Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Webbredaktör, distansutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Man arberar vid dator

Organisationers webbplatser spelar en viktig roll både internt och gentemot omvärlden. Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med webbplatser och utveckla din förmåga att kombinera kommunikation och samarbetsförmåga med tekniskt kunnande, design och flexibilitet.

En webbredaktör arbetar med organisationers webbplats på internet eller intranät. Webbredaktören ser till att webbplatsen uppfyller de behov användarna har på webbplatsens tillgänglighet och struktur och ser till att informationen som publiceras är aktuell, relevant och korrekt. Förutom det redaktionella arbetet är det vanligt att webbredaktören också ansvarar för underhåll och teknikutveckling, grafisk produktion och design. Webbredaktörens kompetens spänner över ett brett register. Yrket handlar inte minst om kommunikation, samarbete och flexibilitet vilket förutsätter initiativförmåga och kreativitet.

Utbildningen är treårig och ges både som campusutbildning och distansutbildning. Du läser kurser inom informationsarkitektur. Du kan också välja att endast läsa två år och då ta ut en högskoleexamen inom huvudområdet informationsarkitektur.

Utbildningen är i uppdelad i kunskapsområdena:

 • design och grafisk form
 • kommunikationsteori
 • informationsjuridik
 • publiceringsverktyg
 • redaktionellt arbete
 • teknisk utveckling och programmering
 • vetenskaplig teori och metod


Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan genomföras i samarbete med en extern organisation.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Efter examen finns en mycket varierad arbetsmarknad att arbeta inom. Alla företag, institutioner och organisationer med en webbsida, eller ett intranät, är potentiella arbetsgivare. Du kan också arbeta som egen företagare eller entreprenör. De informations- och kunskapsintensiva branscherna växer och blir allt fler. Som en följd av detta växer behovet av professionella webbredaktörer och andra informationsinriktade specialister.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82330
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 70
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag
Observera: Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform, vilket förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Som distansstudent får du själv köpa nödvändiga programvaror för dina studier på hemorten. Det förekommer inga fysiska träffar.

Upplägg

Med förankring i programmets huvudområde, informationsarkitektur, studeras principiella problem kring design av effektiva webbaserade informationsmiljöer. Studenten tillägnar sig kunskaper som utgår från vetenskapligt utforskade och professionellt förankrade problemställningar kring organisering, strukturering, sökning och navigering i webbaserade informationsmiljöer, där användbarhet och tillgänglighet är centrala begrepp.

Utbildningen bygger på forsknings- och kunskapsområden inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och medie- och kommunikationsvetenskap. Förankringen i vetenskapsteori och forskningsmetoder genomförs i etapper genom tre olika kurser i successiv fördjupning (se också under avsnittet Kurser):

 1. Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv 7,5 hp (G1N, termin 1)
 2. Teori och metod för webbplatsutveckling, 5 hp (G1F, termin 4)
 3. Tillämpad teori och metod, 15 hp (G2F, termin 6)


I den första kursen möter studenten för första gången i programmet det vetenskapliga perspektivet och problemställningen. Den andra kursen genomförs i anknytning till ett projektarbete under termin 4, och är upplagd så att en del av examinationen på kursen relateras till planeringen av projektarbetet. I den tredje kursen får studenten som en del av examinationen tillämpa olika kvalitativt respektive kvantitativt inriktade metoder och analysera ett empiriskt material med hjälp av områdesspecifika teorier.

Utbildningen syftar till att ge studenterna en väl integrerad kompetens sammansatt av såväl teoretiska kunskaper som färdigheter och förmågor för praktisk yrkesverksamhet. För att åstadkomma detta kombineras under utbildningen teoretiska moment med praktiska övningar och projektarbeten.

I programmet ingår moment med inriktning på metodologi för webbplatsutveckling, informationsdesign, kunskapsorganisation och Content Management. Programmet innehåller element med inriktning mot textproduktion och redaktionellt arbete, samt grafiska kompetenser, inkluderat animering och multimedia. Inom den tekniska inriktningen av området förmedlas kunskaper och färdigheter kring datasäkerhet, kodning och programmering. I programmet ingår också informationsjuridik i syfte att utveckla kunskap om aktuella juridiska villkor och förutsättningar för att utveckla och underhålla webbplatser. Utbildningen ger också kunskaper inom webbens utvecklingshistoria.

Profiler och valbara moment
Inom programmet erbjuds under termin 4 och 5 valbara kurser som innebär en möjlighet till profilering. De profiler som erbjuds inom programmets ram är inriktning mot Back End- respektive Front End-webbutvecklare (se vidare under avsnitten Kurser, respektive Examen). Dessa profiler innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor som har grundlagts under de två första årens studier. Som alternativ finns under samma termin möjlighet att läsa kurser inom informationsarkitektur eller näraliggande områden vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Examensarbete
Examensarbetet termin 6 genomförs i form av ett självständigt vetenskapligt arbete som utgör en fördjupning inom utbildningens kunskaps- och färdighetsområden. Examensarbetet kan göras i samarbete med extern organisation.

Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, övningar, projektarbeten, grupparbeten och inkluderar professionsanknutna projektuppgifter.

Professionsanknytning
Professionsanknytningen i programmet utgörs av flera element. En del av programmets ordinarie undervisande personal är professionellt verksamma, eller har erfarenhet från professionsfältet. Som gästlärare i programmet anlitas också professionella inom webbredaktörens verksamhetsområde. Inom programmet används i stor utsträckning ett projektbaserat arbetssätt vilket resulterar i ett större projektarbete där studenten skapar eller utvecklar en webbplats för en existerande organisation. Programmet utvecklas kontinuerligt i samråd med representanter från relevanta professionsområden.

Internationalisering
Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier under termin 5. Minor Field Study kan genomföras i anknytning till examensarbetet termin 6.

Jämlikhet, mångfald och hållbar utveckling
I programmet behandlas implikationer av problem kring jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling för utvecklingen av webbredaktörens yrkesroll. Detta görs bl.a. genom tematiska moment i enskilda kurser. Vidare arbetar vi i programmet för att utveckla ett reflekterande förhållningssätt i frågor kring jämlikhet och mångfald samt hur webbredaktörer tillgängliggör informationsresurser. Webbredaktörer och andra informationsförmedlare kan bidra till en effektiv informationsdelning vilket i ett demokratiskt samhälle kan ses som en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. I enlighet med institutionens lokala handlingsplan för hållbar utveckling och miljöarbete utvecklas hållbarhetsperspektivet inom ramarna för det ordinarie kursutbudet inom programmet. I samarbete med bibliotekarieprogrammet erbjuds en valbar kurs med fokus på informationsförmedling och hållbar utveckling.

Kurser
Utbildningen består av obligatoriska och valbara kurser som tillsammans omfattar 180 högskolepoäng.
De två första åren omfattar grundläggande kurser inom berörda områden och avslutas med ett projektarbete om 10 hp där studenten praktiskt får skapa en webbplats till en offentlig organisation, ett privat företag eller ideell förening. Under fjärde terminen finns en period med två valbara kurser med inriktning mot programmering eller mot textproduktion. Det tredje året utgörs av en termin med valbara kurser (termin 5), och av obligatoriska kurser som utgörs av metodologi respektive ett avslutande examensarbete om 15 hp (termin 6).

År 1 (60 hp)
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv (7,5 hp) G1N
Bild och Grafisk produktion (7,5 hp) G1N
Tekniker för webbdesign (7,5 hp) G1N
Textproduktion I (7,5 hp) G1N
Content Management (7,5 hp) G1N
Formgivning och layout (7,5 hp) G1F
Sociala medier (7,5 hp) G1N
Dynamiska webbapplikationer I (7,5 hp) G1F

År 2 (60 hp)
Textproduktion II (7,5 hp) G1F
Formgivning av webbsidor (7,5 hp) G1F
Information genom bild och text I, (7,5 hp) G1F
Informationsjuridik (7,5 hp) G1N
Dynamiska webbapplikationer II (7,5 hp) G1F / alt. Textproduktion III (7,5 hp) G1F
Animering och multimedia för webben I (7,5) G1F
Teori och metod för webbplatsutveckling (5 hp) G1F
Projekt: webbplatsutveckling (10 hp) G2F

År 3 ht (30 hp)
Valbara kurser 30 hp
Den första terminen år tre i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan valbara kurser om sammanlagt 30 hp inom institutionens eget utbud med möjlighet till profilering mot två olika områden:

Profil Back End-webbutvecklare. Kompetens inriktad mot de tekniska aspekterna av webbplatser, så som programmering, märkspråk, applikationer - webbplatsers bakomliggande strukturer. Kurser som ingår i denna profilering är följande:
Datadesign (7,5 hp ) G1F
Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, (7,5 hp) G1F
Teknisk utveckling (7,5 hp) G1F
Modellering (7,5 hp) G1F

Profil Front End-webbutvecklare. Kompetens inriktad på bild, grafik, animering och innehållsproduktion det gränssnitt som möter användare av webbplatser. Kurser som ingår i denna profilering är följande:
Animering och multimedia för webben II (7,5 hp ) G1F
Gränssnittsutveckling (7,5 hp) G1F
Information genom bild och text II, (7,5 hp) G1F
Modellering (7,5 hp) G1F

Studenter som läser kurserna i enlighet med dessa inriktningar är berättigade att ta ut examen med särskild profilbenämning: Back End- respektive Front End-webbutvecklare. Se under Examen.

Alternativ:
Under den första terminen år tre i programmet finns också möjlighet att läsa kurser vid annan institution eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Studenten väljer kurser och eventuell profilering efter eget intresse. Kurserna kan vara inom informationsarkitektur, biblioteks- och informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller annat näraliggande område. Kurserna ska bedömas vara relevanta inom ramen för webbredaktörprogrammet. Val av kurser måste godkännas av studierektor/programansvarig.

År 3, VT (30 hp)
Tillämpad teori och metod (15 hp) G2F
Examensarbete, 15 högskolepoäng (15 hp) G2E

Inom kursen Examensarbete ges möjlighet att som ett alternativ genomföra ett praktiskt anknutet utvecklingsarbete, så kallad Minor Field Study. Kravet är att projektet bedöms som relevant inom ramen för webbredaktörprogrammet. Val av projekt måste godkännas av studierektor/programansvarig. Utöver detta gäller särskilda regler enligt SIDA för deltagande och rapportering. Information ges av institutionen och Högskolan i Borås.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Kurser där undervisningsspråket är engelska kan förekomma och utgör en del av institutionens internationaliseringssträvanden. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Examen ger behörighet för studier på avancerad nivå inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås. Efter avslutat program och 1 års arbetslivserfarenhet har studenten behörighet till magisterprogrammet Strategisk information om kommunikation vid Högskolan i Borås. Examen förbereder för studier på avancerad nivå inom andra näraliggande områden, såsom informatik, informationsteknologi och medieteknik.

Behörighetskurser och meritkurser i enlighet med områdesbehörighet A5, GY11.

Madeleine Melcher

Digitala idéer driver Madeleine

– Utbildningen har varit väldigt bred rent digitalt, men samtidigt gett mig en stor teoretisk grund att luta mig mot framöver.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: NGWDK
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-12
Version: 6.0
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Efter avklarad utbildning ska studenten ha tillägnat sig kunskaper och förmågor för att självständigt och systematiskt kunna skapa, utveckla och underhålla en organisations webbplats och andra liknande webbaserade informationsmiljöer. Studenten ska efter avslutad utbildning vara väl förberedd för yrkesverksamheter som ställer krav på att självständigt integrera och använda kunskaper för att strukturera och organisera, producera, designa och tekniskt implementera webbaserade informationsmiljöer och tjänster. Vidare ska studenten behärska metoder för utvärdering och utveckling av webbaserade miljöer och tjänster med utgångspunkt i olika aktörers behov, samt ha förmåga att skapa, sammanställa och redovisa vetenskapliga rön i akademisk form. Studenten ska likaså efter avslutad utbildning kunna ta ansvar för den egna kompetensutvecklingen genom att ha utvecklat kunskaper om relevanta informationskällor och insikter som stödjer ett källkritiskt förhållningssätt.

Efter avklarad utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • ha goda kunskaper om etablerade begrepp, principer och metoder för att strukturera och designa effektiva webbaserade informationsmiljöer,
 • kunna redogöra för aktuella forskningsfrågor och ha fördjupade kunskaper i något delområde inom huvudområdet informationsarkitektur,
 • förstå innebörden av användarcentrerad webbdesign och vad begreppen användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelse implicerar för utvecklingen av målgruppsanpassade webbplatser,
 • ha kunskap om aktuella juridiska förutsättningar som berör webbaserad informationshantering inom olika organisationer och förstå deras praktiska konsekvenser,
 • uppvisa goda kunskaper om vetenskaplig dokumentation, dess formalia och uttrycksformer.


Färdigheter och förmågor

 • kunna strukturera och tillgängliggöra användaranpassad aktuell och tillförlitlig information och tjänster i webbaserade miljöer för att effektivt uppnå avsedda mål och syften,
 • kunna ansvara för det tekniska underhållet och utvecklingen av webbaserade informationsmiljöer och tjänster,
 • kunna skapa funktionell design och layout och bildbehandla fotografiskt material för publicering i digitala miljöer och för tryck,
 • självständigt kunna systematiskt genomföra, skriftligt dokumentera och muntligt presentera ett webbplatsutvecklingsprojekt i enlighet med för området etablerade akademiska och professionella principer och metoder.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna värdera och kritiskt granska informationskällors relevans och pålitlighet, samt visa insikter om hur kunskapsutvecklingen inom området kan ha betydelse för samhället,
 • kunna tillämpa informationsetiska principer och förhållningssätt vid planering, underhåll och drift av en organisations webbplats,
 • ha tillägnat sig förmåga att självständigt följa kunskapsutvecklingen inom området.

Innehåll

Med förankring i programmets huvudområde, informationsarkitektur, studeras principiella problem kring design av effektiva webbaserade informationsmiljöer. Studenten tillägnar sig kunskaper som utgår från vetenskapligt utforskade och professionellt förankrade problemställningar kring organisering, strukturering, sökning och navigering i webbaserade informationsmiljöer, där användbarhet och tillgänglighet är centrala begrepp.

Utbildningen bygger på forsknings- och kunskapsområden inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och medie- och kommunikationsvetenskap. Förankringen i vetenskapsteori och forskningsmetoder genomförs i etapper genom tre olika kurser i successiv fördjupning (se också under avsnittet Kurser):

 1. Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv 7,5 hp (G1N, termin 1)
 2. Teori och metod för webbplatsutveckling, 5 hp (G1F, termin 4)
 3. Tillämpad teori och metod, 15 hp (G2F, termin 6)


I den första kursen möter studenten för första gången i programmet det vetenskapliga perspektivet och problemställningen. Den andra kursen genomförs i anknytning till ett projektarbete under termin 4, och är upplagd så att en del av examinationen på kursen relateras till planeringen av projektarbetet. I den tredje kursen får studenten som en del av examinationen tillämpa olika kvalitativt respektive kvantitativt inriktade metoder och analysera ett empiriskt material med hjälp av områdesspecifika teorier.

Utbildningen syftar till att ge studenterna en väl integrerad kompetens sammansatt av såväl teoretiska kunskaper som färdigheter och förmågor för praktisk yrkesverksamhet. För att åstadkomma detta kombineras under utbildningen teoretiska moment med praktiska övningar och projektarbeten.

I programmet ingår moment med inriktning på metodologi för webbplatsutveckling, informationsdesign, kunskapsorganisation och Content Management. Programmet innehåller element med inriktning mot textproduktion och redaktionellt arbete, samt grafiska kompetenser, inkluderat animering och multimedia. Inom den tekniska inriktningen av området förmedlas kunskaper och färdigheter kring datasäkerhet, kodning och programmering. I programmet ingår också informationsjuridik i syfte att utveckla kunskap om aktuella juridiska villkor och förutsättningar för att utveckla och underhålla webbplatser. Utbildningen ger också kunskaper inom webbens utvecklingshistoria.

Profiler och valbara moment
Inom programmet erbjuds under termin 4 och 5 valbara kurser som innebär en möjlighet till profilering. De profiler som erbjuds inom programmets ram är inriktning mot Back End- respektive Front End-webbutvecklare (se vidare under avsnitten Kurser, respektive Examen). Dessa profiler innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor som har grundlagts under de två första årens studier. Som alternativ finns under samma termin möjlighet att läsa kurser inom informationsarkitektur eller näraliggande områden vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Examensarbete
Examensarbetet termin 6 genomförs i form av ett självständigt vetenskapligt arbete som utgör en fördjupning inom utbildningens kunskaps- och färdighetsområden. Examensarbetet kan göras i samarbete med extern organisation.

Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, övningar, projektarbeten, grupparbeten och inkluderar professionsanknutna projektuppgifter.

Professionsanknytning
Professionsanknytningen i programmet utgörs av flera element. En del av programmets ordinarie undervisande personal är professionellt verksamma, eller har erfarenhet från professionsfältet. Som gästlärare i programmet anlitas också professionella inom webbredaktörens verksamhetsområde. Inom programmet används i stor utsträckning ett projektbaserat arbetssätt vilket resulterar i ett större projektarbete där studenten skapar eller utvecklar en webbplats för en existerande organisation. Programmet utvecklas kontinuerligt i samråd med representanter från relevanta professionsområden.

Internationalisering
Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier under termin 5. Minor Field Study kan genomföras i anknytning till examensarbetet termin 6.

Jämlikhet, mångfald och hållbar utveckling
I programmet behandlas implikationer av problem kring jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling för utvecklingen av webbredaktörens yrkesroll. Detta görs bl.a. genom tematiska moment i enskilda kurser. Vidare arbetar vi i programmet för att utveckla ett reflekterande förhållningssätt i frågor kring jämlikhet och mångfald samt hur webbredaktörer tillgängliggör informationsresurser. Webbredaktörer och andra informationsförmedlare kan bidra till en effektiv informationsdelning vilket i ett demokratiskt samhälle kan ses som en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. I enlighet med institutionens lokala handlingsplan för hållbar utveckling och miljöarbete utvecklas hållbarhetsperspektivet inom ramarna för det ordinarie kursutbudet inom programmet. I samarbete med bibliotekarieprogrammet erbjuds en valbar kurs med fokus på informationsförmedling och hållbar utveckling.

Kurser
Utbildningen består av obligatoriska och valbara kurser som tillsammans omfattar 180 högskolepoäng.
De två första åren omfattar grundläggande kurser inom berörda områden och avslutas med ett projektarbete om 10 hp där studenten praktiskt får skapa en webbplats till en offentlig organisation, ett privat företag eller ideell förening. Under fjärde terminen finns en period med två valbara kurser med inriktning mot programmering eller mot textproduktion. Det tredje året utgörs av en termin med valbara kurser (termin 5), och av obligatoriska kurser som utgörs av metodologi respektive ett avslutande examensarbete om 15 hp (termin 6).

År 1 (60 hp)
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv (7,5 hp) G1N
Bild och Grafisk produktion (7,5 hp) G1N
Tekniker för webbdesign (7,5 hp) G1N
Textproduktion I (7,5 hp) G1N
Content Management (7,5 hp) G1N
Formgivning och layout (7,5 hp) G1F
Sociala medier (7,5 hp) G1N
Dynamiska webbapplikationer I (7,5 hp) G1F

År 2 (60 hp)
Textproduktion II (7,5 hp) G1F
Formgivning av webbsidor (7,5 hp) G1F
Information genom bild och text I, (7,5 hp) G1F
Informationsjuridik (7,5 hp) G1N
Dynamiska webbapplikationer II (7,5 hp) G1F / alt. Textproduktion III (7,5 hp) G1F
Animering och multimedia för webben I (7,5) G1F
Teori och metod för webbplatsutveckling (5 hp) G1F
Projekt: webbplatsutveckling (10 hp) G2F

År 3 ht (30 hp)
Valbara kurser 30 hp
Den första terminen år tre i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan valbara kurser om sammanlagt 30 hp inom institutionens eget utbud med möjlighet till profilering mot två olika områden:

Profil Back End-webbutvecklare. Kompetens inriktad mot de tekniska aspekterna av webbplatser, så som programmering, märkspråk, applikationer - webbplatsers bakomliggande strukturer. Kurser som ingår i denna profilering är följande:
Datadesign (7,5 hp ) G1F
Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, (7,5 hp) G1F
Teknisk utveckling (7,5 hp) G1F
Modellering (7,5 hp) G1F

Profil Front End-webbutvecklare. Kompetens inriktad på bild, grafik, animering och innehållsproduktion det gränssnitt som möter användare av webbplatser. Kurser som ingår i denna profilering är följande:
Animering och multimedia för webben II (7,5 hp ) G1F
Gränssnittsutveckling (7,5 hp) G1F
Information genom bild och text II, (7,5 hp) G1F
Modellering (7,5 hp) G1F

Studenter som läser kurserna i enlighet med dessa inriktningar är berättigade att ta ut examen med särskild profilbenämning: Back End- respektive Front End-webbutvecklare. Se under Examen.

Alternativ:
Under den första terminen år tre i programmet finns också möjlighet att läsa kurser vid annan institution eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Studenten väljer kurser och eventuell profilering efter eget intresse. Kurserna kan vara inom informationsarkitektur, biblioteks- och informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller annat näraliggande område. Kurserna ska bedömas vara relevanta inom ramen för webbredaktörprogrammet. Val av kurser måste godkännas av studierektor/programansvarig.

År 3, VT (30 hp)
Tillämpad teori och metod (15 hp) G2F
Examensarbete, 15 högskolepoäng (15 hp) G2E

Inom kursen Examensarbete ges möjlighet att som ett alternativ genomföra ett praktiskt anknutet utvecklingsarbete, så kallad Minor Field Study. Kravet är att projektet bedöms som relevant inom ramen för webbredaktörprogrammet. Val av projekt måste godkännas av studierektor/programansvarig. Utöver detta gäller särskilda regler enligt SIDA för deltagande och rapportering. Information ges av institutionen och Högskolan i Borås.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Alternativ 1
Avslutad utbildning 180 hp leder till filosofie kandidatexamen med huvudområde informationsarkitektur inriktning webbredaktör. Examen översätts till engelska med Degree of Bachelor of Science with a major in Information Architecture specialization Web Content Manager and Designer.

Profileringar
Profilering mot Back End-webbutvecklare respektive Front End-webbutvecklare kan erhållas under förutsättning att de kurser som krävs för denna inriktning har genomgåtts med godkänt resultat se under Innehåll.

Alternativ 2
Avslutad utbildning 180 hp leder till filosofie kandidatexamen med huvudområde informationsarkitektur inriktning webbredaktör Back End-webbutvecklare. Examen översätts till engelska med Degree of Bachelor of Science with a major in Information Architecture specialization Web Content Manager and Designer - Back End Web Developer.

Alternativ 3
Avslutad utbildning 180 hp leder till filosofie kandidatexamen med huvudområde informationsarkitektur inriktning webbredaktör Front End-webbutvecklare. Examen översätts till engelska med Degree of Bachelor of Science with a major in Information Architecture specialization Web Content Manager and Designer Front End Web Developer.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Utvärdering av utbildningen sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering. Utbildningen utvärderas fortlöpande på både kurs- och programnivå, dels för respektive kurs av studenter och lärare, dels genom att utbildningen följs av ett särskilt utbildningsråd bestående av lärare, studentrepresentanter och professionsrepresentanter. Studenternas synpunkter ska tillvaratas vid utvecklingen av utbildningen och resultatet av kurs- och programutvärderingar delges studenterna.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Kurser där undervisningsspråket är engelska kan förekomma och utgör en del av institutionens internationaliseringssträvanden. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Examen ger behörighet för studier på avancerad nivå inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås. Efter avslutat program och 1 års arbetslivserfarenhet har studenten behörighet till magisterprogrammet Strategisk information om kommunikation vid Högskolan i Borås. Examen förbereder för studier på avancerad nivå inom andra näraliggande områden, såsom informatik, informationsteknologi och medieteknik.

Behörighetskurser och meritkurser i enlighet med områdesbehörighet A5, GY11.

Kontakt


Programansvarig Johan Eklund
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen