Huvudmeny

Omvårdnad inom intensivvård

15 högskolepoäng, heltid 100%

Kurs med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens syfte är att du ska kunna tillämpa och fördjupa de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som intensivvårdssjuksköterska.

Innehåll

Kursen omfattar klinisk utbildning som består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. I kursen skaffar sig studenten fördjupande kunskaper i intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsarbete relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av kritisk sjukdom och sviktande vitala funktioner. Vidare tillämpas teorier, modeller och metoder som ligger till grund för omvårdnaden inom intensivvård. Andra områden som studeras är kommunikation, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt tillämpbara organisations- och ledarskapsteorier.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurserna:

 • Vårdande bedömning inom intensivvård, 10 hp
 • Akutmedicin, 12 hp eller Akutmedicin 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp
 • Intensivvårdsteknik, 8 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och reflekterande lärandeaktiviteter.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 62IO04 (2,1)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-03-22
Ersätter kursplan fastställd:  2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på kurserna:

 • Vårdande bedömning inom intensivvård, 10 hp
 • Akutmedicin, 12 hp eller Akutmedicin 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp
 • Intensivvårdsteknik, 8 hp

Mål

Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som specialistsjuksköterska inom intensivvård

Kunskap och förståelse
Efter kursen skall studenten kunna:

 • analysera och värdera evidensbaserad forskning inom intensivvård,
 • analysera och värdera innebörden i vårdvetenskapliga begrepp, teorier och modeller tillämpliga inom intensivvård,
 • analysera och värdera pedagogiska teorier och modeller tillämpbara i förhållande till patient, närstående och medarbetare inom intensivvård.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa fördjupad färdighet och förmåga att självständigt:

 • identifiera och bedöma vårdbehov till människor i olika åldrar samt tillsammans med patient och närstående planera och genomföra en individuell patientcentrerad omvårdnad,
 • identifiera, analysera och bedöma sviktande vitala funktioner och förändringar i patientens tillstånd samt utföra såväl omvårdande som medicinska åtgärder,
 • ansvara för vård i livets slutskede i relation till patienter och närstående,
 • ansvara för vård av patienter i behov av respiratorbehandling,
 • hantera, dosera och administrera de farmaka och infusionslösningar som används inom intensivvård,
 • tillämpa principer och metoder samt på ett säkert sätt hantera medicinteknisk utrustning som används inom intensivvård,
 • medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar,
 • tillämpa aseptiska och hygieniska principer,
 • delta i ledning och planering av verksamhet samt organisera egna arbetsuppgifter i samverkan med kollegor och annan vårdpersonal,
 • tillämpa gällande lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter,
 • skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses,
 • visa ansvar för sitt eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt deltagande och patientsäkert handlande i vårdarbete.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen ska studenten kunna:

 • värdera och reflektera över hur mänskliga behov och den totala livssituationen påverkas i samband med akut ohälsa, sviktande vitala funktioner och död,
 • visa en yrkesetisk hållning med förmåga att identifiera och värdera etiska frågeställningar specifika inom intensivvård,
 • visa förmåga att stödja människor i kris,
 • identifiera behov av ytterligare personlig kunskap samt ha ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Innehåll

Kursen omfattar klinisk utbildning som består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. I kursen skaffar sig studenten fördjupande kunskaper i intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsarbete relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av kritisk sjukdom och sviktande vitala funktioner. Vidare tillämpas teorier, modeller och metoder som ligger till grund för omvårdnaden inom intensivvård. Andra områden som studeras är kommunikation, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt tillämpbara organisations- och ledarskapsteorier.

Undervisningsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och reflekterande lärandeaktiviteter.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Verksamhetsförlagd examination
- Individuella reflektionsjournaler

Bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen sker enligt ett systematiserat och validerat bedömningsformulär.
Det maximala antalet examinationstillfällen för verksamhetsförlagd utbildning är två.

Varje teoretisk examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Student som inte godkänts under verksamhetsförlagd utbildning har möjlighet till ytterligare en studieperiod, så snart det finns organisatoriska möjligheter.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning, eller motsvarande, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. När verksamhetsförlagd utbildning avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett verksamhetsförlagt utbildningstillfälle är förbrukat. I sådana fall skall en individuell handlingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Handlingsplanen skall ange vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt verksamhetsförlagt utbildningstillfälle på denna kurs. I handlingsplanen skall även anges hur och när kunskapskontroll kan äga rum. Student som inte godkänts under verksamhetsförlagd utbildning har möjlighet till ytterligare en studieperiod, så snart det finns organisatoriska möjligheter. Student som underkänts i den praktiska delen har möjlighet att genomgå ytterligare ett verksamhetsförlagt utbildningstillfälle på denna kurs såvida inte två examinationstillfällen redan förbrukats

Om student på eget initiativ avbryter verksamhetsförlagd utbildning, leder avbrottet till att studenten underkänns på kursen. Studenten erbjuds i sådant fall en ny praktikperiod i samband med nästa kurstillfälle såvida inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur och kultur.

Forsberg, A., Flodén, A., Lennerling, A., Karlsson, V., Nilsson, M., & Fridh, I. (2014). The core of after death care in relation to organ donation - A grounded theory study. Intensive & Critical Care Nursing, 30(5), 275-282.

Fridh, I., Forsberg, A. & Bergbom, I. (2009) Doing one's utmost: Nurses' descriptions of caring for dying patients in an intensive care environment. Intensive and Critical Care Nursing, 25(5), 233-41.

Gjengedal, E., et al. (2013). "Vulnerability in health care - reflections on encounters in every day practice." Nursing Philosophy 14(2): 127-138.

Halvorsen, K., Førde, R. & Nortvedt, P. (2008). Professional challenges of bedside rationing in intensive care. Nursing Ethics, 15(6), 715-28. 19 s.

Hanley JB & Piazza J. (2012). A visit to the intensive cares unit: a family-centered culture change to facilitate pediatric visitation in an adult intensive care unit. Critical Care Nursing Quarterly, 35 (1): 113-22.

Morton, P. G. & Fontaine, D. K. (Eds.) (2013). Critical care nursing a holistic approach (Tenth edition). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Wiliams & Wilkins.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. (9th ed.) Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 802 s.

Raadu, G. (2012). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. 833s.

Rehnsfeldt A. & Ahrman, M. (2012). Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber.

Därutöver tillkommer ytterligare litteratur och artiklar utifrån, av studenten, valt område för seminarieuppgift.

2015-12-29 ISFR/ila

Beredningsgruppen: 2016-01-14
Utbildningsutskottet: 2016-01-27

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Wivica Kauppi
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum