Huvudmeny

2017-01-25 08:32

Minskad sårbarhet i det internationella arbetet


Ett IN-team och ett UT-team. Med särskilda fokusområden ska de internationella koordinatorernas arbetssätt bli tydligare och mindre sårbart.

Internationaliseringsarbetet är något som står högt upp på högskolans agenda. För att stötta upp detta arbete finns nio internationella koordinatorer, en internationell samordnare på varje akademi, och en internationell rådgivare på rektorsnivå.

Helena Gjertz är funktionsansvarig för samtliga internationella koordinatorer, samtidigt som hon har ett särskilt ansvar för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

– Vi har det senaste året arbetat fram ett nytt arbetssätt, som utgår från tre principer. Alla internationella koordinatorer tillhör numera antingen Team IN eller Team UT, alla har en akademitillhörighet och alla större projekt eller program ska ha minst två ansvariga koordinatorer.

– Tanken med det nya arbetssättet är att organisationen ska bli mindre sårbar, till exempel om någon blir sjuk. Ett annat syfte med den nya organisationen är att bygga upp enhetliga rutiner och en gemensam servicenivå, så att det blir tydligt vilket stöd vi erbjuder och vem studenter och anställda ska vända sig till i olika frågor.

Mer flexibilitet med mindre variation

Helena Gjertz fortsätter med att berätta att arbetet i den tidigare organisationen har sett väldigt olika ut på de dåvarande institutionerna. Till exempel kunde det handla om vilket datum studenter senast skulle lämna in ansökningar – det kunde variera en hel del. Nu arbetar vi mer fokuserat i team IN och team UT, och bygger upp gemensamma processer.

– Med den nya organisationen är vi mer flexibla och kan fånga upp de behov som finns på akademin. Vi stöttar akademierna i arbetet med att möjliggöra och utveckla internationaliseringoch internationella samarbeten, för en ökad kvalitet i utbildningarna.

Internationella koordinatorer på A3

På A3 är det Helena Gjertz och Karl-Fredrik Ahlmark som är ansvariga internationella koordinatorer. Helena ansvarar för utresandefrågor och Karl-Fredrik för inresandefrågor. Samtidigt har de båda två stöd av universitetsadjunkten Agneta Welin-Mod, som arbetar med internationaliseringsfrågor inom de pedagogiska sektionerna.

Snabbfakta om…

Helena Gjertz…Helena Gjertz

Har arbetat på högskolan sedan 2009, och ansvarade före omorganisationen för högskoleövergripande stipendieprogram. Är i dag funktionsansvarig för samtliga internationella koordinatorer vid högskolan, Erasmusansvarig och handläggare för stipendieprogrammet Erasmusstudier, samt ansvarig för utresandefrågor vid A3.

Har tidigare varit student vid både Bibliotekshögskolan och Institutionen för pedagogik.

…Karl-Fredrik Ahlmark

Har arbetat på högskolan sedan 2012. I dag är han den internationellaKarl-Fredrik Ahlmark koordinator som ansvarar för inresandefrågor vid A3. Han har handläggaransvar för fältstudieprogrammet Minor Field Studies, och fungerar som ett särskilt stöd i vissa specifika projekt vid A3. Under våren arbetar han endast tre dagar i veckan, då han vid sidan om arbetet studerar på ett exekutivt masterprogram i Europastudier.

Innan han började jobba på högskolan var han svensk Erasmusambassadör i samband med att Erasmusprogrammet firade 25-årsjubileum 2012.

Text: Helen Rosenberg