Huvudmeny

I patientens värld - patientperspektivet

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

I kursen studeras vårdvetenskaplig teori och patientperspektivet definieras och problematiseras ur ett livsvärldsperspektiv. Patientperspektivets relation till personcentrerad vård analyseras. Hälsa och dess olika innebörder studeras samt lidandets mångfald. Vidare behandlas vårdande och vårdhandlingar som främjar hälsa och välbefinnande. Vårdande förhållningssätt studeras och reflekteras över. Vårdandets etik och den vårdande relationen belyses som centrala fenomen i vårdande sammanhang.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Inspelade föreläsningar, webbaserat utbildningsverktyg, grupparbeten, individuella studieuppgifter samt seminarier.
Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

Fristående distanskurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24271
Sista anmälningsdag: 2016-10-17
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2017-01-16
Slutar: 2017-03-26
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 61PV01 (2)
Gäller från: VT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21
Ersätter kursplan fastställd:  2014-09-26

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig kunskaper i vårdvetenskaplig teoribildning avseende hälsa, lidande och vårdande med patientperspektivet som grund.
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vårdvetenskap som kunskapsområde,
 • redogöra för innebörden av begreppet patientperspektiv,
 • beskriva och förstå innebörden av begreppet och fenomenet hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv,
 • beskriva och förstå innebörden av begreppet och fenomenet lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv,
 • redogöra för vårdande som främjar hälsa och välbefinnande,
 • beskriva och förstå den vårdande relationens kännetecken.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera patientperspektivets komplexitet och mångfald,
 • problematisera patientperspektivet i förhållande till personcentrerad vård,
 • reflektera över innebörden av ett vårdande förhållningssätt,
 • problematisera hälsa och lidande i förhållande till vårdande ur ett patientperspektiv,
 • problematisera vårdandets etik i vårdsituationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • värdera vårdande ur ett etiskt patientperspektiv,
 • värdera betydelse av ett patient perspektiv för hållbar vårdutveckling,
 • värdera betydelsen av ett vårdande förhållningssätt i den vårdande relationen.

Innehåll

I kursen studeras vårdvetenskaplig teori och patientperspektivet definieras och problematiseras ur ett livsvärldsperspektiv. Patientperspektivets relation till personcentrerad vård analyseras. Hälsa och dess olika innebörder studeras samt lidandets mångfald. Vidare behandlas vårdande och vårdhandlingar som främjar hälsa och välbefinnande. Vårdande förhållningssätt studeras och reflekteras över. Vårdandets etik och den vårdande relationen belyses som centrala fenomen i vårdande sammanhang.

Undervisningsformer

Inspelade föreläsningar, webbaserat utbildningsverktyg, grupparbeten, individuella studieuppgifter samt seminarier.
Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Individuell skriftlig tentamen
- Individuell inlämningsuppgift
Obligatoriska moment i kursen
- Seminarium
- Filmseminarium
Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras HBs webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående distanskurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2006). Vårdande som lindrar lidande: Etik i vårdandet. Stockholm:
Liber. 139 s.

Birkler, J. (2009). Filosofi och omvårdnad etik och människosyn. Stockholm: Liber

Dahlberg, K. & Segersten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 344 s. (valda delar)

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber Utbildning. 115 s.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. 1. uppl. Lund:
Studentlitteratur. 406 s.(valda delar)

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 250 s.


Därutöver tillkommer artiklar, forskningsrapporter och annat material.


2014-05-05 MKE/ila
Beredningsgruppen: 2014-09-10
Utbildningsutskottet: 2014-09-26

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Elisabeth Lindberg
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum