Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 högskolepoäng, heltid 100%

Barn och lärare i klassrum

Tycker du att arbete med barn är en spännande utmaning? Vill du entusiasmera och inspirera barn till lärande under de första åren i skolan? Då är utbildningen till grundlärare något för dig.

Du har som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 en viktig roll i att stimulera inlärning.

Under utbildningen studerar du ingående elevers läs-, skriv- och
matematikutveckling och lär dig metoder för att på olika sätt stödja eleverna i deras lärande. Helhetssynen inom ämnet svenska betonas, där huvudmomenten läsa, skriva, tala och lyssna i olika situationer samverkar för att utveckla elevers språk. Genom olika metoder, medier och tekniker kan elevernas intresse för att läsa och skriva utmanas. Det läggs också stor vikt vid flerspråkiga elevers situation och på hur man kan stödja elever med svenska som andraspråk i deras kunskapsinhämtning. I utbildningen ingår även att arbeta med den egna skriftliga och
muntliga uttrycksförmågan.

Elevers matematiska begreppsbildning samt deras tal- och rumsuppfattning är ett annat fokus i utbildningen. Du studerar hur matematisk problemlösning, olika lösningsstrategier och olikheter kan praktiseras. Din egen matematiska förmåga och säkerhet att lösa problem utvecklas också. I utbildningen ingår också att lära sig undervisa i engelska språket med hjälp av skönlitteratur, språklekar, sång, film och andra medier samt annan skapande verksamhet.

Elevers lust till lärande kan väckas i alla miljöer. Under utbildningen är det fokus på att utveckla din kreativitet och skapandeförmåga, bland annat i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Viktiga delar i utbildningen är att göra studier i naturen, besöka Borås Science Center Navet eller studera fysikaliska krafter i lekparker. Samhälls- och naturorienterande ämnen studeras ur ett hållbarhetsperspektiv och även i dessa kurser utgör digitala verktyg en naturlig del. För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det dels tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning, dels ingår du i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam lärare.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Som grundlärare har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna.

Examen

Grundlärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-62319
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 32
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. Inom studierna i ämne och ämnesdidaktik skriver studenterna två (självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i förskoleklass och grundskola. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskola ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs F-3 verksam grundskollärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv, 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp

Termin 6
Kurs: Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp
Kurs: Multimodalitet i undervisning för för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete I; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Termin 8 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Matematik och matematikdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Svenska och svenskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp, Avancerad

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Ali ArmaganLärare är världens viktigaste yrke

Ali Armagan valde att utbilda sig till lärare för att han älskar att arbeta med människor. Läs hela intervjunUtbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: LAGF3
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2016-06-13
Version: 8.1
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,


 • visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.


För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.


Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 13 ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.


För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Självständigt arbete (examensarbete)
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 13 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.

Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.
För grundlärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokala mål vid Högskolan i Borås
Vid Högskolan i Borås ska studenten

 • visa förmåga att med utgångspunkt i ett inkluderande synsätt på den pedagogiska verksamheten, arbeta så att alla barn ges möjlighet till full delaktighet och gemensamt ansvarstagande
 • kunna redogöra för och problematisera betydelsen av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar utveckling och relatera dessa kunskaper till den kommande yrkesrollen
 • visa förmåga att använda, analysera och värdera estetiska lärprocesser som ett redskap för barns lärande och utveckling
 • utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information, informationskällor och informationssökning
 • visa en digital kompetens som är relevant för yrkesprofessionen genom att kunna använda olika digitala verktyg, kunna designa lärandemiljöer med stöd av digitala verktyg samt kunna kritiskt granska olika former av digitalt material och sociala medier.

Innehåll

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. Inom studierna i ämne och ämnesdidaktik skriver studenterna två (självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i förskoleklass och grundskola. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskola ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs F-3 verksam grundskollärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv, 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp

Termin 6
Kurs: Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp
Kurs: Multimodalitet i undervisning för för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete I; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Termin 8 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Matematik och matematikdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Svenska och svenskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp, Avancerad

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning leder till Grundlärarexamen 240 högskolepoäng på avancerad nivå mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. (Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre School Class and School Years 1-3).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Lärarutbildningen har ett särskilt ansvar för att arbeta aktivt med studentinflytande både för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och inför studentens kommande yrkesroll. Hela utbildningen, delar av utbildningen såväl som enskilda kurser ska värderas och utvärderas kontinuerligt och återkopplas till alla aktörer i utbildningen. Externa aktörer deltar vid utvärdering i Utbildningsrådet för lärarutbildningen. Alla kurser planeras i samråd med studenter och utvärderas efter avslutad kurs. Omfattar kursen 15 högskolepoäng eller mer skall också utvärdering ske vid minst ett tillfälle under kursens gång. Vid såväl kurs- som programutvärderingar ska resultat delges både studenter och personal.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Maria Nord
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum