Huvudmeny

Lärande i vårdande verksamhet

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursen behandlar modeller för lärande ledar- och medarbetarskap. I kursen behandlas även teorier och modeller för grupprocesser och teamutveckling utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng

eller

- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24162
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 40
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2016-11-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 61OV01 (4)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2016-06-15

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng

eller

- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar kunskaper och färdigheter inom ledning, planering och utveckling inom vård och omsorg.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse
1:1 på en grundläggande nivå beskriva begreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet med relevans för vård och omsorg,
1:2 beskriva modeller för lärande ledarskap och medarbetarskap ur ett hållbarhetsperspektiv inom vård och omsorg,
1:3 beskriva grupprocesser och teamutveckling,

Färdighet och förmåga
2.1 visa förmåga att tillämpa modeller för lärande ledar- och medarbetarskap inom vård och omsorg,
2:2 analysera och problematisera kring grupp och teamutveckling inom vård och omsorg samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3:1 problematisera grupprocesser utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Innehåll

Kursen behandlar modeller för lärande ledar- och medarbetarskap. I kursen behandlas även teorier och modeller för grupprocesser och teamutveckling utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande moment:

Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:2, 1:3, 2.1, 2:2
Högskolepoäng 4
Betygskala Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål 3:1
Högskolepoäng 0,5 högskolepoäng
Betygskala U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 3:1
Högskolepoäng 3
Betygskala U/G

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga
moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på
individuell skriftlig hemtentamenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Margareta Fredman
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum