Huvudmeny
Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

75 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Funderar du på att bli distriktssköterska? Det råder idag brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

I specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Särskild tonvikt läggs vid ett helheltstänk med familjefokus utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

Undervisningen består av filmade föreläsningar och nätbaserad undervisning. Under utbildningens första termin erbjuds föreläsningar ungefär en dag per vecka på campus i kursen Allmänmedicin och de övriga två kurserna har två till tre campustillfällen per kurs. Kurserna under vårterminen har sex till sju campustillfällen per kurs. Under den sista terminen skriver du ditt examensarbete och har individuella handledningstillfällen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningsplatser för studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås inom Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng enligt 2007 års studieordning, eller
  • Sjuksköterskeutbildning 120 poäng enligt 1993 års studieordning, innefattande ett 10-poängs självständigt arbete, eller
  • Äldre sjuksköterskeutbildning och en kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad
  • Svensk legitimation som sjuksköterska.
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid).

Karriärvägar

Som distriktssköterska är du verksam inom primärvård, barnhälsovård, skolhälsovård, kommunal hälso- och sjukvård eller inom den privata sektorn. Du kan också arbeta inom företagshälsovården eller söka uppdrag utomlands. Du kan vidareutbilda dig bl.a. mot arbetsledande befattningar. Du kan också gå vidare till forskarstudier eller olika typer av utvecklingsarbete.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72068
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 10
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser, omfattar 75 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng vårdvetenskap och 15 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 12 högskolepoäng. Kurserna ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot distriktssköterska ingår kurser i specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård och mot vuxna och äldre, samt förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap relatera till begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Utbildningen har en tydlig anknytning till specialistprofessionen och vetenskaplig metodologi på en avancerad nivå.

Obligatoriska kurser, 1-75 högskolepoäng
Vårdvetenskap, 60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande folkhälsoarbete i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Familjehälsovård med inriktning mot barn- och elevhälsovård, 12,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 6,5 högskolepoäng teoretiska studier inom huvudområdet samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska tillägna sig kunskap om preventiva metoder för att främja fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar inklusive vaccinationer och hälsokontroller. Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan behandlas samt gällande lagar, författningar och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Här ges även en introduktion i att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat för att delta i forskning och förbättringsarbete.

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre, inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 6 högskolepoäng teoretiska studier samt 9 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom primärvård och kommunal vård och omsorg.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Examensarbete med inriktning mot vårdvetenskap, 15 högskolepoäng
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. En successiv fördjupning av vetenskapsteori och metod i eget examensarbete utförs genom att studenten följer forskningsprocessens steg. Fördjupningen examineras i fler steg genom seminarium och slutligen presentation och opponentskap av examensarbeten.

Medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 15 högskolepoäng teoretiska studier.

Vidare studier

Efter avklarad utbildning kan du studera vidare på forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad och på Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 75 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Högskolan i Borås

Öppet hus


Nyfiken på Högskolan i Borås? Då är du välkommen att besöka oss på Öppet hus den 13 mars 2017. Läs mer om Öppet hus här.