Huvudmeny

Kartläggning av situationen för barn med föräldrar som är långvarigt sjuka

Barns och ungas rättigheter och behov som närstående till en allvarligt skadad eller sjuk patient.

Projektet, som är ett samarbetsprojekt, är en kartläggning av hälso- och sjukvårdens rutiner och uppfattningar beträffande barns rättigheter och grundläggande behov då barnets föräldrar/närstående är allvarligt fysiskt sjuka/skadade, har missbruksproblem eller har drabbats av en psykisk sjukdom

Syftet är att beskriva hur barn och unga i egenskap av närstående till patienter uppmärksammas. Målet med projektet är att identifiera områden där barns och ungas behov av delaktighet skulle kunna tillvaratas på ett bättre sätt.

Sjuksköterskor och läkare inom Sluten vård och Primärvård samt Skolsköterskor ombeds fylla i ett frågeformulär som handlar om hur de arbetar med barns och barnbarns rättigheter och grundläggande behov när barnets föräldrar/närstående är allvarligt sjuka eller skadade. Materialet kommer att analyseras med hjälp av beskrivande och jämförande statistik.

Projektet bedvis sedan hösten 2010 och resultatet kommer att redovisas i en skriftlig rapport under 2012 samt som en vetenskaplig artikel. FOU Sjuhärad Välfärd har gjort så att projektet blivit möjligt genom att bidra med statistisk support genom Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd samt med ekonomiskt support till en månads forskning där förberedelser inför studien genomfördes.

Kontaktpersoner:


Susanne Knutsson                                                  
Klinisk lektor, Intensivvårdssjuksköterska                                            
Institutionen för vårdvetenskap                                      
Högskolan i Borås                                                          
Tfn: 033-435 47 25                                                  
Mobil: 070-206 74 81                                                     
e-post: susanne.knutsson@hb.se         

Lisbeth Mensas
Samordnare
FoU Sjuhärad Välfärd
Telefon: 033-435 47 37
Mobil: 073-230 59 57
e-mail: lisbeth.bengtsson@hb.se