Huvudmeny

Tidigare arrangemang
FoU Sjuhärad Välfärd

I förteckningen finns de kompetenshöjande arrangemang som FoU Sjuhärad Välfärd genomfört under 2017 och 2016. Vissa av dem var samarrangemang med andra aktörer. 

Arrangemangen har utgått från olika teman, i enlighet med FoU Sjuhärad Välfärds långsiktiga strategi. Dessa handlar bland annat om insatser för barn och unga, som behov av skydd och komplexiteten kring barnfetma, ett evidensbaserat arbetssätt inom socialtjänsten, implementering gentemot olika verksamheter samt insatser för äldre, till exempel kring inkontinensproblematik.

Rubrikerna länkar till inbjudningar till respektive arrangemang.
Klicka på rubriken för att öppna pdf-fil i nytt fönster.

I menyn finns även förteckningar för kompetenshöjande arrangemang under de senast föregående åren.

2017

2017-03-15:

Seminarium: Social dokumentation för personcentrerad omsorg

_______________________________________________________________________

2017-03-09:

Seminarium: Arbetsmiljö och arbetssituation

Seminarieserie: Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd

_______________________________________________________________________

2016

2016-10-26:

Seminarium: Insatser för funktionsnedsatta

_______________________________________________________________________

2016-09-21

Dialogmöte: Behov och möjligheter kring nyanlända barn och unga

_______________________________________________________________________

2016-09-16

Workshop: Handlingsplaner för stärkt skydd kring barn och unga

Samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

_______________________________________________________________________

2016-05-18

Fortbildningsdag 2/2: Övervikt och fetma hos barn

Fokus på metoder inom området
Samarrangemang med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad.
Fortbildningsdagen finansierades med medel från Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen 

_______________________________________________________________________

2016-04-26

Seminarium: God evidensbas för socialtjänsten

Samarrangemang med Funktionshinderforskning i Väst, HafV

_______________________________________________________________________

2016-03-17

Seminarium Ulricehamn: Inkontinens hos äldre – en del av det normala åldrandet?

Samarrangemang med Ulricehamns kommun

_______________________________________________________________________

2016-03-10

Seminarium: Livsfasen klimakteriet

Effekter av helhetssyn och gruppbehandling med information för att främja egenvård

_______________________________________________________________________

2016-03-04

Konferens, halvdag 2/2: Preparatkännedom

Samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Kriminalvården, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

_______________________________________________________________________

2016-03-01

Seminarium Tranemo: Inkontinens hos äldre – en del av det normala åldrandet?

Samarrangemang med Tranemo kommun

_______________________________________________________________________

2016-02-09

Seminarieserie 3/3: Implementeringens utmaningar

Lärdomar från förbättringsarbete och förbättringsforskning inom hälso- och sjukvården
Samarrangemang inom akademin för vård, arbetsliv och välfärd, med CVS, Centrum för välfärdsstudier och CAV, Centrum för arbetsliv och välfärd

_______________________________________________________________________

2016-01-28

Konferensdag 1/2: Preparatkännedom

Samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Kriminalvården, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

_______________________________________________________________________

2016-01-26 och -27

Fortbildningsdag 1/2: Övervikt och fetma hos barn

Fokus på forskning och prevention inom området
Samarrangemang med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad.
Fortbildningsdagen finansierades med medel från Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen

Reviderade program: 2016-01-26 och 2016-01-27 

_______________________________________________________________________

2016-01-21

Workshop: Kraftsamling för stärkt skydd kring barn och unga

Upptaktsmöte och dialog tillsammans med regeringens nationella samordnare och SKL
Samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund