Huvudmeny

Informationsåtkomst

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

 • IR-modeller
 • evaluering av sökresultat
 • text- och sökfrågeoperationer
 • Informationssökning och IR-modeller på World Wide Web

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av laborationer, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-36362
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2016-10-31
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Observera: Kursen ges på halvfart/distans. Kursen innehåller minst 1 sammankomst i Borås men den är inte obligatorisk. Kommunikationen sker mellan lärare och studenter samt studenter emellan huvudsakligen via lärplattformen Pingpong, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 32FIÅ1 (3)
Gäller från: HT 2013
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2013-11-27

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna förklara centrala begrepp och redogöra för principer och tillvägagångssätt inom information retrieval,
 • kunna redogöra för webbsökmotorers funktionalitet samt principer för rankning av hypertextdokument genom länkanalys,

med avseende på färdigheter och förmågor

 • kunna mäta en sökfrågas effektivitet med hjälp av olika mått, bland andra precision och recall,
 • kunna genomföra en mindre komparativ experimentell studie inom information retrieval samt självständigt och kritiskt diskutera och bedöma utfallet.

med avseende på värdering och förhållningssätt

 • kunna redogöra för och kritiskt analysera skillnader mellan klassiska återvinningsmodeller: den booleska modellen, den klassiska probabilistiska modellen samt vektormodellen.

Innehåll

 • IR-modeller
 • evaluering av sökresultat
 • text- och sökfrågeoperationer
 • Informationssökning och IR-modeller på World Wide Web

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av laborationer, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom tentamina och projektarbeten.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Baeza-Yates, R. & Ribeiro, B.D.A.N. (2011). Modern information retrieval: the concepts and technology behind search. (2. ed.) Harlow: Addison-Wesley. Kap. 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16,17 (381 s.)

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftligform. Studenterna ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grundför kursens vidare utveckling.Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Johan Eklund
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum