Huvudmeny

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö

60 högskolepoäng, deltid 50%

Kvinna och ambulanspersonal i en ambulans

Arbetet som specialistsjuksköterska är givande på många sätt men vi vet också att dagens arbetsförhållanden ställer höga krav. Tar jag hand om patienten på rätt sätt? Hur får jag makt att påverka min arbetssituation? Hur utvecklar jag mig i mitt yrke? Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknolgisk och prehospital miljö ger dig redskapen.

Här fördjupar du dig inom ditt kompetensområde anestesi-, intensivvård-, ambulans-, distrikt- eller akutsjukvård samtidigt som du breddar dina kunskaper. Resultatet blir en större trygghet i yrkesrollen samtidigt som du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Studietakten är på halvfart och innebär att studierna kan kombineras med ditt nuvarande arbete. Det är en chans att utvecklas inom det vårdområde du är intresserad av, vilket ökar dina möjlihgeter att ge professionell vård på hög vetenskaplig grund.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeutbildning samt Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande nivå


och dessutom krävs

 • Specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års studieordning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad


eller


 • Magisterexamen enligt 2007 års studieordning i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård


eller

 • Äldre specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Karriärvägar

Efter examen kan du exempelvis: forska inom ämnesområdet, få en ledarroll, utveckla vårdandet. Och du blir tryggare i din yrkesroll.

Examen

Masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-62078
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Masterprogrammet bygger på specialistutbildning/magisterprogram med inriktning mot akut vård och specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterskans arbete. Det utgör en fördjupning inom huvudområdet vårdvetenskap genom val av kurslitteratur, mera komplexa studieuppgifter och kliniska tillämpningar.

Programmet består av obligatoriska och valbara kurser. Innehållet i kurserna är inriktat mot akuta vårdsituationer i olika kontext, kliniska kunskaper och färdigheter, ledarskap samt lärande. Progressionen innebär att studenten ska integrera kunskaper och förmågor från specialistutbildningarna/magisterprogrammet och ytterligare utveckla förhållningssätt, abstraktionsförmåga, praktiska färdigheter, omdömesförmåga och handlingsberedskap inom vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. Detta tydliggörs genom att studenterna uppvisar förmåga att lösa sammansatta kliniska bedömningar.

Obligatoriska kurser
Akuta bedömningar, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen är en fördjupning av kurser i vårdande bedömning i specialistutbildningar/magisterprogram och innehåller en gemensam kunskapskärna men riktar sig även till olika kontext inom området.

Akut vårdande när livet står på spel, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen fokuserar på etik, samtalsmetodik, handledning och situationer som rör händelser av existentiell karaktär.

Ledarskap för teamutveckling i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen syftar till att ge kunskaper i att leda och utveckla verksamheter inom akut vård.

Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursens innehåll fokuserar på patientsäkerheten i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer.

Vetenskaplig teori och metod 7,5 högskolepoäng, inriktning mot kvalitativa metoder,
alternativt inriktning mot kvantitativa metoder.
Kurserna ger studenten redskap för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom det kliniska fältet och är förberedande för examensarbetet.

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital miljö, 15
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet samt aktuell profession och kontext.

Valbara kurser
De valbara kurserna syftar till breddad eller fördjupad kunskap i specifika områden av vårdande i högteknologisk miljö och prehospital miljö. Valbara kurser erbjuds på Högskolan i Borås men även kurser på andra lärosäten i Sverige eller utomlands som godkänns av examinator kan väljas.

Övrigt

Kurser som ingår i masterprogrammet kan ges i samarbete med andra institutioner och lärosäten, nationellt och internationellt.

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: VATEK
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21
Version: 2.0
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För masterexamen skall studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga inom området vårdvetenskap som krävs för att säkerställa och utveckla vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. Utbildningen koncentreras kring det patientnära arbetet och som stöd för detta är ledning, organisering och lärande och patientsäkerhet viktiga inslag.

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten

 • visa fördjupad kunskap och brett kunnande inom högteknologisk och prehospitalt vårdande, integrerat med hållbar vårdutveckling,
 • visa fördjupade kunskaper om patientnära arbete och ledarskap inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö samt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten kunna:

 • visa förmåga att systematiskt, kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera kliniska frågeställningar som rör vårdandet,
 • analysera, bedöma, hantera, leda och samverka i olika akuta vårdsituationer inom begränsade tidsramar och olika kontext,
 • planera och med adekvata metoder genomföra avancerade vård,
 • initiera och delta i förbättringsarbete för kvalitetsutveckling inom högteknologiskt och prehospitalt vårdande,
 • visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt redogöra för slutsatser rörande akuta bedömningar samt kommunicera dessa,
 • genomföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete med inriktning mot en hållbar och specialiserad vårdverksamhet inom huvudområdet,
 • problematisera och tillämpa vetenskapliga metoder inom området.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten kunna

 • visa förmåga att i akuta situationer göra kvalificerade bedömningar i samstämmighet med vetenskapligt, sociokulturellt och etiskt förhållningssätt,
 • visa medvetenhet och kritiskt reflektera över etiska aspekter i samband med forsknings- och utvecklingsarbete,
 • identifiera och analysera vårdvetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället samt dess användning,
 • identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet bygger på specialistutbildning/magisterprogram med inriktning mot akut vård och specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterskans arbete. Det utgör en fördjupning inom huvudområdet vårdvetenskap genom val av kurslitteratur, mera komplexa studieuppgifter och kliniska tillämpningar.

Programmet består av obligatoriska och valbara kurser. Innehållet i kurserna är inriktat mot akuta vårdsituationer i olika kontext, kliniska kunskaper och färdigheter, ledarskap samt lärande. Progressionen innebär att studenten ska integrera kunskaper och förmågor från specialistutbildningarna/magisterprogrammet och ytterligare utveckla förhållningssätt, abstraktionsförmåga, praktiska färdigheter, omdömesförmåga och handlingsberedskap inom vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. Detta tydliggörs genom att studenterna uppvisar förmåga att lösa sammansatta kliniska bedömningar.

Obligatoriska kurser
Akuta bedömningar, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen är en fördjupning av kurser i vårdande bedömning i specialistutbildningar/magisterprogram och innehåller en gemensam kunskapskärna men riktar sig även till olika kontext inom området.

Akut vårdande när livet står på spel, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen fokuserar på etik, samtalsmetodik, handledning och situationer som rör händelser av existentiell karaktär.

Ledarskap för teamutveckling i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursen syftar till att ge kunskaper i att leda och utveckla verksamheter inom akut vård.

Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Kursens innehåll fokuserar på patientsäkerheten i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer.

Vetenskaplig teori och metod 7,5 högskolepoäng, inriktning mot kvalitativa metoder,
alternativt inriktning mot kvantitativa metoder.
Kurserna ger studenten redskap för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom det kliniska fältet och är förberedande för examensarbetet.

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital miljö, 15
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet samt aktuell profession och kontext.

Valbara kurser
De valbara kurserna syftar till breddad eller fördjupad kunskap i specifika områden av vårdande i högteknologisk miljö och prehospital miljö. Valbara kurser erbjuds på Högskolan i Borås men även kurser på andra lärosäten i Sverige eller utomlands som godkänns av examinator kan väljas.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeutbildning samt Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande nivå


och dessutom krävs

 • Specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års studieordning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad


eller


 • Magisterexamen enligt 2007 års studieordning i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård


eller

 • Äldre specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller distriktssköterska samt Magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:
Masterexamen med huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö
Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Master of Science (120 Credits) with a major in Caring Sciences specialisation High-tech and Pre-hospital Environments
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på högskolans hemsida. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kurser som ingår i masterprogrammet kan ges i samarbete med andra institutioner och lärosäten, nationellt och internationellt.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Björn-Ove Suserud
Programansvarig Berit Lindahl
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Översikt

Översikt kursschema


Här ser du under vilka veckor de olika kurserna pågår. Översikten gäller för HT 2016-VT 2018.