Huvudmeny
Till sen anmälan

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursen behandlar översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård och omsorgsverksamhet. Konflikthantering belyses med utgångspunkt i arbetsgruppens dynamik. I ovanståenden beaktas perspektiven genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng

eller

- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-28462
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 40
Startar: 2016-11-07
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 61OR01 (4)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2016-06-15

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng

eller

- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar kunskaper och färdigheter inom ledning, planering och utveckling inom vård och omsorg.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1:1 på en grundläggande nivå beskriva begreppen hållbar utveckling och dess innebörd ur ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet med relevans för vård och omsorg,
1:2 redogöra för metoder för hållbar kompetensförsörjning,
1:3 beskriva modeller för konflikthantering inom arbetslivet,
1:4 redogöra för gällande grundläggande arbetsrättslig lagstiftning,

Färdighet och förmåga
2:1 identifiera och problematisera innebörden av hållbart arbetsliv inom vård och omsorg ,
2:2 tillämpa grundläggande teorier vid konflikthantering inom arbetslivet samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3:1 problematisera grupprocesser utifrån genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Innehåll

Kursen behandlar översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård och omsorgsverksamhet. Konflikthantering belyses med utgångspunkt i arbetsgruppens dynamik. I ovanståenden beaktas perspektiven genus, mångfald och hållbart arbetsliv.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, 2:2,
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2, 3:1
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga
moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig hemtentamen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Margareta Fredman
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum