Huvudmeny

Vårdande bedömning inom intensivvård

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen behandlar vårdande bedömning utifrån intensivvårdssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen innehåller även en introduktion till examensarbetet.

Innehåll

Kursen fokuserar på vårdande bedömning utifrån intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde, vilket innebär grundläggande vård av patienter med sviktande funktion i vitala organ samt postoperativ övervakning. Vidare behandlar kursen patienters och närståendes utsatthet och sårbarhet i intensivvårdsmiljön samt etiska överväganden i samband med vård i högteknologiska miljöer och vård livets slutskede.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, enligt 2007 års studieordning eller
 • Sjuksköterskeutbildning, 120 p, enligt 1993 års studieordning, innefattande ett självständigt arbete på 10 poäng eller
 • Äldre sjuksköterskeutbildning och kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.
 • Svensk legitimation som sjuksköterska och
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid).

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

 • föreläsningar
 • seminarier
 • verksamhetsförlagd utbildning
 • simuleringsövningar av kliniska moment

Övrigt

Kursen är obligatorisk i programmet Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: B2IV01 (2)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-01-27

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, enligt 2007 års studieordning eller
 • Sjuksköterskeutbildning, 120 p, enligt 1993 års studieordning, innefattande ett självständigt arbete på 10 poäng eller
 • Äldre sjuksköterskeutbildning och kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.
 • Svensk legitimation som sjuksköterska och
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid).

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.1 värdera evidensbaserad kunskap och dess betydelse för vårdandet samt relatera vårdvetenskapliga begrepp och teorier till specialområdet intensivvård,
1.2 analysera och värdera omvårdnadsbehov hos patienter med sviktande funktion i vitala organ,
1.3 bedöma och kommunicera närståendes behov,
1.4 förklara konsekvenser för vårdandet i samband med sviktande funktion i vitala organ,
1.5 identifiera vårdbehov som kan uppstå hos patienter i behov av assisterad andning samt redogöra för adekvata åtgärder,
1.6 bedöma patienters psykiska välbefinnande och kognitiva tillstånd samt behov av smärtlindring

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna analysera komplexa frågeställningar, formulera bedömningar samt visa handlingsberedskap avseende:
2.1 patienter med sviktande funktion i vitala organ,
2.2 intensivvårdsrelaterade problemområden inklusive närståendes situation samt vård i livet slutskede,
2.3 postoperativ vård
och
2.4 kunna skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
3.1 reflektera över intensivvårdssjuksköterskans förhållningssätt samt betydelsen av ett vårdande relation för patientens och närståendes hälsa ur ett kort- samt långsiktigt perspektiv,
3.2 identifiera, analysera och värdera etiska frågeställningar i samband med intensivvård

Innehåll

Kursen fokuserar på vårdande bedömning utifrån intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde, vilket innebär grundläggande vård av patienter med sviktande funktion i vitala organ samt postoperativ övervakning. Vidare behandlar kursen patienters och närståendes utsatthet och sårbarhet i intensivvårdsmiljön samt etiska överväganden i samband med vård i högteknologiska miljöer och vård livets slutskede.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av:

 • föreläsningar
 • seminarier
 • verksamhetsförlagd utbildning
 • simuleringsövningar av kliniska moment

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Tentamen
Lärandemål
1.4, 1.5, 2.1, 2.2 och 2.3
Högskolepoäng: 3,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift (INL 1) inklusive Verksamhetsförlagd examination
Lärandemål 1.1, 1.2, 2.4, 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 2,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

Seminarium: muntlig redovisning (SEM 1 och 2)
Lärandemål 1.3, 1.6 och 2.2
Högskolepoäng: 1,0 + 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin. Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på engelska och svenska.

Baumgarten, M.& Poulsen, I.(2015). Patients experiences of being mechanically ventilated in an ICU: a qualitative metasynthesis. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(2), ss. 205-214. DOI:10.1111/scs.12177

Clancy, O., Edginton, T.,Casarin, A & Vizcaychipi, M.P. (2015).The psychological and neurocognitive consequences of critical illness. A pragmatic review of current evidence. Journal of the Intensive Care Society 16(3), ss.226-233. DOI:10.1177/1751143715569637

Davidsson,,JE., Jones, & C.,Bienvenu,J. (2012). Family response to critical illness: Postintensive care syndrome family. Critical Care Medicine, 40 (2), ss. 618-624.DOI:10.1097/CCM.0b013e318236ebf9

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande: I teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur.

Ekebergh, M. (2015). Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, T., Lindahl, B. & Bergbom, I. (2010). Visits in an intensive care unit - an observational study. Intensive and Critical Care Nursing, 26(1), ss. 51-57. DOI: 10.1016/j.iccn.2009.09.005.

Forsberg, A., Flodén, A., Lennerling, A.,Karlsson, V., Nilsson, M.& Fridh,I. (2014). The core of after death care in relation to organ donation A grounded theory study. Intensive and Critical Care Nursing, 30 (5), ss. 275-282. DOI:org/10.1016/j.iccn.2014.06.002

Morton, P. G. & Fontaine, D. K. (Eds.) (2013). Critical care nursing, A holistic approach. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Wiliams & Wilkins.

Olausson, S., Lindahl,B. & Ekebergh, M. (2013). A phenomenological study of experiences of being cared for in a critical care setting: The meanings of the patient room as a place of care. Intensive and Critical Care Nursing, 29(4), ss. 234-243. DOI: 10,1016/j.iccn.2013.02.002

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen mot intensivvård. www.aniva.se.

Storli. S.L., Lindseth, A. & Asplund, K. (2008). A journey in quest of meaning: a hermeneutic-phenomenological study on living with memories from intensive care. Nursing in Critical Care, 13 (2), ss. 86-96. DOI: 10.1111/j.1478-5153.2007.00235.x.

Uotinen, J. (2011). Senses, Bodily Knowledge, and Autoethnography: Unbeknown Knowledge From an ICU Experience. Qualitative Health Research, 21(10), ss. 1307-1315. DOI: 10.1177/1049732311413908.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i programmet Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Jonas Karlsson
Kursansvarig Wivica Kauppi
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum