Huvudmeny

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom det vårdvetenskapliga området. Speciellt fokus läggs på att planera och genomföra interventionsstudier.

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom klinisk vårdforskning. I kursen studeras den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element och val avseende studieobjekt, perspektiv, forskningsetik, design, data, datainsamlingsformer, analystekniker och presentation. I kursen introduceras och tillämpas dataprogram för statistisk analys. Studenten tränas därefter i användning av dataprogram genom tillämpning av de olika momenten som ingår i kursen.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 högskolepoäng i vårdvetenskap eller i närliggande ämnesområde (t.ex. arbetsterapi, fysioterapi/sjukgymnastik)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Den består i huvudsak av kursintroduktion, föreläsningar, seminarium och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Fem obligatoriska campusdagar är förlagda till Högskolan i Borås. Arbetsformen förutsätter att studenten har tillgång till en internetansluten persondator. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via en webbaserad lärplattform . Kursen ges på halvfart och undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

¨Kursen ingår som valbar kurs inom olika magisterprogram i vårdvetenskap eller läses som fristående kurs. Vidare anordnas den på distans.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21771
Sista anmälningsdag: 2016-10-17
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2017-03-27
Slutar: 2017-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62KN01 (6)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21
Ersätter kursplan fastställd:  2014-01-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): 
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen 180 högskolepoäng i vårdvetenskap eller i närliggande ämnesområde (t.ex. arbetsterapi, fysioterapi/sjukgymnastik)

Mål

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper om kvantitativa metoder inom klinisk vårdforskning. Fokus läggs på statistiska metoder i relation till forskningsdesigner, interventionsstudier för en hållbar vårdutveckling. Kursen syftar även till att förbereda studenterna för eget examensarbete.
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera kunskapsteoretiska antaganden och begrepp inom vårdforskning,
 • planera och genomföra kliniska studier baserat på kvantitativ design och metodik,
 • beskriva innebörden av statistiska begrepp,
 • redogöra för olika mätnivåerna samt vilken konsekvens de har för statistiska beräkningar,
 • innebörden av evidensbegreppet i relation till kvantitativa forskningsmetoder,
 • redogöra för statistisk inferens, konfidensintervall, hypotestestning.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten utförda med kvantitativ metod,
 • redogöra för forskningsetiska principer och processen vid forskningsetisk prövning,
 • söka data, analysera och värdera forskningsresultat samt bedöma dess validitet och reliabilitet inom det vårdvetenskapliga vetenskapsområdet,
 • analysera och värdera motiv av val kvantitativ design och metod är relevant för att belysa en vetenskaplig frågeställning,
 • konstruera frågeformulär för tillämpning inom klinisk vårdverksamhet,
 • tillämpa begrepp och principer för att värdera mätinstruments reliabilitet,
 • statistiskt beskriva data med centralmått, spridningsmått samt i tabell och diagram,
 • tillämpa parametriska och icke parametriska test,
 • använda datorprogram för uppläggning av data, databearbetning och enklare dataanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • föra forskningsetiskt resonemang och göra etiska ställningstaganden genom hela forskningsprocessen,
 • värdera och argumentera för betydelsen av kvantitativ forskning och statistiska analyser inom det egna kunskapsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom klinisk vårdforskning. I kursen studeras den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element och val avseende studieobjekt, perspektiv, forskningsetik, design, data, datainsamlingsformer, analystekniker och presentation. I kursen introduceras och tillämpas dataprogram för statistisk analys. Studenten tränas därefter i användning av dataprogram genom tillämpning av de olika momenten som ingår i kursen.

Undervisningsformer

Den består i huvudsak av kursintroduktion, föreläsningar, seminarium och olika former av tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Fem obligatoriska campusdagar är förlagda till Högskolan i Borås. Arbetsformen förutsätter att studenten har tillgång till en internetansluten persondator. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via en webbaserad lärplattform . Kursen ges på halvfart och undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 • Seminarium
 • Individuella skriftliga examinationsuppgifter

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på institutionens hemsida.
Studenter har rätt att vara representerade i institutionens beredande och beslutande organ.

Övrigt

¨Kursen ingår som valbar kurs inom olika magisterprogram i vårdvetenskap eller läses som fristående kurs. Vidare anordnas den på distans.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Brace, N., Kemp, R., & Sneglar, R. (2012). SPSS for psykologists (5th ed.) Valda delar. ca 150 sidor.

Borg, E., Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber. 552 s.

Trost, J., Hultåker, O. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 178 s.

Codex, http:www.codex.vr.se/

- -OBS Litteraturen kan komma att ändras närmare kursstart - -


Annan litteratur i form av vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Göran Jutengren
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum