Huvudmeny

Tidigare år

2007

Pris (inkl. porto och 
frakt)

PDF

Karlsson P-Å, Andersson E-L (2007). Medarbetarnas värdering av ÄldreVäst Sjuhärad utifrån kvalitetsaspekter. Självvärdering del 2 maj 2007. -

PDF

Andersson E-L, Karlsson P-Å (2007) ÄldreVäst Sjuhärad - Sju år av FoU-arbete. Del 1. En beskrivning och några värderande självreflektioner. -

PDF

Nordström M, Redberg P(2007). Livssituationen för personer med psykiskt funktionshinder i Sjuhärad -

PDF


2006

   
Hanson E, Magnusson L, Winqvist I & Sennemark E (2006) Meningsfull vardag i särskilt boende i Sjuhärad. 100

PDF

Lönn Svensson A, Kokkonen M (2006). Nulägesbeskrivning av projektet Social dokumentation. Våren 2006 -

PDF

Höglund E (2006) FoU-projektet Social dokumentation. Redogörelse för arbetet 2004-2005.
-

PDF


2005

   
Hanson E, Nolan J, Magnusson L, Sennemark E, Johansson L, Nolan M (2006) COAT: the Carers Outcome Agreement Tool. A new approach to working with family carers.

Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.
OBS! Rapporten är på engelska.
100

 

Karlsson P-Å, Nordström M, Niemi M, Redberg P (2005) Vad gör de som hjälper gamla i hemmet? En studie om samverkan och kompetens inom äldreomsorgen.

Komplettering Bilaga 2:
- enkät till närstående om Kalle
- enkät till äldre om Kalle
- enkät till närstående om Klara
-enkät till personal om Klara


Bilaga 6: Deltagarnas kommentarer kring arbetsmodellen
 
100 PDF

 

Hanson E, Nolan J, Magnusson L, Sennemark E, Johansson L, Nolan M (2005) Planeringsinstrument för anhörigstöd. 76 kr (beställes från Socialstyrelsen

Länk till Socialstyrelsen

Winqvist I (2005) Utvärdering av projekt efterlevandestöd för anhörigvårdare. Delrapport 2004. - PDF
Ehrnlund, L, Essedahl, L, Sûvari, K och Karlsson P-Å (2005) Nå, blir det bättre om vi samverkar? Slutrapport från utvärderingen av Samrehab i Mark-Svenljunga.  100 kr PDF
Winqvist I, Hanson E (2005) Meningsfull vardag i särskilt boende. En litteraturöversikt. - PDF
Karlsson, P-Å, Höglund E et al (2005) Brukare om sin äldreomsorg - i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo.  100 kr PDF
Dunér A, Nordström M et al (2005) Kollegiegranskning av biståndsbedömare inom äldreomsorgen. - PDF
Sennemark E, Hanson E, Magnusson L (2005) Jag har ju barnen som kommer...Äldres hälsa och levnadsvillkor; en intervjuundersökning med vård- och omsorgsberoende i Sjuhäradsbygden. 100 kr PDF
Lancha, M (2005) En kartläggning av äldre finska invandrares kostvanor och hälsa i Marks kommun. - PDF
Sennemark, E, Hanson, E, Magnusson L (2005) Gemenskap på äldre da´r. En studie om äldre kinesers livssituation, behov och önskemål inför ålderdomen.   PDF

2004

   
Brovall, C., Hanson, E., Magnusson, L. (2004) Mål och policy vid palliativ vård och vård i livets slutskede för äldre och deras närstående i Tranemo - Ett gemensamt synsätt. 100 kr PDF

2003

   
Johnsson, L. (2003) Handledning av biståndsbedömare.

100 kr

PDF
Holm K. (2003) Metoder för granskning av webbplatsers tillgänglighet med fokus på navigering. Rapporten finns bara att beställa i tryckt form. -  
Ehrnlund L, Essedahl L, Süvari K och Karlsson P-Å. (2003) Samrehab Mark Svenljunga - idé, verksamhet och erfarenheter hittills. Nulägesrapport 26 maj 2003.
- enkät medaktörer, tillfälle 1
- enkät patient, tillfälle 1 
- enkät personal, tillfälle 1 
- intervju patient/närstående, tillfälle 1 
- intervju personal, tillfälle 1 
- PDF
Loberg M. (2003) Vad gör de som hjälper dom gamla i hemmet? Delrapport 1 från FoU-projektet med samma namn. Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.
-  
Brovall C, Hanson E, Magnusson L. (2003) Brukare i samtal - utveckling av palliativ vård för äldre i Tranemo kommun.
 
- PDF

2002

   
Nilsson M, Magnusson L. (2002) Hälsa och livssituation i relation till fallolyckor bland äldre personer i Sjuhärad. 100 kr PDF
Andersson B-A, Hanson E, Magnusson L, Lidskog R, Holm K. (2002) Informationscentrum för äldre och närstående i Sjuhärad. Slutrapport till Socialdepartementet 2002-09-25.  100 kr PDF
Holm K. (2002) Informationscentrums webbplats - utvecklingen av en användbar databasdriven webbplats med användarna i fokus. Ett delprojekt i Informationscentrum för äldre och deras närstående. ÄldreVäst Sjuhärad. - PDF
Källman U, Andersson B-A. (2002) Virtuellt sårvårdscentrum i södra Älvsborg - Kartläggning av förutsättningarna för en etablering.  100 kr PDF
Ingemarsson M, Nilsson M, Sonn U. (2002) Rehabilitering för äldre - guide vid val av mätinstrument.

Adresserna till upphovsmännen och/eller utgivarna av de mätinstrument som ingår i rapporten
50 kr PDF
Ljunggren A, Magnusson L, Andersson B-A, Apelqvist S-O, Bogsjö I, Hessel E och Hoflin B. (2002)  Fokus på frivillighet med och för äldre. En kartläggning av frivilligmedverkan i omsorg och vård om äldre och deras familjer. Rapporten finns bara att beställa i tryckt form. -  
Göransson K, Helgesson-Björk C, och Andersson B-A. (2002),Utvärdering av system för registrering av tid inom hemvård. Rapporten finns bara att beställa i tryckt form. -  

2001

   
Nilsson M. (2001) Publ. jan 2002. Den kommunbaserade rehabiliteringens effekt på livskvaliteten hos äldre. En kritisk litteraturgranskning. Rapporten finns bara att beställa i tryckt form. -  
Lidskog R, Holm K, Hanson E, Magnusson L och Andersson B-A. (2001) "Informationscentrum för äldre och deras närstående" - delrapport december 2001. Rapporten finns bara att beställa i tryckt form. -  
Stolfer E, Pettersson K och Andersson B-A. (2001) Publ. okt 2001. Telefonsystem vid vårdcentral - En uppföljning av vårdtagarnas uppfattningar. Rapporten finns bara att beställa i tryckt form. -