Huvudmeny
Till anmälan

Att skriva en vetenskaplig artikel

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Kursens syfte är att öka kunskaper och färdigheter i att utforma och skriva vetenskapliga artiklar. Kursen behandlar hur man utarbetar artikelmanus, tidskrifters handläggning, bedömning och publiceringsprocess samt referee-systemets syfte och funktion.

Innehåll

Kursens innehåll fokuseras på skrivandet av en vetenskaplig artikel.
Studentens tidigare examensarbete skall användas i kursen för utveckling av manus i uppsatsform till en vetenskaplig artikel. Vid behov kan datainsamlingen behöva kompletteras vilket sker inom ramen för kursen. Kursen kommer också att avhandla olika vetenskapliga evidens och förhållningssätt, bibliometri och ansökan om forskningsmedel.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeutbildning 180 hp enligt 2007 års studieordning, eller
 • Sjuksköterskeutbildning 120 poäng enligt 1993 års studieordning, innefattande ett 10-poängs självständigt arbete, eller
 • Äldre sjuksköterskeutbildning samt kandidat- eller magisteruppsats i vårdvetenskap/omvårdnad

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24972
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62VR01 (4)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-06-17
Ersätter kursplan fastställd:  2012-04-27

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Sjuksköterskeutbildning 180 hp enligt 2007 års studieordning, eller
 • Sjuksköterskeutbildning 120 poäng enligt 1993 års studieordning, innefattande ett 10-poängs självständigt arbete, eller
 • Äldre sjuksköterskeutbildning samt kandidat- eller magisteruppsats i vårdvetenskap/omvårdnad

Mål

Kursens syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper i akademiskt skrivande samt förbereder sig för att utveckla tidigare examensarbete från uppsatsform till vetenskaplig artikel.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • utveckla förståelse för olika vetenskapliga tidskrifters profilering,
 • redogöra för skillnader mellan systematiska litteraturöversikter, kliniska artiklar, forskningsrapporter, diskussionsartiklar, fallbeskrivningar,
 • redogöra för olika referenssystem,
 • redogöra för vad fusk och plagiat innefattar,
 • redogöra för struktur i en skrivprocessen av en vetenskaplig artikel.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa förvald tidskrifts riktlinjer avseende formalia och format,
 • presentera en vetenskaplig artikel,
 • identifiera, analysera och reflektera över styrkor och svagheter med olika typer av publikationer utifrån evidensbegrepp,
 • ge och ta emot konstruktiv kritik av skrivna texter,
 • tillämpa olika referenshanteringssystem,
 • skriva ansökan för forskningsmedel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • förstå innebörden i bibliometri,
 • problematisera innebörden i ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

Kursens innehåll fokuseras på skrivandet av en vetenskaplig artikel.
Studentens tidigare examensarbete skall användas i kursen för utveckling av manus i uppsatsform till en vetenskaplig artikel. Vid behov kan datainsamlingen behöva kompletteras vilket sker inom ramen för kursen. Kursen kommer också att avhandla olika vetenskapliga evidens och förhållningssätt, bibliometri och ansökan om forskningsmedel.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom
- Individuell skriftlig examinationsuppgift
- Skriftliga inlämningsuppgifter inför seminarium
- Obligatoriska seminarier

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

CSEs White paper on promoting integrity in scientific journal publications. Council of scientific editors.
www.CouncilScienceEditors.org

Greenhalgh T, (2014). How to read a paper: the basics of evidence-based medicine, Wiley-Blackwell, Oxford 261 s.

Hall, MH, (2013). How to write a paper Wiley-Blackwell, Oxford, 157 s.

Polit, D.F., Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Van Manen, M.(2006). Writing qualitatively or the demands of writing. Qualitative Health Research, 16(5), pp. 713-722.


Maj 2015 BOS, BEL/ila
Beredningsfgruppen:2015-06-11
Utbildningsutskottet: 2015-06-17

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Björn-Ove Suserud
Kursansvarig Berit Lindahl
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum