Huvudmeny

Organisation 

 

Ägarforum

Ägarforum sammanträder en gång per år och utgörs av både politiska- och tjänstemannarepresentanter från samtliga ägarpartners men även de brukarorganisationer som FoU Sjuhärad Välfärd samarbetar med. I Ägarforum diskuteras verksamhetens inriktning och resultat.

Styrgrupp

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp sammanträder fyra gånger per år och har till uppgift att fatta beslut om strategiska frågor rörande verksamheten. I styrgruppen ingår reprsentanter från samtliga ägarpartners och även adjungerade från Sjuhärads kommunalförbund. Mer information om Styrgruppen.

Ledning

I ledningsgruppen ingår FoU Sjuhärad Välfärds verksamhetschef, adminstratör, kommunikatör, samordnare och vetenskapliga ledare. Ledningsgruppen sammanträder varje måndag och har som uppgift att planera och driva verksamheten. Kontaktuppgifter till medlemmarna i ledningsgruppen.

Vetenskapliga ledare

I FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet ingår vetenskapliga ledare som har som huvuduppgift att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i det arbete som utförs. Kontaktuppgifter till de vetenskapliga ledarna.

Brukarråd och planeringsgrupper

Brukarråden består av representanter från en rad frivillig-, intresse- och pensionärsorganisationer inom de områden som omfattas av våra behovsgrupper. För närvarande finns två brukarråd, ett för äldre och ett för personer med funktionsnedsättning. Brukarråden möts minst fyra gånger per år, inför varje styrgruppsmöte. Planeringsgrupper - med uppgift att planera bl. a. kompetensutvecklingsinsatser, som till exempel temadagar - bildas med grund i brukarråden. Mer information om Brukarråden.

FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet vilar på tre ben; FoU-projekt, kompetensutvecklingsinsatser och stöd.

FoU-projekt

Forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs inom ramen för behovsområdena och tillsammans med verksamheter, brukare och intresseorganisationer. Medarbetare, ofta från någon av ägarparterna, knyts till projektet för att leda och genomföra arbetet. Vetenskapliga ledare tillför vetenskaplig expertis i projekten. Mer information om vilka FoU-projekt som är aktuella vid FoUS.

Kompetensutveckling

FoU Sjuhärad Välfärd erbjuder en bred flora av kompetenshöjande aktiviteter inom de områden där forskning- och utveckling bedrivs, bl. a. seminarier, workshops, konferenser, seminarier, utbildningar och liknande. Kursansvariga knyts till respektive kurser och utbildningar. Vetenskapliga ledare tillför expertis. Mer information om kompetensutvecklinginsatser vid FoUS.

Stöd

Stöd ges till verksamheter genom möjligheten att konsultera de vetenskapliga ledarna och genom kunskapsspridning. I vissa fall ges mer långvarigt stöd i form av handledning. Mer information om FoU Sjuhärad Välfärds stödverksamhet.