Huvudmeny

Verksamhetsidé

FoU Sjuhärad Välfärds (FoUS) verksamhetsidé är att utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspektiv vara ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst.

Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs inom behovsområdena:

 • Barn och unga 
 • Familjer i utsatta livssituationer
 • Funktionshinder 
 • Missbruks- och beroendeproblematik
 • Socioekonomiskt utsatta grupper
 • Äldre


FoU-arbetet vid FoUS fokuseras på kunskapsutveckling för och tillsammans med de människor inom dessa behovsgrupper som har behov av vård, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser. Anhöriga och närstående till dessa grupper är viktiga samverkanspartners. Etniska aspekter, kulturförståelse och genusaspekter är viktiga i FoU-arbetet.

FoUS ska vara en viktig kompetensresurs i Sjuhäradsområdet och utgöra ett stöd för huvudmännen i deras uppdrag att säkerställa en god vård- och omsorgskvalitet gentemot medborgarna. Huvudmålet för FoUS är att genom kunskapsutveckling och metodstöd bidra till ökad samverkan mellan huvudmännen och ökad vård- och omsorgskvalitet för behovsgrupperna genom att:

 • genomföra utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans med verksamheter, brukare och intresseorganisationer
 • stärka och utveckla samverkansformer mellan verksamheter, brukare och intresseorganisationer,
 • förnya och utveckla arbetsmetoder och verksamhetsformer,
 • sprida erfarenheter och resultat från forskning och utveckling,
 • medverka till ett kunskapsbaserat arbetssätt.