 (7,5hp)


År 2 (högskolepoäng)

 • Databasteknik (7,5hp)
 • Objektorienterad mjukvaruutveckling (15hp)
 • Test av IT-system (7,5hp)
 • Webb- och mobilutveckling (7,5hp)
 • Maskininlärning 1 (7,5hp)
 • Datorgrafik och visualisering (7,5hp)
 • Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp)


År 3 (högskolepoäng)

 • Programutvecklingsprojekt (15hp)
 • Parallella och distribuerade system (7,5hp)
 • Maskininlärning 2 (7,5hp)
 • Dataanalysprojekt (7,5hp)
 • Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp)
 • Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp)


Förkunskapskraven nedan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:

Filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik med inriktning programutveckling.

Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics - specialisation Software Development.

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att kvalitetssäkra utbildningen utvärderas varje kurs och utbildningsprogrammet i sin helhet. Utvärderingarna av kurserna sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering och sammanställs i kursutvärderingsrapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Utvärderingen av utbildningsprogrammet sker varje läsår och delges studenterna via klassmöten och lärplattformen. Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för fortsatt kurs- och programutveckling och utgör, tillsammans med en kontinuerlig förbättring av utvärderingsrutinerna, ett viktigt led i kvalitetsutvecklingsarbetet. Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning främst genom representanter i utbildningsutskott och programråd. I programråden diskuterar student- och lärarrepresentanter samt representanter från berörda professionsfält frågor som berör utbildningens innehåll, liksom dess relevans i förhållande till professionsområde, arbetsmarknad och samhällsutveckling.

Övrigt

Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.

Utbildningen innehåller professionsanknutna inslag, specifikt genomförs programutvecklingsprojektet och det självständiga arbetet under årskurs 3 i samverkan med externa uppdragsgivare. Genom den kombination av teoretiska och praktiska inslag som utbildningen innehåller, blir studenterna väl rustade att möta de utmaningar som professionsområdet erbjuder i en föränderlig värld.

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Programmet möjliggör nationell och internationell samverkan med relevanta utbildningar efter enskild överenskommelse/prövning på studentens begäran. Det huvudsakliga mobilitetsfönstret i utbildningen är höstterminen i årskurs 2. Vid studier vid annat lärosäte förväntas studenten tillgodogöra sig kunskaper som motsvarar de förkupskapskrav som ställs av senare kurser i utbildningen.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.

Kontakt


Programansvarig Henrik Linusson
Programansvarig Patrick Gabrielsson
Programadministratör Petri Granroth
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen