Huvudmeny

Handledning i det vårdande sammanhanget II

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Kursen bygger vidare på den första kursen i handledning och syftar till att fördjupa förmågan att handleda.

Innehåll

Kursen omfattar vårdvetenskapens didaktik med särskild tonvikt vid reflektionens betydelse för lärandet samt kreativa och komplementära handledningsmetoder. Kunskapssyn och pedagogisk grundsyn samt förmågan att ge konstruktiv kritik diskuteras. Vidare studeras vårdande och lärande som parallella processer, samt kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande sammanhanget.

Kursen behandlar dessutom innehåll i nuvarande utbildnings- och kursplaner som anger kompetenskrav för olika professioner.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på någon av kurserna

 • Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget, 7,5 högskolepoäng
 • Studenthandledning, 7,5 högskolepoäng
 • Handledning i det vårdande sammanhanget I, 7,5 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av följande moment:
Föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete med relevans för kursinnehållet.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24362
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 35
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62HL01 (4)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-06-22
Ersätter kursplan fastställd:  2012-04-27

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på någon av kurserna

 • Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget, 7,5 högskolepoäng
 • Studenthandledning, 7,5 högskolepoäng
 • Handledning i det vårdande sammanhanget I, 7,5 högskolepoäng

Mål

Kursens syftar till att fördjupa förmågan att handleda studenter i verksamhetsförlagda studier med utgångspunkt i gällande styrdokument, studentens individuella mål samt teorier och modeller inom området.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • analysera och reflektera över lärprocessens betydelse för den handledde studentens personliga och professionella utveckling,
 • beskriva och diskutera yrkesmässig handledning utifrån pedagogiska modeller och teorier,
 • analysera och reflektera över genusperspektiv och den kulturella bakgrundens betydelse i handledningsprocessen,
 • beskriva och diskutera teoretiska perspektiv på lärande och kunskap relaterat till den egna professionens utveckling.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • ge individuell handledning utifrån studentens kunskapsnivå och lärstil,
 • skapa lärandesituationer som gagnar studentens yrkesmässiga växt,
 • bedöma den handledde studentens kunskapsnivå och ge konstruktiv kritik,
 • integrera och tillämpa kommunikationsteori i sitt handledarskap,
 • tillämpa kreativa och adekvata handledningsmetoder i sitt handledarskap.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • värdera och reflektera över den pedagogiska grundsynens betydelse för lärandet,
 • reflektera över egen och andras värdegrund som ett led i utvecklingen av etiskt ansvar.

Innehåll

Kursen omfattar vårdvetenskapens didaktik med särskild tonvikt vid reflektionens betydelse för lärandet samt kreativa och komplementära handledningsmetoder. Kunskapssyn och pedagogisk grundsyn samt förmågan att ge konstruktiv kritik diskuteras. Vidare studeras vårdande och lärande som parallella processer, samt kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande sammanhanget.

Kursen behandlar dessutom innehåll i nuvarande utbildnings- och kursplaner som anger kompetenskrav för olika professioner.

Undervisningsformer

Undervisningen består av följande moment:
Föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete med relevans för kursinnehållet.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Godkända övningsarbeten, deltagande i seminarier och skriftliga individuella tentamina är förekommande prestationskrav.


Obligatoriska moment
Seminarier samt skriftliga och muntliga studieuppgifter.

Bedömning och examination sker kontinuerligt under utbildningen. Examination av studierna sker både individuellt och i grupp.


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. red. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. 290 s.

Bornemark, J. & Svenaeus, F. (2009). Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge. Finns att ladda ned från:
http:bibl.sh.se/publikationer/vara_publikationer/Vad_ar_praktisk_kunskap/diva2_303147.aspx

Hilmarsson, HT. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur. 351 s.

Mogensen, E., Thorell Ekstrand, I. & Löfmark, A. (2010). Klinisk utbildning i högskolan - perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning. (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 157 s.

Tveiten, S. (2010). Yrkesmässig handledning mer än ord. Lund: Studentlitteratur. 328 s.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.


2016-06 ANTH,PIB/ila
Utbildningsutskottet: 2016-06-22

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Ann-Britt Thorén
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum