Huvudmeny

Magisterutbildning i textilteknik

60 högskolepoäng, heltid 100%

Textil fibrer

Vill du få en fördjupad förståelse för textilteknik? Då är det här programmet för dig. Det ger dig verktygen att behärska textila materialtekniker, deras processer och tillämpningar. Du får djupgående kunskaper om design, konstruktion, tillverkning och anpassning av sofistikerade textila produkter. Med fokus på aktuell forskning kommer förståelsen för den textila värdekedjan att förbereda dig för avancerade arbetsuppgifter i industrin.

Programmet är uppbyggt av modulerna avancerad textil materialteknik samt textil konstruktion och tillverkning. Den årliga antagningen begränsas till ett fåtal studenter. På så vis skapas möjligheter till ett mycket personligt lärande.
Efter genomgången utbildning har du kompletterande, tillämpade och fördjupade kunskaper inom textilteknologi med särskild inriktning mot tekniska textilfibrer och textilier. Du kommer också ha goda kunskaper om hur man tillämpar principer för hållbar utveckling inom området fiber- och textilteknologi.

Utbildningen är forskningsförberedande och du kommer att få god kompetens för kvalificerade uppgifter inom ett fält av det textilteknologiska området där det sker en stark och expansiv utveckling. Utbildningen kvalificerar magisterstudenten till tjänster inom t.ex. kvalificerad textil produkt- och processutveckling.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från textilingenjörsutbildning eller motsvarande. Med motsvarande avses att de sökande har genomgått en 3-årig ingenjörsutbildning som inkluderade minst 15 hp matematik, 7,5 hp kemi med minst hälften organisk kemi, 7,5 hp materiallära med minst hälften om polymera material samt 15 hp textila produktionsmetoder. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Karriärvägar

Utbildningen kvalificerar dig till tjänster inom produkt- och processutveckling inom företrädesvis det textila området, men också närliggande branscher som plast- och kemiindustrin är i högsta grad tänkbara.

Som nyutexaminerad textilingenjörsmagister finns det en mängd områden att arbeta inom som exempelvis produktutveckling, produktion, kvalitetsutveckling, miljöfrågor, inköp, försäljning och forskning. Med textila produkter menas inte bara produkter inom beklädnads- och hemtextilsektorn utan också inom den vida tekniska textilsektorn. Där ingår produkter som till exempel solskydd, filter, airbags, kompositer, non-woven och medicinska implantat.

Examen

Magisterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-62053
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 2
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2017-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Läsperiod 1: Avancerad textil materialteknik
Polymerteknologi, 7,5 hp, behandlar struktur-egenskapskoppling, visko- och gummielasticitet, karakteriseringstekniker, polymera blandningar och legeringar, reologi, bearbetning och materialegenskaper. För att möjliggöra djuplärande så genomförs kursen i seminarieform kombinerat med laborationer.

Fiberteknik I, 7,5 hp, fokuseras på fiberteknologi och särskilt på fibrernas mekaniska egenskaper, tillverkningsmetoder, ytbehandling och fibrernas struktur-egenskapskoppling. Efter kursen skall studenten uppnått djupgående förstående för fiberbaserade produkters inbyggda möjligheter och begränsningar. Genom kursens många praktiska moment tränas studenten i självständigt laborativt arbete inför examensarbetet.

Läsperiod 2: Avancerad textil materialteknik
Ytkemi och kemisk behandling, 10,5 hp, har ett brett innehåll som behandlar fibrers kemiska konstitution, ytladdning, DLVO-teori, sterisk stabilisering, elektroforetiska fenomen, ytspänning, användning av tensider, färgningskemi, ytbehandling och miljömässiga textilkemiska överväganden. Föreläsningarna kompletteras av ett omfattande laborationsprogram.

Fibermaterial II, 4,5 hp, presenterar både fundamentala och avancerade koncept om kompositmaterial med särskilt fokus på förstärkande textila strukturer. Efter kursen skall studenten kunna bedöma om och på vilket sätt kompositmaterial kan konstrueras för att ersätta nya eller befintliga metallföremål.

Andra terminen

Läsperiod 3: Textil konstruktion och tillverkning
Vetenskaplig metod och kommunikation, 7,5 hp, ger studenten de vetenskapsteoretiska verktygen både i historiska och filosofiska perspektiv. Kursen representerar positivism, hermeneutik, deduktion, induktion, aktörssynsätt för intervjusituationer och mycket mer.

Textil produktutveckling, 7,5 hp, erbjuder djupgående kunskaper i produktutvecklingens olika steg. Särskild tyngd läggs på textil produktutveckling.

Läsperiod 4: Examensarbete
Examensarbetet, 15 hp, ger tillfälle för studenterna att tillämpa kunskaperna de tillägnat sig under grundutbildningen och magisteråret. För att erhålla sin magisterexamen skall studenten självständigt kunna formulera en frågeställning, planera, genomföra ett projekt, författa, presentera och försvara en uppsats.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och projektarbeten med individuell handledning. Kurserna på avancerad nivå är planerade för att vara väl balanserade, intressanta och relevanta för framväxande marknadsbehov. Dessa kurser syftar i lika mån till att förbereda studenterna för antingen utmanande tekniskt arbete eller forskning.
Programmet är utformat för att studenterna ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av olika processer och metoder, samtidigt som de tillämpar dem analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika tekniska problem med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett tekniskt intresse.
Ämnen enligt följande förteckning ingår i textilteknikprogrammet. De tillhör fyra kategorier, avancerad textil materialteknik, textil konstruktion och tillverkning, smarta textilier samt textilt entreprenörskap och management. De ingående kurser representerar på ett logiskt sätt en verklighetsnära progression i den textiltekniska värdekedjan, som karakteriseras av en tilltagande komplexitet från råvara till färdiga, ibland högtekniska produkter.
Läsperiod 1-4 (viss förändring mellan läsperioder kan ske)
Läsperiod 1: Avancerad textil materialteknik
Polymerteknik (7,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
I kursen fördjupar sig studenten i polymerteknologi.
Fiberteknik I (7,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4
Kursen ägnas åt fiber och fibers mekaniska egenskaper, produktionsmetoder för fiber, ytbehandling och struktur-egenskaper.
Läsperiod 2: Avancerad textil materialteknik
Ytkemi och kemisk behandling (10,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
Kursen behandlar kemiska metoder för behandling av textilier, textilkemikaliers kemiska struktur och egenskaper samt textilprocessers kemi.
Fiberteknik II (4,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4
Kursen avhandlar kompositmaterial med fokus på textila strukturer.
Läsperiod 3: Textil konstruktion och tillverkning
Textil konstruktion och produktutveckling (7,5 hp) Mål 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 3.2
Kursen behandlar produktutvecklingsprocessen och tillämpad textilteknologi i samband med produktutveckling och design. Kursen omfattar även val av fibrer, garner och tyger i samband med tillämpning.
Vetenskaplig metodik och kommunikation (7,5 hp) Mål 1.2, 2.4, 2.5
Fördjupat vetenskapligt förhållningssätt och tillämpning av vetenskapliga metoder i undersökningar och forskningsarbeten och kommunikation av dessa. Värdering av vetenskapliga texter, källkritik och referenshantering.
Läsperiod 4: Textilteknik
Examensarbete (15 hp) Mål 1.1 - 3.3
Det avslutande arbetet i magisterutbildningen, där förvärvade kunskaper och ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt används för att genomföra en större projektuppgift med problemlösning där analys och dragna slutsatser ingår.

Vidare studier

Utbildningen är forskningsförberedande och ger efter avlagd magisterexamen behörighet för forskarstudier till licensiat och doktorsexamen.

Utbildningen är inriktad mot institutionens forskningsområden inom textilteknologi: anancerade tekniska textilier, fiberteknologi samt miljövetenskap med tillämpning mot textilområdet.

Övrigt

Utbildningen bedrivs på engelska.

Det svenska dokumentet är originalet. Vid eventuella oklarheter i översättningar till andra språk så gäller den svenska versionen.

Examen ger behörighet till forskarstudier inom textil och mode.

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: TATET
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: , 2015-01-29
Version: 4.1
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att i lika mån förbereda studenten för utmanande tekniskt arbete och forskning. Programmet är utformat för att ge studenterna den vetenskapliga förståelsen av olika processer och tekniker, samtidigt som de tillämpar dem analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika tekniska problem med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att utveckla och vidareutveckla ett tekniskt intresse. Kurser enligt nedanstående förteckning ingår i magisterutbildningen.

Efter genomgången utbildning skall studenten uppfylla de lärandemål som anges för magisterexamen i Högskoleförordningen (1993:100).

1.Kunskap och förståelse
Studenten skall:
1.1 kunna uppvisa och tillämpa breda teknikkunskaper om textila material, processer och tillämpningar, innefattande såväl grundläggande material- och tillverkningstekniska teorier och metoder som fördjupade kunskaper om utformning, konstruktion, tillverkning och anpassning av avancerade textila produkter
1.2 visa fördjupade teknik- och metodkunskaper inom minst ett sådant textiltekniskt område samt översikt om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
1.3 ingående kunna beskriva och visa förståelse för hållbar utveckling.

2.Färdighet och förmåga
Studenten skall:
2.1 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa textiltekniska företeelser, frågeställningar och situationer även i fall då informationen är begränsad.
2.2 självständigt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, snabbt inhämta nya tekniska kunskaper och tillämpa dessa för textilrelaterad utveckling och förnyelse.
2.3 visa förmåga att självständigt identifiera olika tekniska lösningar, utveckla och utforma textila produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
2.4 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med bransch-representanter såväl som lekmän.
2.5 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet.

3.Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall:
3.1 visa förmåga att verka i ett samhälleligt och ett organisatoriskt sammanhang, vilket innefattar att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
3.2 visa insikt om vetenskapens och teknikens möjligheter, begränsningar och problem, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
3.3 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen.

4.Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete inom textilteknik.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och projektarbeten med individuell handledning. Kurserna på avancerad nivå är planerade för att vara väl balanserade, intressanta och relevanta för framväxande marknadsbehov. Dessa kurser syftar i lika mån till att förbereda studenterna för antingen utmanande tekniskt arbete eller forskning.
Programmet är utformat för att studenterna ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av olika processer och metoder, samtidigt som de tillämpar dem analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika tekniska problem med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett tekniskt intresse.
Ämnen enligt följande förteckning ingår i textilteknikprogrammet. De tillhör fyra kategorier, avancerad textil materialteknik, textil konstruktion och tillverkning, smarta textilier samt textilt entreprenörskap och management. De ingående kurser representerar på ett logiskt sätt en verklighetsnära progression i den textiltekniska värdekedjan, som karakteriseras av en tilltagande komplexitet från råvara till färdiga, ibland högtekniska produkter.
Läsperiod 1-4 (viss förändring mellan läsperioder kan ske)
Läsperiod 1: Avancerad textil materialteknik
Polymerteknik (7,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
I kursen fördjupar sig studenten i polymerteknologi.
Fiberteknik I (7,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4
Kursen ägnas åt fiber och fibers mekaniska egenskaper, produktionsmetoder för fiber, ytbehandling och struktur-egenskaper.
Läsperiod 2: Avancerad textil materialteknik
Ytkemi och kemisk behandling (10,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
Kursen behandlar kemiska metoder för behandling av textilier, textilkemikaliers kemiska struktur och egenskaper samt textilprocessers kemi.
Fiberteknik II (4,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4
Kursen avhandlar kompositmaterial med fokus på textila strukturer.
Läsperiod 3: Textil konstruktion och tillverkning
Textil konstruktion och produktutveckling (7,5 hp) Mål 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 3.2
Kursen behandlar produktutvecklingsprocessen och tillämpad textilteknologi i samband med produktutveckling och design. Kursen omfattar även val av fibrer, garner och tyger i samband med tillämpning.
Vetenskaplig metodik och kommunikation (7,5 hp) Mål 1.2, 2.4, 2.5
Fördjupat vetenskapligt förhållningssätt och tillämpning av vetenskapliga metoder i undersökningar och forskningsarbeten och kommunikation av dessa. Värdering av vetenskapliga texter, källkritik och referenshantering.
Läsperiod 4: Textilteknik
Examensarbete (15 hp) Mål 1.1 - 3.3
Det avslutande arbetet i magisterutbildningen, där förvärvade kunskaper och ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt används för att genomföra en större projektuppgift med problemlösning där analys och dragna slutsatser ingår.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från textilingenjörsutbildning eller motsvarande. Med motsvarande avses att de sökande har genomgått en 3-årig ingenjörsutbildning som inkluderade minst 15 hp matematik, 7,5 hp kemi med minst hälften organisk kemi, 7,5 hp materiallära med minst hälften om polymera material samt 15 hp textila produktionsmetoder. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Examen

Examensbenämningen är teknologie magisterexamen med huvudområde textilteknik.

Examens engelska benämning är: Master of Science (60 credits) with a major in Textile Engineering

Huvudområde:

  • Textilteknik

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Övrigt

Utbildningen bedrivs på engelska.

Det svenska dokumentet är originalet. Vid eventuella oklarheter i översättningar till andra språk så gäller den svenska versionen.

Examen ger behörighet till forskarstudier inom textil och mode.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anders Persson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Lokal i Textilhögskolan

Textilhögskolans labb


På Textilhögskolan kombineras kreativitet och teori med praktiskt arbete i våra labb. Här kan du se olika filmer från våra labb.

Se studenternas examensarbeten


Se hela spellistan