Huvudmeny

Utvärdering, brukarmedverkan och implementering


Utvärdering

Utvärdering av olika insatser och arbetsmetoder är en viktig grund inom evidensbaserad praktik, EBP. EBP förutsätter också att verksamheterna gör uppföljningar och lokala utvärderingar löpande.

En lång rad böcker/skrifter finns om utvärdering, både generellt och inom olika separata områden. Medarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd har till exempel skrivit:

  • Att utvärdera välfärdsarbete Eriksson, B och Karlsson, P-Å. Stockholm: Gothia (2008).

En internationell klassiker och handbok inom utvärdering är:

  • Evaluation – A Systematic Approach Rossi, Lipsey, Freeman, 7th edition. Sage (2004).

SBU har nyligen utgivit:

För den som vill ha en initierad överblick och förklaring till ett 70-tal vanligen förekommande begrepp och termer inom utvärdering finns :

  • Terminologihandbok för utvärdering. Lindgren, L. Lund: Studentlitteratur (2012)


Brukarmedverkan

Brukarmedverkan är en viktig del av EBP och det finns omfattande litteratur även om detta. Här ska nämnas att medarbetare vid FoUS (och föregångaren ÄVS, ÄldreVäst Sjuhärad) skrivit/medverkat i en rad publikationer inom området, till exempel:


Implementering

Implementering av metoder och arbetssätt är avgörande för EBP. Några aktuella skrifter här är:

  • Från nyhet till vardagsnytta Gullbrandsson K - Kunskapsöversikt från Folkhälsoinstitutet (2007).
  • Implementering. Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård. Nilsson, P, red. Studentlitteratur: Lund (2010).
  • Att förändra socialt arbete. Forskare och praktiker om implementering. Maria Roselius, M och Sundell, K. Stockholm: Gothia (2008).