Huvudmeny
Till sen anmälan

Akut vårdande när livet står på spel

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Utgångspunkt för kursinnehållet är begrepp och teoribildningar inom akut vårdande. Vårdandet studeras, diskuteras och analyseras ur ett existentiellt och professionsetiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid människan utsatthet och sårbarhet när livsförståelsen sätts ur spel vid akuta händelser. Etiska utmaningar i samband med akut vårdande i utsatta och hotfulla miljöer studeras och problematiseras. Olika former av stöd och uppföljning till patienter, närstående och vårdare i samband med och efter akut sjukdom och oväntade händelser studeras och värderas.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeutbildning samt Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande nivå

och dessutom krävs

 • Specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års studieordning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad

eller

 • Magisterexamen enligt 2007 års studieordning i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård

eller

 • Äldre specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar och seminarier.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 högskolepoäng.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-20862
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2016-11-07
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2HA01 (1,1)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-06-22
Ersätter kursplan fastställd:  2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Sjuksköterskeutbildning samt Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande nivå

och dessutom krävs

 • Specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års studieordning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad

eller

 • Magisterexamen enligt 2007 års studieordning i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård

eller

 • Äldre specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1.1 förklara och analysera etiska och existentiella begrepp och teorier inom akut vårdande,
1.2 identifiera människors (patienters och närståendes) utsatthet och sårbarhet samt relatera detta till den akuta vårdkedjan,
1.3 förklara och analysera utsatta personers sociala villkor i samhället och därmed behov av akut vård ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

2.1 identifiera och analysera ett vårdetiskt problemområde inom akutsjukvård utifrån patientens och/ eller närståendes situation och i relation till livsvillkor och ohälsa och tillsammans med andra utveckla förslag på förhållningssätt,
2.2 tillämpa teorier och evidensbaserade metoder för att stötta närstående i samband med nära anhörigs akuta sjukdom och/eller plötsliga dödsfall,
2.3 presentera en evidensbaserad plan för olika former av uppföljning för enskilda och grupper efter akut sjukdom, oväntade händelser och katastrofer,
2.4 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

3.1 problematisera, värdera och förhålla sig till vårdandets betydelse inom akutsjukvård ur ett existentiellt perspektiv,
3.2 problematisera, värdera och förhålla sig till egna etiska ställningstaganden samt därigenom förtydliga det egna professionsområdets ansvar för vårdandet inom akutsjukvård,
3.3 problematisera, värdera och förhålla sig till vårdande i en hotfull omgivning, både lokalt och globalt, ur ett professionsetiskt perspektiv,
3.4 problematisera, värdera och förhålla sig till vårdande inom akutsjukvård i relation till begreppet intersektionalitet

Innehåll

Utgångspunkt för kursinnehållet är begrepp och teoribildningar inom akut vårdande. Vårdandet studeras, diskuteras och analyseras ur ett existentiellt och professionsetiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid människan utsatthet och sårbarhet när livsförståelsen sätts ur spel vid akuta händelser. Etiska utmaningar i samband med akut vårdande i utsatta och hotfulla miljöer studeras och problematiseras. Olika former av stöd och uppföljning till patienter, närstående och vårdare i samband med och efter akut sjukdom och oväntade händelser studeras och värderas.

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 • Redovisning 1: muntlig redovisning av gruppuppgift: Lärandemål 2.1,2.2,2.3, Högskolepoäng: 2.0, Betygskala: Underkänt eller Godkänt
 • Redovisning 2: litteraturseminarium, individuell muntlig redovisning: Lärandemål 1.2,2.1, 3.3, Högskolepoäng: 1.5, Betygskala: Underkänt eller Godkänt
 • Skriftlig individuell inlämningsuppgift: Lärandemål 1.1,1.2,1.3,2.4,3.1,3.2, 3.4, Högskolepoäng: 4.0, Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

<p> Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.<br /> <br /> Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2012). <i>DEF Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof.</i> Stockholm: Liber. 146 s.<br /> <br /> Bremer, A. (2012).<i> Vid existensens gräns - Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus.</i> Doktorsavhandling. Växjö/Kalmar: Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 122 s.<br /> <br /> Christoffersen, S.A. (2007). <i>Professionsetik</i>. Malmö: Gleerups. 176 s.<br /> <br /> Clukey, L., Hayes, J., Merrill, A. & Curtis, D. (2009). Helping them understand: Nurses caring behaviors as perceived by family members of trauma patient. <i>Journal of Trauma Nursing,</i> 16(2), ss. 73-81.<br /> <br /> Grace, P.J. (2014). <i>Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice</i>. Boston: Jones and Bartlett Publishers. (Valda delar, ca 100 s.).<br /> <br /> Hammarlund, C-O. (2012). <i>Bearbetande samtal. Krisstöd - Avlastningssamtal - Stress- & konflikthantering</i>. Stockholm: Natur & Kultur. 350 s.<br /> <br /> Hov, R., Hedelin, B. & Athlin, E. (2007). Good nursing care to ICU patients on the edge of life.<i> Intensive and Critical Care Nursing</i>, 23(6), ss. 331341.<br /> <br /> Kryworuchko, J. Hill, E. Murray, M.A. Stacey, D. & Fergusson, D.A. (2013). Interventions for shared decision-making about life support in the intensive care unit: A systematic review. <i>Worldviews on Evidence-Based Nursing</i>, 10(1), ss. 3-16.<br /> <br /> Lundberg, K., Kjellström, S., Jonsson. A. & Sandman, L. (2014). Experiences of Swedish military medical personnel in combat zones: Adapting to competing loyalties. <i>Military Medicine</i>, 179(8), ss. 821-6. doi: 10.7205/MILMED-D-14-00038.<br /> <br /> Monforte-Royo, C. & Roqué, M.V. (2012). The organ donation process: a humanist perspective based on the experience of nursing care. <i>Nursing Philosophy</i>, 13(4), ss. 295-301.<br /> <br /> Morse, J. (2001). Toward a praxis theory of suffering.<i> Advances in Nursing Science</i>, 24(1), ss. 47-59.<br /> <br /> Petzäll, K., Tällberg, J., Lundin, T., Suserud, B-O. (2011). Threats and violence in the Swedish pre-hospital emergency care. <i>International Emergency Nursing</i>, 19, ss. 5-11.<br /> <br /> Smith, Z., Leslie, G. & Wynaden, D. (2015). Australian perioperative nurses experiences of assisting in multi-organ procurement surgery: A grounded theory study. <i>International Journal of Nursing Studies</i>, 52(3), ss. 705-715.<br /> <br /> Wikberg, A & Eriksson, K. (2008). Intercultural caring- an abductive model. Scandinavian <i>Journal of Caring Sciences</i>, 22 ss. 485-496<br /> <br /> Wiman, E., Wikblad, K. & Idvall, E. (2007). Trauma patients encounters with the team in the emergency department A qualitative study.<i> International Journal of Nursing Studies</i>, 44(5), ss. 714-722.<br /> <br /> Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma. </p>

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 högskolepoäng.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Isabell Fridh
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum