Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sjuksköterskeutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-81200
Sista anmälningsdag: 2017-10-16
Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%
Antal platser: 115
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2021-01-17
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Du som väljer att utbilda dig till sjuksköterska går en spännande framtid till mötes. Som sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där välutbildad personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Innehåll

Upplägg

I programmets teoretiska och kliniska kurser studeras ämnena vårdvetenskap, som är inriktat mot omvårdnad, omfattande 135 högskolepoäng (hp) och Medicinsk vetenskap omfattande 45 hp. Programmet organiseras i 10 vårdvetenskapliga och 6 medicinska kurser. Samtliga kurser har en tydlig professionsinriktning. I de kliniska professionskurserna kontextualiseras vårdvetenskap och medicinsk vetenskap ur ett yrkesspecifikt perspektiv och omfattar vård till barn, vuxna och äldre. Genom hela utbildningen problematiseras och studeras jämställdhet, mångfald och internationalisering i relation till hälsa, sjukdom och vård.

Vårdvetenskap som teoretiskt ämne har en humanvetenskaplig profil med betoning på ett medvetet etiskt patientperspektiv. Existentiella frågor i samband med hälsa, vårdande och lidande är centrala samt helhetssyn i vården. Ämnet utgörs därmed av teorier avseende patientperspektiv samt teorier centrala för vårdandet.

Deldiscipliner i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp
Nedanstående deldiscipliner integreras i de vårdvetenskapliga kurserna.

- Vårdandets teori, filosofi och idéhistoria, 7,5 hp
- Vårdandets etik, 7,5 hp
- Vårdandets didaktik, 7,5 hp
- Vårdandets sociologi och psykologi, 7,5 hp
- Vårdutveckling och ledarskap, 7,5 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Klinisk omvårdnad, 67,5 hp

Därutöver ingår ett examensarbete i vårdvetenskap omfattande 15 hp

Deldiscipliner i Medicinsk vetenskap, 45 hp
- Humanbiologi, 15 hp
- Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
- Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
- Klinisk medicin, 18 hp

Programmets kurser i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp

Kliniska omvårdnadskurser:
- Allmän omvårdnad, 25,5 hp
- Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 31,5 hp
- Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp
- Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp
- Komplex vård, 9 hp
- Valfri fördjupning, 7,5 hp
- Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

42 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier (VFS)

Kurser i Medicinsk vetenskap, 45 hp
Humanbiologi, 15 hp
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp

ÅR 1
Under det första studieåret introduceras ämnena vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. I programmets inledande kurs introduceras studenten i såväl högskolestudier som ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt. I fokus står dels sjuksköterskeyrket, dels vårdvetenskapen som akademiskt ämne. De medicinska kurserna utgår från den friska människans anatomi och fysiologi och grunderna i mikrobiologi och sjukvårdhygien läggs. Det första studieåret avslutas med teoretiska och kliniska studier i allmän omvårdnad.

Termin 1
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp
Humanbiologi, 15 hp

Termin 2
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp
Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp

ÅR 2
Andra studieåret har fokus på sjuksköterskans kliniska professionskunnande. Kunskaperna i allmän omvådnad vidarutvecklas och grunderna i specifik omvårdnad läggs inom somatisk och psykiatrisk vård. En fördjupning av vårdkunnandet sker genom tematiska studier där kurserna i klinisk medicin, farmakologi och klinisk omvårdnad läses parallellt.

Termin 3
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 15 hp

Termin 4
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 16,5 hp
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp

ÅR 3
Under termin 5 fördjupas studier av hälsorisker och hälsoproblem hos befolkningen liksom av hälsobefrämjande och förebyggande vård. Studenten fördjupar vidare sina kunskaper inom sjuksköterskans samtliga kompetensområden genom studier i komplexa vårdsammanhang. Termin 6 är en termin för slutexaminationer av teoretiskt och kliniskt professionskunnande. Som stöd för examensarbetet inleds terminen med en kurs i vetenskaplig teori och metod. Sjuksköterskans kliniska omvårdnadskunnande examineras såväl teoretiskt som praktiskt i vårdverksamheterna.

Termin 5
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp
Komplex vård, 9 hp
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7,5 hp

Termin 6
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp

Vidare studier

Efter din examen har du stora valmöjligheter när det gäller vidareutbildning. Du kan bland annat läsa till specialistsjuksköterska med inriktning mot t.ex. ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, psykiatrivård eller distriktssjukvård och sedan även gå vidare till forskarstudier.

Övrigt

Utbildningen bedrivs i nära samverkan med vårdverksamheter vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), primärvården i Älvsborg och kommunal vårdverksamhet inom Sjuhärad. I samverkan genomförs klinisk utbildning vid särskilda utbildningsvårdavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS liksom vid utbildningsenheter i kommunal vård. Efter godkända studieresultat under första studieåret har studenten möjlighet att under högst en termin fullgöra del av programmet vid lärosäte i ett annat land.