Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Tekniskt Basår

40 veckor, heltid 100%

Studenter

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Godkänt tekniskt basår ger garantiplats på ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås.

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor (Matematiken börjar med Matematik Bas 1).
Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c.
Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

Undervisningen består av:

 • föreläsningar och räkneövningar
 • självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten


Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Garantiplats till högskoleingenjörsutbildning
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås (gäller dock ej textilingenjörsutbildningen). Läs mer under Innehåll.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82199
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 135
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Basåret, som omfattar 40 veckor, är indelat i kurser, motsvarande kurserna i gymnasieskolan. Två kurser läses parallellt varje läsperiod.
Grunden för undervisningen utgörs av föreläsningar och räkneövningar eller andra övningar. Dessutom ingår olika slag av självständigt arbete, individuellt eller i grupp samt laborationer. Vissa moment, t ex laborationerna, är obligatoriska.
Högskolepoäng anges hp efter varje kurs.
Kurser

 • Kemi Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 2, 7,5 hp
 • Fysik Bas 1, 13,5 hp
 • Matematik Bas 3, 7,5 hp
 • Fysik Bas 2, 9 hp
 • Kemi Bas 2, 7,5 hp eller Matematik Bas 4, 7,5 hp

Vidare studier

Efter avklarat basår är du behörig att söka ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar i Sverige.

Garantiplats
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås. För att få en garantiplats gäller följande:

 • Anmälan görs via antagning.se
 • Anmälan ska vara gjord i tid.
 • Godkänt resultat krävs på de kurser som krävs för områdesbehörighet A8 (t.o.m. Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c). Alla 40 veckor behöver alltså inte vara avslutade och godkända.
 • Kurserna som krävs för behörighet måste vara avslutade senast 15 juni. Garantiplatsen gäller inte om sökande måste komplettera för behörighet genom att göra omtentamen i augusti. Sen ansökan får då göras.
 • Garantiplatsen gäller endast påföljande termin, man kan inte spara sin garantiplats till kommande år. Däremot kan den som är antagen ansöka om anstånd.
 • För att behålla sin plats efter urval måste sökande svara på sitt antagningsbesked senast sista svarsdag.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på svenska.
Dnr: 757-14

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: KBAST
Nivå: Förberedande nivå
Fastställd av: Version: 12.1
Gäller från: HT 2015

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge behörighet i matematik, fysik och kemi, så att studenten skall kunna följa tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Detta innebär att studenten efter ett års studier skall ha uppnått särskild behörighet motsvarande gymnasiets Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c samt endera Kemi 2 eller Matematik 4.
Utbildningen skall också vänja de studerande vid högskolans arbetssätt och därigenom uppnå ett större personligt ansvarstagande. Det tekniska basåret är ett förberedande program för vidare högskolestudier och leder därför inte av sig själv fram till arbete inom något specifikt yrkesområde. Det tekniska basåret kan inte ingå i en examen vid högskolan.

Innehåll

Basåret, som omfattar 40 veckor, är indelat i kurser, motsvarande kurserna i gymnasieskolan. Två kurser läses parallellt varje läsperiod.
Grunden för undervisningen utgörs av föreläsningar och räkneövningar eller andra övningar. Dessutom ingår olika slag av självständigt arbete, individuellt eller i grupp samt laborationer. Vissa moment, t ex laborationerna, är obligatoriska.
Högskolepoäng anges hp efter varje kurs.
Kurser

 • Kemi Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 2, 7,5 hp
 • Fysik Bas 1, 13,5 hp
 • Matematik Bas 3, 7,5 hp
 • Fysik Bas 2, 9 hp
 • Kemi Bas 2, 7,5 hp eller Matematik Bas 4, 7,5 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examen

Ger ingen examen.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Alla kurser inom utbildningsprogrammet utvärderas (se högskolans policy för kursutvärdering). Programansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet inhämtas. Programansvarig ansvarar tillsammans med prefekt för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas. Utvärderingen genomförs tillsammans med lärare inom utbildningsprogrammet, studenter och professionsföreträdare. Utvärderingen dokumenteras skriftligt och återförs till studenterna.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på svenska.
Dnr: 757-14

Kontakt


Programansvarig Anders Mattsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen