Huvudmeny

Masterutbildning i textilteknik

120 högskolepoäng, heltid 100%

Bild på en glad student som står framför en symaskin

Om du söker breddad och fördjupad förståelse för textilteknik så är det här utbildningen för dig. Den ger dig verktygen att behärska textil materialteknik och dess processer och tillämpningar.

Utbildningen är uppbyggd av modulerna avancerad textil materialteknik, textil konstruktion och tillverkning, textilt entreprenörs- och affärsmannaskap, smarta textilier och den sista terminen ägnas helt åt examensarbetet. Den årliga antagningen begränsas till ett fåtal studenter. På så vis skapas pedagogiska möjligheter till ett mycket personligt lärande. Det finns också programöverskridande kurser med Textilhögskolans andra mastersprogram vilket ger möjlighet till nätverksbyggande. Programmet som ges på engelska vänder sig till både svenska och internationella studenter.

Under utbildningen får du djupgående kunskaper om design, konstruktion, tillverkning och anpassning av sofistikerade textila produkter. Med fokus på aktuell forskning kommer förståelsen för den textila värdekedjan och entreprenörskap att förbereda dig för avancerade arbetsuppgifter i industrin eller för en akademisk karriär.

Utbildningen är uppbyggd av modulerna avancerad textil materialteknik, textil konstruktion och tillverkning, textilt entreprenörs- och affärsmannaskap, smarta textilier. Den sista terminen ägnar du dig åt examensarbetet. Den årliga antagningen begränsas till ett fåtal studenter.
På så vis får du möjlighet till ett personligt lärande. Det finns också programöverskridande kurser med Textilhögskolans andra mastersprogram vilket ger möjlighet till nätverksbyggande.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från textilingenjörsutbildning eller motsvarande. Med motsvarande avses att de sökande har genomgått en 3-årig ingenjörsutbildning som inkluderade minst 15 hp matematik, 7,5 hp kemi med minst hälften organisk kemi, 7,5 hp materiallära med minst hälften om polymera material samt 15 hp textila produktionsmetoder. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6

Karriärvägar

Efter utbildningen kommer du att vara förberedd för att arbeta med avancerade arbetsuppgifter i textilindustrin eller för att fortsätta en akademisk karriär. Exempel på områden där dina kunskaper kan användas är inom kvalitet, produktion och logistik, eller för att starta eget.

Examen

Masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-62052
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Läsperiod 1: Avancerad textil materialteknik Polymerteknologi, 7,5 hp, behandlar struktur-egenskapskoppling, visko- och gummielasticitet, karakteriseringstekniker, polymera blandningar och legeringar, reologi, bearbetning och materialegenskaper. För att möjliggöra djuplärande så genomförs kursen i seminarieform kombinerat med laborationer.
Fiberteknik I, 7,5 hp, fokuseras på fiberteknologi och särskilt på fibrernas mekaniska egenskaper, tillverkningsmetoder, ytbehandling och fibrernas struktur-egenskapskoppling. Efter kursen skall studenten uppnått djupgående förstående för fiberbaserade produkters inbyggda möjligheter och begränsningar. Genom kursens många praktiska moment tränas studenten i självständigt laborativt arbete inför examensarbetet.

Läsperiod 2: Avancerad textil materialteknik
Ytkemi och kemisk behandling, 10,5 hp, har ett brett innehåll som behandlar fibrers kemiska konstitution, ytladdning, DLVO-teori, sterisk stabilisering, elektroforetiska fenomen, ytspänning, användning av tensider, färgningskemi, ytbehandling och miljömässiga textilkemiska överväganden. Föreläsningarna kompletteras av ett omfattande laborationsprogram. Fibermaterial II, 4,5 hp, presenterar både fundamentala och avancerade koncept om kompositmaterial med särskilt fokus på förstärkande textila strukturer. Efter kursen skall studenten kunna bedöma om och på vilket sätt kompositmaterial kan konstrueras för att ersätta nya eller befintliga metallföremål.

Andra terminen Läsperiod 3: Textil konstruktion och tillverkning
Vetenskaplig metod och kommunikation, 7,5 hp, ger studenten de vetenskapsteoretiska verktygen både i historiska och filosofiska perspektiv. Kursen presenterar positivism, hermeneutik, deduktion, induktion, aktörssynsätt för intervjusituationer och mycket mer. Textil produktutveckling, 7,5 hp, erbjuder djupgående kunskaper i produktutvecklingens olika steg. Särskild tyngd läggs på textil produktutveckling av koncept för medicinska tillämpningar. Läsperiod 4: Textilt entreprenörs- och affärsmannaskap Projektledning och entreprenörskap, 7,5 hp, ger breda kunskaper om projektledning såsom processtyrning och optimering, logistik, kvalitetstyrning, flöden och lagerhantering, du Pont-samband, leanprinciper och IT-stöd. Kursen tar även upp riskanalys, totalproduktivt underhåll, hållbar utveckling, miljöledningssystem och LCA. Textilteknologi, 7,5 hp, förbereder studenten för avancerade textila tillverkningsmetoder såsom 3D-vävning, trikåtekniker med styva fibrer etc. Projektarbeten och övningar är betydande moment i denna praktiska kurs.

Andra året Tredje terminen Läsperioder 1-2: Textilt entreprenörs- och affärsmannaskap samt smarta textilier
Textilt management, 7,5 hp, ger studenten fördjupade kunskaper om begrepp inom logistik och kvalitetstyrning för den textile värdekedjan. Design och val av produktions- och distributionssystem utifrån affärsmodell, implementering av förbättringssystem och leanproduktion i textilföretag, CSR och hållbar utveckling är alla viktiga delar i kursen. Smarta textilier, 22,5 hp, bygger på projektbaserad pedagogik och har följande undervisningsformer: Föreläsningar, övningar och laborationer, seminarier med experter från industri och akademi, projektarbeten. Under kursens gång kommer studenterna själva identifiera sina kunskapsluckor, söka och tillgodogöra sig relevant litteratur inom området. De får hjälp i denna process genom handledning. Projektarbetena fokuserar på textilier med inbyggda smarta funktioner. Studenternas vetenskapliga metodik och mognad tränas under denna kurs vilket gör dem väl förberedda för examensarbetet.

Fjärde terminen
Examensarbete, 30 hp, ger studenten tillfälle att tillämpa kunskaperna i textilteknik som tillägnats under grund- och mastersprogrammen. Mastersexamen tilldelas studenter kapabla att formulera en problemställning, självständigt planera, utföra, och skriva och försvara sin uppsats. Uppsatsens vetenskapliga kvalitet skall medge att den kan ligga till grund för publicering i granskad vetenskaplig tidskrift eller konferensbidrag.

Utbildningen bedrivs på engelska.

Upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och projektarbeten med individuell handledning. Kurserna på avancerad nivå är planerade för att vara väl balanserade, intressanta och relevanta för framväxande marknadsbehov. Dessa kurser syftar i lika mån till att förbereda studenterna för antingen utmanande tekniskt arbete eller forskning.

Programmet är utformat för att studenterna ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av olika processer och metoder, samtidigt som de tillämpar dem analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika tekniska problem med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett tekniskt intresse.

Ämnen enligt följande förteckning ingår i textilteknikprogrammet. De tillhör fyra kategorier, avancerad textil materialteknik, textil konstruktion och tillverkning, smarta textilier samt textilt entreprenörskap och management. De fyra kategorierna och ingående kurser representerar på ett logiskt sätt en verklighetsnära progression i den textiltekniska värdekedjan, som karakteriseras av en tilltagande komplexitet från råvara till färdiga, ibland högtekniska produkter. Under utbildningens andra år förväntas studenterna genomföra sina studier med en högre grad av självständighet och ansvar, och de ska då också visa enligt utbildningsmålen sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet.

Möjlighet till etappavgång med magisterexamen finns efter halva studietiden.

Första året (viss förändring mellan läsperioder och läsår kan ske)

Läsperiod 1: Avancerad textil materialteknik
Polymerteknik (7,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
Fiberteknik I (7,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4

Läsperiod 2: Avancerad textil materialteknik
Ytkemi och kemisk behandling (10,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
Fiberteknik II (4,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4

Läsperiod 3: Textil konstruktion och tillverkning
Textilteknologi (7,5 hp) Mål 1.1, 1.2, 2.1 - 2.4
Vetenskaplig metodik och kommunikation för MSc (7,5 hp) Mål 1.2, 2.4, 2.5

Läsperiod 4: Textilt entreprenörskap och management
Projektledning och entreprenörskap (7,5 hp) Mål 1.3, 2.1 - 2.2, 2.4 - 2.5, 3.1 3.2
Textil konstruktion och produktutveckling (7,5 hp) Mål 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 3.2

Vid ettapavgång efter halva studietiden
För student som avser att avsluta sina studier efter ett år och avlägga magisterexamen ersätts kurser om 15 hp under läsperiod fyra av ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Mål 1.1 - 3.3

Andra året (viss förändring mellan läsperioder och läsår kan ske)

Läsperiod 1: Textilt entreprenörskap och management samt smarta textilier
Textilt management (7.5 hp). Mål 1.3, 2.4, 2.5, 3.1 3.2

Läsperiod 1-2: Smarta textilier
Smarta textilier (22,5 hp), Mål 1.1, 1.2, 2.1 - 2.5

Läsperiod 3-4: Textilteknik
Examensarbete (30 hp) Mål 1.1 - 3.3

Om student genomfört examensarbete för magisterexamen om 15 hp ersätts examensarbetet om 30 hp med ytterligare ett till om 15 hp samt kurser på avancerad nivå motsvarande 15 hp inom huvudområdet.

Övrigt

Utbildningen bedrivs på engelska.

Det svenska dokumentet är originalet. Vid eventuella oklarheter i översättningar till andra språk så gäller den svenska versionen.

Examen ger behörighet till forskarstudier inom textil och mode.

Utbildningsplanen fastställd 2012-05-03 har dnr 840-11-510.

Karin RundquistKarin fastnade för textila sensorer

Karin Rundqvist ville bredda sin förståelse för textilteknik och valde att fortsätta studera efter examen. I dag är hon doktorand i textil materialteknik med fokus på textila sensorer. Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: TATEX
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: , 2015-01-29
Version: 7.1
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att i lika mån förbereda studenten för utmanande tekniskt arbete och forskning. Programmet är utformat för att ge studenterna den vetenskapliga förståelsen av olika processer och tekniker, samtidigt som de tillämpar dem analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika tekniska problem med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att utveckla och vidareutveckla ett tekniskt intresse. Kurser enligt nedanstående förteckning ingår i textilteknikprogrammet och tillhör fyra kategorier: avancerad textil materialteknik, textil konstruktion och tillverkning, smarta textilier samt textilt entreprenörskap och management.

Efter genomgången utbildning skall studenten uppfylla de lärandemål som anges för Master- respektive magisterexamen i Högskoleförordningen (1993:100).

1.Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten:
1.1 kunna uppvisa och tillämpa breda teknikkunskaper om textila material, processer och tillämpningar, innefattande såväl grundläggande material- och tillverkningstekniska teorier och metoder som fördjupade kunskaper om utformning, konstruktion, tillverkning och anpassning av avancerade textila produkter
1.2 visa fördjupade teknik- och metodkunskaper inom minst ett sådant textiltekniskt område samt översikt om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
1.3 ingående kunna beskriva och visa förståelse för hållbar utveckling.

För masterexamen skall studenten:
1.1 kunna uppvisa och tillämpa breda teknikkunskaper om textila material, processer och tillämpningar, innefattande såväl grundläggande material- och tillverkningstekniska teorier och metoder som väsentligt fördjupade kunskaper om utformning, konstruktion, tillverkning och anpassning av avancerade textila produkter
1.2 visa fördjupade teknik- och metodkunskaper inom minst ett sådant textiltekniskt område samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
1.3 beskriva och tillämpa grundläggande kunskaper om den textila värdekedjan, med tonvikt på logistik, resurseffektivitet, hållbarhet och kvalitet.

2.Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten:
2.1 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa textiltekniska företeelser, frågeställningar och situationer även i fall då informationen är begränsad.
2.2 självständigt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, snabbt inhämta nya tekniska kunskaper och tillämpa dessa för textilrelaterad utveckling och förnyelse.
2.3 visa förmåga att självständigt identifiera olika tekniska lösningar, utveckla och utforma textila produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
2.4 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med bransch-representanter såväl som lekmän.
2.5 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet.

För masterexamen skall studenten
2.1 visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa textiltekniska företeelser, frågeställningar och situationer även i fall då informationen är begränsad.
2.2 självständigt, kritiskt och kreativt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, snabbt inhämta nya tekniska kunskaper och tillämpa dessa för textilrelaterad utveckling och förnyelse.
2.3 visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, utveckla och utforma textila produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
2.4 visa förmåga att i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med branschrepresentanter såväl som lekmän.
2.5 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

3.Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten:
3.1 visa förmåga att verka i ett samhälleligt och ett organisatoriskt sammanhang, vilket innefattar att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
3.2 visa insikt om vetenskapens och teknikens möjligheter, begränsningar och problem, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
3.3 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen.

För masterexamen skall studenten:
3.1 visa förmåga att verka i ett samhälleligt och ett organisatoriskt sammanhang, vilket innefattar att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
3.2 visa insikt om vetenskapens och teknikens möjligheter, begränsningar och problem, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
3.3 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen.

4.Självständigt arbete (examensarbete)
För magister- och eller masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete inom textilteknik.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och projektarbeten med individuell handledning. Kurserna på avancerad nivå är planerade för att vara väl balanserade, intressanta och relevanta för framväxande marknadsbehov. Dessa kurser syftar i lika mån till att förbereda studenterna för antingen utmanande tekniskt arbete eller forskning.

Programmet är utformat för att studenterna ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av olika processer och metoder, samtidigt som de tillämpar dem analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika tekniska problem med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett tekniskt intresse.

Ämnen enligt följande förteckning ingår i textilteknikprogrammet. De tillhör fyra kategorier, avancerad textil materialteknik, textil konstruktion och tillverkning, smarta textilier samt textilt entreprenörskap och management. De fyra kategorierna och ingående kurser representerar på ett logiskt sätt en verklighetsnära progression i den textiltekniska värdekedjan, som karakteriseras av en tilltagande komplexitet från råvara till färdiga, ibland högtekniska produkter. Under utbildningens andra år förväntas studenterna genomföra sina studier med en högre grad av självständighet och ansvar, och de ska då också visa enligt utbildningsmålen sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet.

Möjlighet till etappavgång med magisterexamen finns efter halva studietiden.

Första året (viss förändring mellan läsperioder och läsår kan ske)

Läsperiod 1: Avancerad textil materialteknik
Polymerteknik (7,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
Fiberteknik I (7,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4

Läsperiod 2: Avancerad textil materialteknik
Ytkemi och kemisk behandling (10,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4
Fiberteknik II (4,5 hp) Mål 1.1, 2.1 - 2.2, 2.4

Läsperiod 3: Textil konstruktion och tillverkning
Textilteknologi (7,5 hp) Mål 1.1, 1.2, 2.1 - 2.4
Vetenskaplig metodik och kommunikation för MSc (7,5 hp) Mål 1.2, 2.4, 2.5

Läsperiod 4: Textilt entreprenörskap och management
Projektledning och entreprenörskap (7,5 hp) Mål 1.3, 2.1 - 2.2, 2.4 - 2.5, 3.1 3.2
Textil konstruktion och produktutveckling (7,5 hp) Mål 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 3.2

Vid ettapavgång efter halva studietiden
För student som avser att avsluta sina studier efter ett år och avlägga magisterexamen ersätts kurser om 15 hp under läsperiod fyra av ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Mål 1.1 - 3.3

Andra året (viss förändring mellan läsperioder och läsår kan ske)

Läsperiod 1: Textilt entreprenörskap och management samt smarta textilier
Textilt management (7.5 hp). Mål 1.3, 2.4, 2.5, 3.1 3.2

Läsperiod 1-2: Smarta textilier
Smarta textilier (22,5 hp), Mål 1.1, 1.2, 2.1 - 2.5

Läsperiod 3-4: Textilteknik
Examensarbete (30 hp) Mål 1.1 - 3.3

Om student genomfört examensarbete för magisterexamen om 15 hp ersätts examensarbetet om 30 hp med ytterligare ett till om 15 hp samt kurser på avancerad nivå motsvarande 15 hp inom huvudområdet.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från textilingenjörsutbildning eller motsvarande. Med motsvarande avses att de sökande har genomgått en 3-årig ingenjörsutbildning som inkluderade minst 15 hp matematik, 7,5 hp kemi med minst hälften organisk kemi, 7,5 hp materiallära med minst hälften om polymera material samt 15 hp textila produktionsmetoder. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6

Examen

Examensbenämningen är teknologie masterexamen med huvudområde textilteknik.

Examen benämns internationellt: Master of Science (120 credits) with a major in Textile Engineering

Huvudområde:

  • Textilteknik


Möjlighet finns att efter fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp varav 45 hp på avancerad nivå och 30 hp inom huvudområdet textil teknik, innehållande ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, erhålla teknologie magisterexamen med huvudområde textilteknik. Examens engelska benämning är Master of Science (60 credits) with a major in Textile Engineering.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Övrigt

Utbildningen bedrivs på engelska.

Det svenska dokumentet är originalet. Vid eventuella oklarheter i översättningar till andra språk så gäller den svenska versionen.

Examen ger behörighet till forskarstudier inom textil och mode.

Utbildningsplanen fastställd 2012-05-03 har dnr 840-11-510.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anders Persson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Lokal i Textilhögskolan

Textilhögskolans labb


På Textilhögskolan kombineras kreativitet och teori med praktiskt arbete i våra labb. Här kan du se olika filmer från våra labb.

Se studenternas examensarbeten


Se hela spellistan