Huvudmeny

Formkontroll för äldre - kvalitativ studie

FoUS driver i Kinna ett interventionsprojekt ”Formkontroll för äldre” för att stimulera till fysisk aktivitet. Detta är en delstudie i detta projekt och också en del i en planerad doktorsavhandling om ett gott åldrande.

Syftet är att undersöka äldres egna uppfattningar om vad som är ett gott åldrande samt betydelsen av en intervention med fysisk aktivitet. Metoden är kvalitativa djupintervjuer. Tjugofyra personer har intervjuats individuellt och intervjuerna har bandats och skrivits ut. Analyser pågår enligt kvalitativ innehållsanalys.

En ökad kunskap om äldre personers tankar och åsikter skulle kunna bidra till att strategier på samhällsnivå kan anpassas för att vara av största möjliga betydelse för individen.

Skriftlig rapport på svenska beräknas vara klar i slutet av 2011 och en engelskspråkig artikel under våren 2012. Projektet finansieras av FoUS (FoU-stöd) och delvis även av lokala FoU-rådet vgregion och sjukvårdsstrategiska enheten på SÄS.

Rapport:

Helena Hörder, Kerstin Frändin (2012). Betydelsen av en intervention med fysisk träning för inaktiva äldre. Delrapport från projektet Formkontroll för äldre. 

 

Kontaktperson:

Helena Hörder
Centrala sjukgymnastiken
033-6161279
helena.Horder@vgregion.se