Huvudmeny

Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på patientsäkerheten i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer. I kursen tillämpas teorier och modeller som ligger till grund för att identifiera, åtgärda och förebygga risker och hot mot patientsäkerheten. I patientperspektivet inkluderas patientsäker akut vård utifrån olika åldrar, kulturer och kön. Kursen behandlar evidensbaserad vård, informationssökning och användning av forskningsresultat inom kunskapsområdet. Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper, färdigheter och förmåga att säkerställa patientsäkerheten i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer.

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeutbildning samt Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande nivå


och dessutom krävs

  • Specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års studieordning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad


eller

  • Magisterexamen enligt 2007 års studieordning i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård


eller

  • Äldre specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen bedrivs som distansundervisning och baseras på självständiga studier samt tre gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg och förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21962
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2016-11-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2HÄ01 (1)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö (A1F) Medicin (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Sjuksköterskeutbildning samt Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande nivå


och dessutom krävs

  • Specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års studieordning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad


eller

  • Magisterexamen enligt 2007 års studieordning i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård


eller

  • Äldre specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.1 redogöra för terminologi, principer och system inom patientsäker vård,
1.2 analysera teorier och modeller om mänskliga faktorer, kognition, kliniskt beslutsfattande samt system för patientsäker vård,
1.3 analysera risker och hot mot patientsäkerheten,
1.4 förklara de lagar, författningar och bestämmelser som finns för att säkerställa patientsäkerhet.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
2.1 tillämpa terminologi, principer och system för patientsäker vård,
2.2 tillämpa teorier och modeller om mänskliga faktorer, kognition, kliniskt beslutsfattande och system för patientsäker vård,
2.3 genomföra riskanalyser och förebygga hot mot patientsäkerhet,
2.4 tillämpa lagar, författningar och säkerbestämmelser som finns för att säkerställa patientsäkerhet.
2.5 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisning där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
3.1 värdera evidensbaserad kunskap avseende patientsäkerhet,
3.2 värdera etiska frågeställningar och dilemman vid akut vård relaterat till patientsäkerhet,
3.3 värdera det egna förhållningssättet till patientsäkerhet utifrån ett patient- och
vårdarperspektiv,
3.4 värdera det egna behovet av ytterligare kunskap avseende patientsäker vård.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på patientsäkerheten i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer. I kursen tillämpas teorier och modeller som ligger till grund för att identifiera, åtgärda och förebygga risker och hot mot patientsäkerheten. I patientperspektivet inkluderas patientsäker akut vård utifrån olika åldrar, kulturer och kön. Kursen behandlar evidensbaserad vård, informationssökning och användning av forskningsresultat inom kunskapsområdet. Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper, färdigheter och förmåga att säkerställa patientsäkerheten i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer.

Undervisningsformer

Kursen bedrivs som distansundervisning och baseras på självständiga studier samt tre gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg och förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Inlämning (IN1): Skriftlig gruppinlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1 - 3.4
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt

Redovisning (RE 1): Muntlig gruppredovisning av IN 1
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 - 3.4
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt

Inlämning (IN2): Skriftlig individuell inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 - 3.4
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Redovisning (RE 2): Muntlig individuell redovisning av IN 2
Lärandemål: 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 - 3.4
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran ska vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bion, J. F., Abrusci, T. & Hibbert, P. (2010). Human factors in the management of the critically ill patient. British Journal Of Anaesthesia, 105. ss. 26-33.

Cader, R., Campbell, S. & Watson, D. (2005). Cognitive continuum theory in nursing decision-making. Journal of Advanced Nursing, 49(4), ss. 397-405.

Coskerry, P.( 2009). Patient safety in emergency medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 428 s.

Evans, J. S. B. T. (2008). Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition. Annual Review of Psychology, 59(1), ss. 255-278.

Institute of Medicine. (2000). To err is human: building a safer health system. Washington, D.C: The National Academy Press. 287 s.

Pronovost, P. J., Goeschel, C. A., Marsteller, J. A., Sexton, J. B., Pham, J. C. & Berenholtz, S. M. (2009). Framework for Patient Safety Research and Improvement. Circulation, 119, ss. 330-337.

Reason, J. (1990). Human error. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 302 s.

Runciman, W., Hibbert, P., Thomson, R., Van Der Schaaf, T., Sherman, H. & Lewalle, P. (2009). Towards an International Classification for Patient Safety: key concepts and terms. International Journal for Quality in Health Care, 21(1), ss.18-26.

Socialstyrelsen (2015). Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-53

Sveriges Kommuner och Landsting. (senaste upplagan). Riskanalys och händelseanalys: Analysmetoder för att öka patientsäkerheten. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 104 s.
http:webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html

Ödegård, S. (2013). Patientsäkerhet: teori och praktik, Stockholm: Liber. 599 s.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Henrik Andersson
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum