Huvudmeny

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

I kursen studeras kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlas det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. Handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet prövas och tränas av studenterna i mindre grupper. Handledningens förutsättningar och etik lyfts fram och diskuteras. Dessutom behandlas gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.

Förkunskapskrav

Examen från akademisk utbildning med anknytning till vårdområdet t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut eller biomedicinsk analytiker eller annan relevant utbildning.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar. Skriftliga inlämningsuppgifter förekommer.

Övrigt

Kursen är fristående men kan även ges som uppdragskurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-29362
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 35
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62SH01 (7)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-06-22
Ersätter kursplan fastställd:  2014-02-21

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Examen från akademisk utbildning med anknytning till vårdområdet t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut eller biomedicinsk analytiker eller annan relevant utbildning.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning samt fördjupar förmågan att tillämpa handledning i vårdandet.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • analysera och problematisera den kunskapsteoretiska grunden för handledning som lärandestöd,
 • beskriva och problematisera olika perspektiv på kunskap och lärande,
 • beskriva och analysera olika pedagogiska modeller och redskap i handledning,
 • analysera och problematisera miljöns betydelse för reflektion och lärande,
 • analysera och problematisera och analysera handledning vid olika kulturella förutsättningar.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • tillämpa samtal som instrument i det vårdande och lärande sammanhanget,
 • skapa lärandesituationer och tillämpa olika handledande arbetssätt som gagnar utveckling och växt, baserat på den lärandes aktuella lärandebehov,
 • bedöma studentens kunskapsnivå i förhållande till gällande styrdokument och ge konstruktiv återkoppling.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • problematisera och värdera reflektionens och handledningens betydelse för lärandet,
 • problematisera och granska vårdvetenskapliga och pedagogiska utgångspunkter för handledningen,
 • reflektera över etiska frågor i handledning,
 • kritiskt granska den egna hållningen i handledning,
 • problematisera metodens roll i handledning och kritiskt granska och värdera handledningsmetoder.

Innehåll

I kursen studeras kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlas det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. Handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet prövas och tränas av studenterna i mindre grupper. Handledningens förutsättningar och etik lyfts fram och diskuteras. Dessutom behandlas gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar. Skriftliga inlämningsuppgifter förekommer.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

 • Individuell examination
 • Examination i grupp
 • Seminarium


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är fristående men kan även ges som uppdragskurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Alsterdal, L. (red) (2011). Omtankar praktisk kunskap i äldreomsorg. Huddinge: Södertörns högskola. 233 s.

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. red. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. 290 s.

Henriksen, J-O. & Vetlesen, A. (2014). Etik i arbete med människor.(3:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 275 s.

Hilli, Y., Salmu, M. & Jonsén, E. (2013). Perspectives on good preceptorship: A matter of ethics. Nursing Ethics. DOI 10.1177/0969733013511361

Hilmarsson, HT. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur. 351 s.

Holst, H. & Hörberg, U. (2013). Students learning in clinical practice, supervised in pairs of students a phenomenological study. Journal of Nursing Education and Practice, 8 (3), 113-124.

Jonsén, E., Melender, H-L. & Hilli, Y. (2013). Finnish and Swedish nursing students´experiences from their first clinical practice placement a qualitative study. Nurse Education Today, 33, 297-302

Mogensen, E., Thorell Ekstrand, I. & Löfmark, A. (2010). Klinisk utbildning i högskolan - perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning. (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 157 s.

Sandvik, A-H., Melender, H-L., Jonsén, E., Jönsson, G., Salmu, M. & Hilli, Y. (2012). Sjuksköterskestudenters erfarenheter av sin första kliniska utbildningsperiod en nordisk kvantitativ studie. Vård i Norden, 105(32), 20-25.


Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Utbildningsdokument för berörda utbildningar


Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

2016-06 ANTH, PIB/ila
Utbildningsutskottet: 2016-06-22

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Pia Börjesson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum