Huvudmeny
Till sen anmälan

I patientens värld med fokus på existensen

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

I kursen studeras existensfilosofiska utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap. Dessa utgångspunkter studeras i förhållande till synen på människan som både biologi och existens, vilket är ett perspektiv som är vägledande i kursen. Frågeställningar avseende villkor för hälsa och välbefinnande genereras och bearbetas genom fokus på existens. Människan existentiella frihet och sårbarhet studeras i relation till hälsa och hälsa som livskraft och livsrytm utvecklas.

Förkunskapskrav

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng eller närliggande område

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Inspelade föreläsningar, webbaserat utbildningsverktyg, grupparbeten, individuella studieuppgifter samt seminarium och paper-presentation med work-shop.
Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

Fristående distanskurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-27771
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2017-01-16
Slutar: 2017-03-26
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62PE01 (2)
Gäller från: VT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21
Ersätter kursplan fastställd:  2014-09-26

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng eller närliggande område

Mål

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper i vårdvetenskap med fokus på hälsa ur ett existentiellt perspektiv.
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara existensfilosofiska, utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap
- problematisera kring människan som både existens och biologi samt problematisera relationen mellan dessa innebörder,
- förklara hälsa med stöd av existensfilosofiska utgångspunkter,
- problematisera hälsa i förhållande till människans frihet och sårbarhet.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- analysera sambandet mellan hälsa välbefinnande och existens,
- problematisera och analysera centrala innebörder av hälsa ur ett existentiellt perspektiv,
- analysera existentiella villkor för hälsa,
- analysera hälsa som livskraft och livsrytm.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- värdera existensfilosofins betydelse för förståelsen av hälsa och välbefinnande,
- värdera existentiella villkor för hälsa,
- ge uttryck för ett förhållningssätt avseende hälsa som beaktar människan som både existens och biologi.

Innehåll

I kursen studeras existensfilosofiska utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap. Dessa utgångspunkter studeras i förhållande till synen på människan som både biologi och existens, vilket är ett perspektiv som är vägledande i kursen. Frågeställningar avseende villkor för hälsa och välbefinnande genereras och bearbetas genom fokus på existens. Människan existentiella frihet och sårbarhet studeras i relation till hälsa och hälsa som livskraft och livsrytm utvecklas.

Undervisningsformer

Inspelade föreläsningar, webbaserat utbildningsverktyg, grupparbeten, individuella studieuppgifter samt seminarium och paper-presentation med work-shop.
Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Individuell skriftlig tentamen
- Individuell inlämningsuppgift
Obligatoriska moment i kursen
- Seminarium
- Paper-presentationer med work-shops
Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående distanskurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

De Beauvoir, S. (2000). Avled stilla. Stockholm: Bonniers Förlag. 119 s.

Dahlberg, K. & Segersten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 344 s (valda delar).

Dahlberg, H. (2013). Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi. Göteborg: Daidalos. 344 s. (valda delar)

Gadamer, H-G. (2003). Den gåtfulla hälsan: essäer och föredrag. Ludvika: Dualis. 224 s.

Jacobsen, B. (2000). Existensens psykologi: en introduktion. Stockholm: Natur och Kultur 284 s.

Svenaeus, F (2003). Sjukdomens mening. Stockholm: Natur och Kultur. 201 s.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 512 s. (valda delar)Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.


2014-03-19 MKE/ila


Beredningsgruppen: 2014-09-10
Utbildningsutskottet: 2014-09-26

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Elisabeth Lindberg
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum