Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 högskolepoäng, heltid 100%

Elever i klassrum

Fascineras du av lärande i skolan? Tar du utmaningen att skapa miljöer som inspirerar till lärande i framförallt svenska, engelska och matematik? Din uppgift som lärare i årskurs 4-6 är att stimulera eleverna till att utveckla och fördjupa sina kunskaper efter de första åren i skolan.

Under utbildningen står ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik i fokus. Du lär dig hur skönlitteratur och olika typer av texter skapar intresse för den fortsatta utvecklingen i läsning, skrivning och språk. Parallellt arbetar du med att utveckla din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga.

Dina kunskaper i ämnet matematik fördjupas när du utvecklar kunskaper om hur elever uppfattar rum och tal. Hur tänker elever kring problemlösning och olika matematiska uppgifter? Hur skapas en intressant och utvecklande miljö för lärande?

För att lära elever att tala, läsa, skriva och lyssna till engelska utvecklas dina kunskaper om olika metoder för att lära på ett främmande språk. Verktyg som skönlitteratur, språklekar, sånger, medier och annan skapande verksamhet står i fokus. Inom ramen för utbildningen finns det också möjlighet att få studera i ett engelskspråkigt land för att dels fördjupa dig i engelska språket, dels studera det engelska skolsystemet.
I utbildningen ingår en termin där du, utifrån ditt eget intresse, väljer att fördjupa dig i något av ämnena bild, musik, samhällsorienterade ämnen eller naturorienterade ämnen.

Kopplingen till yrkeslivet finns som en röd tråd genom hela utbildningen, dels genom tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning, dels genom att du kommer att ingå i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam lärare.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Som grundlärare har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna.

Examen

Grundlärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-62313
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 56
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna skriver studenterna två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna utgörs 30 hp av ett tillval som vid Högskolan i Borås utgörs av ett av följande ämnen: samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, bild eller musik.
I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrering mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i grundskolan. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs 4-6 verksam lärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet relation till i den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur för studenter antagna hösttermin

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv, 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5
Alla tillvalsalternativen erbjuds inte alltid på studieorten
Kurs: Samhällsorienterade ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp

Termin 6 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete I; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Termin 8 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utvärdering och bedömning i ämnena svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete II; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp, Avancerad nivå


Utbildningens struktur för studenter antagna vårtermin

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 30 hp

Termin 2 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för rundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv, 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 6
alla tillvalsalternativen erbjuds inte alltid på studieorten
Kurs: Samhällsorienterade ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete I; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Termin 8 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utvärdering och bedömning i ämnena svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete II; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp, Avancerad nivå

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier. Under studierna i engelska erbjuds en möjlighet att förlägga två kursveckor till ett engelskspråkigt land.

Denna utbildningsplan har dnr 100-15.

Christoffer Mossberg

Christoffer drivs av att förmedla kunskap

Christoffer studerar till lärare och känner att han har blivit mer öppen för nya tankesätt, blivit tryggare i sin ledarroll och lärt sig mer om andra kulturer. Läs hela intervjun

 

 

Rawan KadhemLäraryrket, det rätta för Rawan

 

Läraryrket ger henne möjligheten att jobba med människor, vilket är hennes största mål i livet. På högskolan i Borås tycker hon det finns många bra lärare som gör att hon utvecklas mer och mer för varje dag. Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: LAG46
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2016-06-13
Version: 7.1
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, ,
 • visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling,
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning.


För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.


Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.


För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 46 ska studenten

 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad.
 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.Självständigt arbete (examensarbete)
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.

Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.
För grundlärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokala mål vid Högskolan i Borås
Vid Högskolan i Borås ska studenten
visa förmåga att med utgångspunkt i ett inkluderande synsätt på den pedagogiska verksamheten, arbeta så att alla barn ges möjlighet till full delaktighet och gemensamt ansvarstagande
kunna redogöra för och problematisera betydelsen av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar utveckling och relatera dessa kunskaper till den kommande yrkesrollen
visa förmåga att använda, analysera och värdera estetiska lärprocesser som ett redskap för barns lärande och utveckling
utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information, informationskällor och informationssökning
visa en digital kompetens som är relevant för yrkesprofessionen genom att kunna använda olika digitala verktyg, kunna designa lärandemiljöer med stöd av digitala verktyg samt kunna kritiskt granska olika former av digitalt material och sociala medier.

Innehåll

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna skriver studenterna två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna utgörs 30 hp av ett tillval som vid Högskolan i Borås utgörs av ett av följande ämnen: samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, bild eller musik.
I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrering mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i grundskolan. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs 4-6 verksam lärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet relation till i den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur för studenter antagna hösttermin

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv, 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5
Alla tillvalsalternativen erbjuds inte alltid på studieorten
Kurs: Samhällsorienterade ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp

Termin 6 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete I; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Termin 8 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utvärdering och bedömning i ämnena svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete II; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp, Avancerad nivå


Utbildningens struktur för studenter antagna vårtermin

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 30 hp

Termin 2 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för rundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv, 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp
Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 6
alla tillvalsalternativen erbjuds inte alltid på studieorten
Kurs: Samhällsorienterade ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete I; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Termin 8 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utvärdering och bedömning i ämnena svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete II; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp, Avancerad nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning leder till Grundlärarexamen 240 högskolepoäng på avancerad nivå mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. (Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Lärarutbildningen har ett särskilt ansvar för att arbeta aktivt med studentinflytande både för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och inför studentens kommande yrkesroll.
Hela utbildningen, delar av utbildningen såväl som enskilda kurser ska värderas och utvärderas kontinuerligt och återkopplas till alla aktörer i utbildningen. Externa aktörer deltar vid utvärdering i Utbildningsrådet för lärarutbildningen. Alla kurser planeras i samråd med studenter och utvärderas efter avslutad kurs. Omfattar kursen 15 högskolepoäng eller mer skall också utvärdering ske vid minst ett tillfälle under kursens gång. Vid såväl kurs- som programutvärderingar ska resultat delges både studenter och personal.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier. Under studierna i engelska erbjuds en möjlighet att förlägga två kursveckor till ett engelskspråkigt land.

Denna utbildningsplan har dnr 100-15.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Ingamay Larsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum