Huvudmeny

Verksamhetsformer

FoUS verksamhet kan indelas i två huvudformer samt stöd för dessa: FoU-projekt och kompetensutvecklingsinsatser. Ibland överlappar dessa former varandra.

FoU-projekt

 • i form av forskningsprojekt med syfte att utveckla kunskap för tillämpning i välfärdsverksamheter
 • utvärderingar och uppföljning av olika satsningar inom sådana verksamheter

Kompetensutvecklingsinsatser

 • seminarier och konferenser för kunskapsspridning och diskussion
 • fou-cafeér för dialog utifrån aktuell forskning och utveckling
 • temadagar, för att sprida kunskap om aktuella teman inom välfärdsområdet. Riktas oftast till olika grupper av brukare och/eller intresseorgansiationer samt arrangeras i samverkan med studierförbund
 • utbildningar, oftast utifrån genomförda FoU-projekt när FoUS arrangerar. Genomförs i samarbete med aktuella högskole-/universitetsinstitutioner.
 • FoU-cirklar. I sådana träffas verksamma i olika välfärdsverksamheter för att tillsammans med forskare utveckla kunskap utifrån egna erfarenheter från aktuella problemställningar.
 • Utvärderingverkstäder. I dessa träffas personer med utvärderingsuppdrag för att under stöd och handledning samt i dialog lära om utvärdering samt genomföra utvärderingar.

Stödinsatser

 • handledning och konsultation främst via de vetenskapliga ledarna för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. Konsultation ges för kortare perioder utifrån aktuella frågeställningar från ägarnas verksamheter
 • behovsinventeringar för att kartlägga och precisera behov av FoU-arbete relaterat målgrupperna
 • Informationsverksamhet via hemsidan, nyhetsbrev m m
 • FoUS deltar i olika nätverk för att dels bidra med kunskapsstöd och dels utveckla medarbetarnas kunskap och omvärldssamverkan inom aktuella områden