Huvudmeny

Sjuksköterskeutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Sjuksköterskor

Du som väljer att utbilda dig till sjuksköterska går en spännande framtid till mötes. Som sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där välutbildad personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Under utbildningen studerar du ämnena vårdvetenskap, som är inriktat mot omvårdnad, och medicinsk vetenskap. Du gör också kliniska studier där vårdvetenskap och medicinsk vetenskap kopplas till ett yrkesperspektiv. Dessa studier omfattar vård till barn, vuxna och äldre.

Vårdvetenskap som teoretiskt ämne har en humanvetenskaplig profil med betoning på ett medvetet etiskt patientperspektiv. Existentiella frågor i samband med hälsa, vårdande och lidande är centrala i vården. Ämnet vårdvetenskap utgörs därmed av teorier avseende patientperspektiv samt teorier som är centrala för vårdandet.

En viktig del i utbildningen består av reflektion. Det innebär att du tillsammans med dina studiekamrater får lära och lyssna på andra, kring begrepp som livsvärld, hälsa och lidande, men vi går även igenom patientfall för att du bättre ska få förståelse för vårdprocessen.

Utbildningsplatser för studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås, inom Södra Älvsborg samt i Västra Götalandsregionen.
Utbildningen bedrivs i nära samverkan med Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Alingsås lasarett, primärvården i Älvsborg och kommunal vårdverksamhet. Genom denna samverkan kan du få göra en del av din VFU/praktik vid särskilda utbildningsvårdavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS eller vid utbildningsenheter i kommunal vård.

Du har även möjlighet att söka stipendium för att göra praktik utomlands i Norden eller Europa under 3-9 veckor.

Inför VFU/praktik i termin 4 som sker inom den psykiatriska vården behöver man uppvisa registerutdrag från Belastningsregistret hos Polismyndigheten. Mer information om detta ges under utbildningstiden.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Som legitimerad sjuksköterska har du ett brett arbetsområde. Du ska finnas till för patienter och deras anhöriga i samverkan med många andra yrkesgrupper för att ge behandling och omvårdnad. Sjuksköterskor arbetar också som arbetsledare, verksamhetschefer samt inom hälsoförebyggande verksamheter. Du kan också arbeta utomlands t.ex. genom att söka internationella uppdrag.

Examen

Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-81200
Sista anmälningsdag: 2017-10-16
Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%
Antal platser: 115
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2021-01-17
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

I programmets teoretiska och kliniska kurser studeras ämnena vårdvetenskap, som är inriktat mot omvårdnad, omfattande 135 högskolepoäng (hp) och Medicinsk vetenskap omfattande 45 hp. Programmet organiseras i 10 vårdvetenskapliga och 6 medicinska kurser. Samtliga kurser har en tydlig professionsinriktning. I de kliniska professionskurserna kontextualiseras vårdvetenskap och medicinsk vetenskap ur ett yrkesspecifikt perspektiv och omfattar vård till barn, vuxna och äldre. Genom hela utbildningen problematiseras och studeras jämställdhet, mångfald och internationalisering i relation till hälsa, sjukdom och vård.

Vårdvetenskap som teoretiskt ämne har en humanvetenskaplig profil med betoning på ett medvetet etiskt patientperspektiv. Existentiella frågor i samband med hälsa, vårdande och lidande är centrala samt helhetssyn i vården. Ämnet utgörs därmed av teorier avseende patientperspektiv samt teorier centrala för vårdandet.

Deldiscipliner i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp
Nedanstående deldiscipliner integreras i de vårdvetenskapliga kurserna.

- Vårdandets teori, filosofi och idéhistoria, 7,5 hp
- Vårdandets etik, 7,5 hp
- Vårdandets didaktik, 7,5 hp
- Vårdandets sociologi och psykologi, 7,5 hp
- Vårdutveckling och ledarskap, 7,5 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Klinisk omvårdnad, 67,5 hp

Därutöver ingår ett examensarbete i vårdvetenskap omfattande 15 hp

Deldiscipliner i Medicinsk vetenskap, 45 hp
- Humanbiologi, 15 hp
- Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
- Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
- Klinisk medicin, 18 hp

Programmets kurser i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp

Kliniska omvårdnadskurser:
- Allmän omvårdnad, 25,5 hp
- Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 31,5 hp
- Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp
- Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp
- Komplex vård, 9 hp
- Valfri fördjupning, 7,5 hp
- Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

42 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier (VFS)

Kurser i Medicinsk vetenskap, 45 hp
Humanbiologi, 15 hp
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp

ÅR 1
Under det första studieåret introduceras ämnena vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. I programmets inledande kurs introduceras studenten i såväl högskolestudier som ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt. I fokus står dels sjuksköterskeyrket, dels vårdvetenskapen som akademiskt ämne. De medicinska kurserna utgår från den friska människans anatomi och fysiologi och grunderna i mikrobiologi och sjukvårdhygien läggs. Det första studieåret avslutas med teoretiska och kliniska studier i allmän omvårdnad.

Termin 1
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp
Humanbiologi, 15 hp

Termin 2
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp

ÅR 2
Andra studieåret har fokus på sjuksköterskans kliniska professionskunnande. Kunskaperna i allmän omvådnad vidarutvecklas och grunderna i specifik omvårdnad läggs inom somatisk och psykiatrisk vård. En fördjupning av vårdkunnandet sker genom tematiska studier där kurserna i klinisk medicin, farmakologi och klinisk omvårdnad läses parallellt.

Termin 3
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 15 hp

Termin 4
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 16,5 hp
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp

ÅR 3
Under termin 5 fördjupas studier av hälsorisker och hälsoproblem hos befolkningen liksom av hälsobefrämjande och förebyggande vård. Studenten fördjupar vidare sina kunskaper inom sjuksköterskans samtliga kompetensområden genom studier i komplexa vårdsammanhang. Termin 6 är en termin för slutexaminationer av teoretiskt och kliniskt professionskunnande. Som stöd för examensarbetet inleds terminen med en kurs i vetenskaplig teori och metod. Sjuksköterskans kliniska omvårdnadskunnande examineras såväl teoretiskt som praktiskt i vårdverksamheterna.

Termin 5
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp
Komplex vård, 9 hp
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7,5 hp

Termin 6
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp

Vidare studier

Efter din examen har du stora valmöjligheter när det gäller vidareutbildning. Du kan bland annat läsa till specialistsjuksköterska med inriktning mot t.ex. ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, psykiatrivård eller distriktssjukvård och sedan även gå vidare till forskarstudier.

Övrigt

Utbildningen bedrivs i nära samverkan med vårdverksamheter vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), primärvården i Älvsborg och kommunal vårdverksamhet inom Sjuhärad. I samverkan genomförs klinisk utbildning vid särskilda utbildningsvårdavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS liksom vid utbildningsenheter i kommunal vård. Efter godkända studieresultat under första studieåret har studenten möjlighet att under högst en termin fullgöra del av programmet vid lärosäte i ett annat land.

Frida Ramsmo

Frida brinner för att hjälpa människor

– En sjuksköterska gör så mycket mer än vad jag trodde och har så mycket mer kunskap än vad jag förstått innan.
Läs hela intervjun

 

Rebecka Holmberg

Rebecka drivs av att göra skillnad

– Sammanlagt har jag varit ute på nästan 30 veckors praktik under utbildningen, vilket är guld värt.
Läs hela intervjun

 

 

Anton Sjöblom

Blivande sjuksköterskan Anton väljer yrke med stor variation

– Att arbeta med människor är det jag har strävat efter hela tiden, men jag visste inte riktigt på vilket sätt jag ville göra det. Sjuksköterska verkade som ett varierande och givande jobb.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: GSJUK
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-06-21
Version: 23.1
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Mål för sjuksköterskeexamen
För sjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
 • visa kunskap om relevanta författningar.


Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att söka, kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(Examensordning SFS 2006:1053, 4 kap)

Mål för kandidatexamen
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det vårdvetenskapliga kunskapsområdet.

Studenten ska inom Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad visa

Kunskap och förståelse

 • inom området, inbegripet omvårdnadens vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom omvårdnadsforskning, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga

 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en vårdvetenskaplig problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom området,
 • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom kunskapsområdet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att inom området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(SFS 2006:1053 Examensordning, 4 kap)

Lokala mål för sjuksköterske- och kandidatexamen
För sjuksköterske- och kandidatexamen ska studenten visa

Färdighet och förmåga i att

 • arbeta i ett ständigt föränderligt samhälle med beaktande av mångfald och hållbar utveckling liksom av internationell samverkan och förståelse
 • göra etiska bedömningar och förhålla sig i mötet med patienter och närstående på ett sätt som utgår ifrån och tar hänsyn till patientens perspektiv, värderingar och trosuppfattningar, visar respekt för patientens och de närståendes autonomi, integritet och värdighet samt väger in krav på en rättvis behandling
 • tillvarata och tillämpa aktuella forskningsresultat för att utveckla vårdandet och den egna professionen
 • initiera och delta i kunskapsbildning inom vårdvetenskapens teori och praktik


Självständigt arbete
För sjuksköterske- och kandidatexamen ska studenten därtill inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt examensarbete inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad omfattande minst 15 högskolepoäng.
(SFS 2006:1053 Examensordning, 4 kap)

Direktiv antagna av Europeiska Gemenskapernas råd, EES avtalet

Enligt EES-avtalet (DS:1992:34) garanterar medlemsstaterna att deras sjuksköterskeutbildningar ger:

 • nöjaktig kunskap om de vetenskaper som den allmänna hälso-och sjukvården bygger på inklusive tillräcklig insikt i friska människors anatomi, fysiologiska funktioner och beteende samt sambandet mellan människors hälsotillstånd och hennes fysiska och sociala miljö
 • tillräckliga kunskaper om yrkets beskaffenhet och etik samt de allmänna principerna för hälso- och sjukvård
 • nöjaktig, klinisk erfarenhet, denna erfarenhet som bör väljas med avseende på dess utbildningsvärde, skall erhållas under tillsyn av yrkesutbildad vårdpersonal och där det finns tillräckligt med personal som uppfyller kraven av omvårdnad av patienterna
 • förmåga att ta del av den praktiska utbildningen av vårdpersonal och erfarenhet av samarbete med samma vårdpersonal.

Innehåll

I programmets teoretiska och kliniska kurser studeras ämnena vårdvetenskap, som är inriktat mot omvårdnad, omfattande 135 högskolepoäng (hp) och Medicinsk vetenskap omfattande 45 hp. Programmet organiseras i 10 vårdvetenskapliga och 6 medicinska kurser. Samtliga kurser har en tydlig professionsinriktning. I de kliniska professionskurserna kontextualiseras vårdvetenskap och medicinsk vetenskap ur ett yrkesspecifikt perspektiv och omfattar vård till barn, vuxna och äldre. Genom hela utbildningen problematiseras och studeras jämställdhet, mångfald och internationalisering i relation till hälsa, sjukdom och vård.

Vårdvetenskap som teoretiskt ämne har en humanvetenskaplig profil med betoning på ett medvetet etiskt patientperspektiv. Existentiella frågor i samband med hälsa, vårdande och lidande är centrala samt helhetssyn i vården. Ämnet utgörs därmed av teorier avseende patientperspektiv samt teorier centrala för vårdandet.

Deldiscipliner i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp
Nedanstående deldiscipliner integreras i de vårdvetenskapliga kurserna.

- Vårdandets teori, filosofi och idéhistoria, 7,5 hp
- Vårdandets etik, 7,5 hp
- Vårdandets didaktik, 7,5 hp
- Vårdandets sociologi och psykologi, 7,5 hp
- Vårdutveckling och ledarskap, 7,5 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Klinisk omvårdnad, 67,5 hp

Därutöver ingår ett examensarbete i vårdvetenskap omfattande 15 hp

Deldiscipliner i Medicinsk vetenskap, 45 hp
- Humanbiologi, 15 hp
- Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
- Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
- Klinisk medicin, 18 hp

Programmets kurser i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp

Kliniska omvårdnadskurser:
- Allmän omvårdnad, 25,5 hp
- Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 31,5 hp
- Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp
- Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp
- Komplex vård, 9 hp
- Valfri fördjupning, 7,5 hp
- Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

42 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier (VFS)

Kurser i Medicinsk vetenskap, 45 hp
Humanbiologi, 15 hp
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp

ÅR 1
Under det första studieåret introduceras ämnena vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. I programmets inledande kurs introduceras studenten i såväl högskolestudier som ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt. I fokus står dels sjuksköterskeyrket, dels vårdvetenskapen som akademiskt ämne. De medicinska kurserna utgår från den friska människans anatomi och fysiologi och grunderna i mikrobiologi och sjukvårdhygien läggs. Det första studieåret avslutas med teoretiska och kliniska studier i allmän omvårdnad.

Termin 1
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp
Humanbiologi, 15 hp

Termin 2
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp

ÅR 2
Andra studieåret har fokus på sjuksköterskans kliniska professionskunnande. Kunskaperna i allmän omvådnad vidarutvecklas och grunderna i specifik omvårdnad läggs inom somatisk och psykiatrisk vård. En fördjupning av vårdkunnandet sker genom tematiska studier där kurserna i klinisk medicin, farmakologi och klinisk omvårdnad läses parallellt.

Termin 3
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 15 hp

Termin 4
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 16,5 hp
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp

ÅR 3
Under termin 5 fördjupas studier av hälsorisker och hälsoproblem hos befolkningen liksom av hälsobefrämjande och förebyggande vård. Studenten fördjupar vidare sina kunskaper inom sjuksköterskans samtliga kompetensområden genom studier i komplexa vårdsammanhang. Termin 6 är en termin för slutexaminationer av teoretiskt och kliniskt professionskunnande. Som stöd för examensarbetet inleds terminen med en kurs i vetenskaplig teori och metod. Sjuksköterskans kliniska omvårdnadskunnande examineras såväl teoretiskt som praktiskt i vårdverksamheterna.

Termin 5
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp
Komplex vård, 9 hp
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7,5 hp

Termin 6
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:

- Sjuksköterskeexamen och
- Kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Engelsk översättning av examensbenämningen:
- Degree of Bachelor of Science in Nursing
- Degree of Bachelor of Science with a major in Caring Science with specialisation in Nursing

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).
Yrkesexamen och generell examen utfärdas på samma examensbevis.

Examensbeviset på sjuksköterskeexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs webbplats. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Utbildningen bedrivs i nära samverkan med vårdverksamheter vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), primärvården i Älvsborg och kommunal vårdverksamhet inom Sjuhärad. I samverkan genomförs klinisk utbildning vid särskilda utbildningsvårdavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS liksom vid utbildningsenheter i kommunal vård. Efter godkända studieresultat under första studieåret har studenten möjlighet att under högst en termin fullgöra del av programmet vid lärosäte i ett annat land.

Kontakt


Programadministratör Sofia Zetterlund
Programansvarig Elisabeth Lindberg
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen