Huvudmeny

Verksamhet

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom kommunernas välfärdsområden.

Från och med hösten 2016 är Sjuhäradskommunerna inklusive Vårgårda kommun och Högskolan i Borås ägarparter i FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS). Verksamheten har en ny, mer uttalat kommunal inriktning, där fokus främst är sociala frågor och välfärdens utmaningar.

Ett nytt avtal och verksamhetsprogram har utformats utifrån de nya förutsättningarna. Dessa har sin utgångspunkt i ägarparternas uppfattningar samt diskussioner under hösten 2016, mellan företrädare för ägarparterna och samordnare samt verksamhetschef vid FoUS.

Diskussionerna har bland annat handlat om vad välfärdens utmaningar innebär och vilka behov ägarparterna har av kompetens-, utvecklings- och forskningsinsatser. Dessa har kartlagts och dokumenterats inför FoU Sjuhärad Välfärds framtida arbete.

Verksamhetens inriktning
Brukarperspektivet ska fortsatt vara i fokus för FoU Sjuhärad Välfärd.

FoU-insatser och övrigt utvecklingsarbete ska anpassas för lärande i två steg: via chefer, handläggare och utvecklingsledare, till medarbetare i verksamheterna.

Forskning och utvärderingar ska i hög grad utgå från utvecklingsinsatserna.

Samarbete och samverkan
Samarbetet med andra centrum och berörda forskargrupper vid Högskolan i Borås ska förstärkas. Likaså ska samarbetet vidareutvecklas med organisationer som har till FoUS närliggande verksamhet i Sjuhäradsbygden: framför allt  med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt med högskolor, universitet och FoU-miljöer i Västra Götalandsregionen. Att Högskolan i Borås på sikt strävar efter att anordna socionomutbildning i delregionen är en väsentlig aspekt i detta sammanhang.

Läs mer om FoU Sjuhärad Välfärds samverkan här.