Huvudmeny
Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Som anestesisjuksköterska ansvarar du för omvårdnad och utför övervakning, lokal och generell anestesi och sedering i samband med operation, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar. Specialområdet innefattar ett högteknologiskt arbete som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap.

Denna specialistutbildning ger dig kompetens att arbeta som anestesisjuksköterska inom anestesisjukvård på olika typer av operationsavdelningar eller på andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen och sluten vård. Exempel på sådana enheter och avdelningar är postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelning, akutmottagning samt övriga kliniker vid sjukhus. Vid stora olyckor och katastrofer deltar anestesisjuksköterskan i vårdteamet.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker företrädesvis inom Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng enligt 2007 års studieordning, eller
  • Sjuksköterskeutbildning 120 poäng enligt 1993 års studieordning, innefattande ett 10-poängs självständigt arbete, eller
  • Äldre sjuksköterskeutbildning och en kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.
  • Svensk legitimation som sjuksköterska.
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid).

Karriärvägar

Som anestesisjuksköterska har du unik spetskompetens inom akutsjukvård. Det gör det möjligt för dig att arbeta inom ett brett fält såväl inom som utanför sjukhuset, såväl nationellt som internationellt. Efter utbildningen kan du vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72074
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet har en stark professionsanknytning och innehållet i kurserna är från början inriktat mot anestesisjuksköterskans kompetensområde och den kliniska kunskap som här erfordras. Vetenskaplig teori och metod är totalt 7,5 högskolepoäng. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper, men leder till en ny yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression i kurser inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av verksamhetsförlagd kurs, där teoretiska kunskaper kontextualiseras, tillämpas och examineras. Programmet avslutas med examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning och profession.

Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och innehållet i kursen fokuserar på anestesiologiska principer och metoder vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare ingår medicinsk preoperativ bedömning, specifik farmakologi och barnanestesi.

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng kliniska och teoretiska studier. Kursen fokuserar på den perioperativa vårdprocessen utifrån anestesisjuksköterskans bedömning, förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Vidare fokuseras innehållet på perioperativ övervakning och kunskaper i att hantera medicinsk-teknisk utrustning.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier. I kursen bearbetas teorier, modeller och metoder inom anestesisjukvårdens praktik vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation, dokumentation, vårdetik, pedagogik samt organisation och ledarskap.

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Det innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Vidare studier

Efter avklarad utbildning kan du studera vidare på forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad och på Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Thomas Eriksson
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Översikt

Översikt kursschema


Här ser du under vilka veckor de olika kurserna pågår.

Högskolan i Borås

Öppet hus


Nyfiken på Högskolan i Borås? Då är du välkommen att besöka oss på Öppet hus den 13 mars 2017. Läs mer om Öppet hus här.