Huvudmeny

Intensivvårdsteknik

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

I kursen studeras tekniker och metoder inom intensivvård med särskilt fokus på kvalitetssäkring.

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa medicinska kunskaper av betydelse för att observera, bedöma och integrera dessa i ett självständigt vårdarbete som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Kursen fokuserar på tekniker och metoder inom intensivvård. Kursen behandlar respiratorbehandling, hemodynamiska principer och intensivvårdsspecifika läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Vidare behandlas vätske- och syra-bas balans, trauma samt vårdhygieniska principer ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen innefattar även en orientering gällande barnintensivvård och katastrofmedicinsk beredskap. Kursen är riktad mot medicinsk teknik utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, enligt 2007 års studieordning eller
  • Sjuksköterskeutbildning, 120 p, enligt 1993 års studieordning, innefattande ett självständigt arbete på 10 poäng eller
  • Äldre sjuksköterskeutbildning och kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.
  • Svensk legitimation som sjuksköterska och
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen bygger på självständiga studier och simulering.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: B2II01 (1)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, enligt 2007 års studieordning eller
  • Sjuksköterskeutbildning, 120 p, enligt 1993 års studieordning, innefattande ett självständigt arbete på 10 poäng eller
  • Äldre sjuksköterskeutbildning och kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.
  • Svensk legitimation som sjuksköterska och
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
1.1 analysera och värdera intensivvårdsspecifika principer och metoder för patienter i alla åldrar,
1.2 förklara förväntade effekter och bieffekter av intensivvårdsspecifika läkemedel,
1.3 redogöra för samhällets planering och sjukvårdens ansvar i samband med allvarlig händelse och katastrof,
1.4 ur ett hållbarhetsperspektiv reflektera över utvecklingen av multiresistens och pandemier samt dess betydelse för intensivvård,
1.5 förklara grundprinciper för gas- och ellära.

2. Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
2.1 tillämpa evidensbaserade behandlingsmetoder hos patienter med sviktande funktion i vitala organ,
2.2 identifiera skadeläge och prioritera åtgärder hos patienter i samband med trauma,
2.3 tillämpa hygieniska principer inom intensivvård,
2.4 tillämpa grundprinciper för användning av medicinskteknisk utrustning ur ett patientsäkerhetsperspektiv,
2.5 skriva och bearbeta text enligt svensk språkskriftsnorm och med användning av korrekt vetenskaplig källhänvisning där olika perspektiv på en kursperspektiv fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
3.1 reflektera över och värdera tillämpning av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter i relation till vårdandet,
3.2 reflektera över och problematisera begreppet patientsäker vård i intensivvårdsmiljön.

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa medicinska kunskaper av betydelse för att observera, bedöma och integrera dessa i ett självständigt vårdarbete som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Kursen fokuserar på tekniker och metoder inom intensivvård. Kursen behandlar respiratorbehandling, hemodynamiska principer och intensivvårdsspecifika läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Vidare behandlas vätske- och syra-bas balans, trauma samt vårdhygieniska principer ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen innefattar även en orientering gällande barnintensivvård och katastrofmedicinsk beredskap. Kursen är riktad mot medicinsk teknik utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen bygger på självständiga studier och simulering.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Tentamen: (TE1): salstentamen
Lärandemål 1.1 - 1.3, 1.5, 2.1 - 2.4
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Hemtentamen (HE1):Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.4, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 2
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Klinisk examination
Lärandemål 2.1, 2.3, 3.2
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt och Godkänt

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på engelska men kurslitteratur på svenska, norska och/eller danska kan förekomma.

Anåker, A. & Elf, M. (2014). Sustainability in nursing: a concept analyses. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(2), ss. 381-389. DOI: 10.1111/scs. 12121

Day, D. (2010). Keeping patients safe during intrahospital transport. Critical Care Nursing, 30(4),18, ss. 18-33

Dellinger, P.R., et al (2013). Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Critical Care Medicine, 41(2), 580-637.

Grände, P.O. (2006) The Lund-Concept for the treatment of severe head trauma physiological principles and clinical application. Intensive Care Medicine, 32(10), ss. 1475-1484.

Kirkpatrik, A. W. Roberts, D. J., De Waele, J. et al. (2013). Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated concensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Medicine, (2013) 39:11901206.

Lawrence, K. (2011). Pediatric Sepsis and Multiorgan Dysfunction Syndrome: Progress and Continued Challenges. Critical Care Nursing Clinics of North America, 23(2), ss. 323-337.

Lennqvist, S. (red) (2007). Traumatologi. Stockholm: Liber

Morton, P. G. & Fontaine, D. K. (Eds.) (2013). Critical care nursing a holistic approach (Tenth edition). Philadelphia: Wolters kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Regional katastrofmedicinsk plan för Västra Götalandsregionen. (2014). Prehospitalt och katastrofmedicinskt Centrum Västra Götalandsregionen. http:www.vgregion.se/pkmc

SOSFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2013:22. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet.

Taylor, B. L., Montgomery, H. E., Rhodes, A. & Sprung, C.L.. (2010). Chapter 6. Protection of patients and staff during a pandemic. Intensive Care Medicine, 36 (suppl 1): ss 45-54. DOI 10.1007/s00134-010-1764-1

Ödegård, S. (red) (2013) Patientsäkerhet - Teori och praktik. Stockholm: Liber

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Wivica Kauppi
Kursansvarig Sepideh Olausson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum