Huvudmeny
Till sen anmälan

Bibliotekarie, distansutbildning

120 högskolepoäng, deltid 50%

Pojke på bibliotek

Idag lever vi i ett globaliserat informationssamhälle. Är du intresserad av att söka och organisera information så att den kan användas av dig själv och andra? Är du intresserad av att förmedla kultur? Vill du skaffa dig nyckelkompetens inom området biblioteks- och informationstjänster? Då är Bibliotekarieprogrammet något för dig!

Distansutbildningen ger dig möjlighet att bo kvar på din hemort och samtidigt studera till framtidens bibliotekarie. Du genomför dina studier via vår digitala lärplatform och digitala konferensverktyg kombinerat med 2-4 kursträffar på plats i Borås per termin. Träffarna innehåller såväl undervisningsmoment, som föreläsningar, workshops och seminarier, som obligatoriska examinationer och de ger dig möjlighet att fördjupa ditt lärande genom möten och interaktion med såväl lärare som medstudenter.


I programmet kommer du att läsa kurser som är uppbyggda kring bibliotekariens viktigaste uppgifter; att förvärva och tillgängliggöra information av olika slag. Du kommer också att läsa kurser som handlar om hur människor använder och upplever information, kultur och bibliotek. Andra kurser handlar om hur information och dokument kan organiseras och om hur olika bibliotek är uppbyggda och fungerar.

Till nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället hör förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår kurser som ger dig analytiska och forskningsbaserade redskap. Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva din kandidatuppsats.

Bibliotekshögskolan i Borås har Sveriges största bibliotekarieutbildning och här möter du majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs minst 60 högskolepoäng i avslutade kurser med godkänt resultat i valfritt ämne.

Karriärvägar

Efter examen finns en varierad arbetsmarknad inom olika biblioteksverksamheter. Krav och innehåll varierar mellan olika bibliotek: folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och företagsbibliotek.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-81302
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 85
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Övrig tid
Observera: Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som sportlov eller påsklov. Under våren 2018 planeras två träffar i Borås. Programmets examinerande moment genomförs såväl via en digital lärplattform och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikation mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Upplägg

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs dels via digital lärplattform, och dels genom aktiviteter på högskolan. Undervisningen innebär såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.
Internationalisering
Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt inom bibliotekssektorn.
Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmets problemställningar tar sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv där bl.a. kategorier som genus, klass och etnicitet beaktas. Detta bidrar till att studenten ges möjlighet att identifiera och problematisera frågor om jämställdhet och mångfald. Hållbar utveckling belyses i programmet ur sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv.
Kurser
År 1 (30 hp)
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap (15 hp)
Bibliotek i samhället 1 (7,5 hp)
Bibliotek och användare 1 (7,5 hp)
År 2 (30 hp)
Kunskapsorganisation 1 (7,5 hp)
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1 (7,5 hp)
Bibliotek och användare 2 (7,5 hp)
1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap (7,5 hp)
År 3 (30 hp)
Bibliotek i samhälle 2 (7,5 hp)
Kunskapsorganisation 2 (7,5 hp)
Professionell informationssökning (7,5 hp)
1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap (7,5 hp)
År 4 (30 hp)
Biblioteks och informationsvetenskapliga fältstudier (7,5 hp)
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (7,5 hp)
Kandidatuppsatskurs (15 hp)

Övrigt

Undervisningen sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Utöver kurslitteratur på svenska och engelska kan även litteratur på danska och norska förekomma. Undervisningen bedrivs på distans, samt vid normalt två träffar per termin på Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
Examinerande moment förekommer såväl via digital lärplattform och konferensverktyg som vid träffar i Borås, varför närvaro då är obligatorisk. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets digitala lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsuppkoppling till Internet samt relevant kringutrustning (såsom headset, webbkamera och aktuell mjukvara) för att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination. Mer specificerade krav på kringutrustning återfinns i informationen om respektive kurs.
Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå.

Camilla Åsedal

Satsar på att bli skolbibliotekarie

– Jag vill bli skolbibliotekarie, så jag hoppas att fler skolor inser vikten av att ha ett ordentligt skolbibliotek med en skolbibliotekarie.
Läs hela intervjun

 

Alva Nordfeldt

Alva vill jobba med något hon älskar – böcker

– Bibliotekarieutbildningen lockade, eftersom jag då får arbeta med något som jag älskar. Jag har även en hunger efter kunskap och information, som den här utbildningen erbjuder i mängder.
Läs hela intervjun

 

Linnéa Siitari

Bibliotekarie – ett yrke Linnéa inte tröttnar på

– Jag har gått till biblioteket flera gånger i veckan sedan jag var liten tillsammans med min mamma, eller ensam. Jag trivs där, jag blir inspirerad och mår bra.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: NGBID
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: , 2014-10-15
Version: 9.0
Gäller från: VT 2015

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Efter genomgånget program ska studenten ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter för professionell verksamhet inom bibliotekssektorns olika delar. Detta innebär att studenten ska kunna omsätta en bred överblick över centrala biblioteks- och informationsvetenskapliga begrepp, principer, verktyg och metoder i självständig professionsutövning.
Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

 • uppvisa en överblick över och en kritisk förståelse för bibliotekssektorns olika institutions- och organisationstyper, deras funktioner samt samhälleliga, politiska och ekonomiska villkor
 • kritiskt och självständigt identifiera, förstå och hantera professionsanknutna problem
 • söka, värdera, organisera och förmedla information och kultur genom att använda olika biblioteks- och informationsvetenskapliga verktyg
 • förstå och använda grundläggande principer och redskap för organisation av information och dokument
 • analysera hur bibliotek och liknande verksamheter organiserar och tillgängliggör sina bestånd och på vilka sätt detta kan utvecklas
 • uppvisa en god kännedom om den roll biblioteket spelar för individ, organisation och samhälle genom förmedling av litteratur, medier, kultur, samhällsinformation och forskning
 • inom bibliotekssektorn genomföra självständiga, vetenskapligt baserade, utredningar och utvärderingar
 • följa kunskapsutvecklingen inom såväl biblioteks- och informationsvetenskap som inom bibliotekssektorn i Sverige och internationellt

Innehåll

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs dels via digital lärplattform, och dels genom aktiviteter på högskolan. Undervisningen innebär såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.
Internationalisering
Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt inom bibliotekssektorn.
Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmets problemställningar tar sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv där bl.a. kategorier som genus, klass och etnicitet beaktas. Detta bidrar till att studenten ges möjlighet att identifiera och problematisera frågor om jämställdhet och mångfald. Hållbar utveckling belyses i programmet ur sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv.
Kurser
År 1 (30 hp)
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap (15 hp)
Bibliotek i samhället 1 (7,5 hp)
Bibliotek och användare 1 (7,5 hp)
År 2 (30 hp)
Kunskapsorganisation 1 (7,5 hp)
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1 (7,5 hp)
Bibliotek och användare 2 (7,5 hp)
1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap (7,5 hp)
År 3 (30 hp)
Bibliotek i samhälle 2 (7,5 hp)
Kunskapsorganisation 2 (7,5 hp)
Professionell informationssökning (7,5 hp)
1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap (7,5 hp)
År 4 (30 hp)
Biblioteks och informationsvetenskapliga fältstudier (7,5 hp)
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (7,5 hp)
Kandidatuppsatskurs (15 hp)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs minst 60 högskolepoäng i avslutade kurser med godkänt resultat i valfritt ämne.

Examen

Avklarad utbildning leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap - inriktning biblioteksverksamhet. Examens engelska benämning är Degree of Bachelor of Science with a major in Library and Information Science - specialisation Librarianship.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Utbildningen ska utvärderas fortlöpande, dels för respektive kurs av studenter och lärare, dels genom att utbildningen följs av ett särskilt utbildningsråd bestående av lärare,
studentrepresentanter och professionsrepresentanter. Resultaten ska delges studenterna.

Övrigt

Undervisningen sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Utöver kurslitteratur på svenska och engelska kan även litteratur på danska och norska förekomma. Undervisningen bedrivs på distans, samt vid normalt två träffar per termin på Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
Examinerande moment förekommer såväl via digital lärplattform och konferensverktyg som vid träffar i Borås, varför närvaro då är obligatorisk. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets digitala lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsuppkoppling till Internet samt relevant kringutrustning (såsom headset, webbkamera och aktuell mjukvara) för att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination. Mer specificerade krav på kringutrustning återfinns i informationen om respektive kurs.
Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå.

Kontakt


Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen