Huvudmeny

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal (pdf).

Den lokala arbetsmiljökommitténs uppgift är att:

 •  Verka för att högskolans fastställda arbetsmiljömål uppnås.
 • Delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet inom akademin samt följa hur arbetet genomförs.
 • Arbeta för att alla medarbetare och studenter inom akademin engageras och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.
 •  Identifiera behov av arbetsmiljöutbildning inom akademin.
 •  Arbeta utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiska arbetsmiljöarbete och inom ramen för det ta fram årlig handlingsplan för arbetsmiljön och kontinuerligt följa upp den.
 • Noga följa utvecklingen gällande risker i arbetsmiljön och frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall.
 • Behandla frågor som påkallats av skyddsombud eller studerandeskyddsombud vid akademin.
 • Yttra sig över ansökan om bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum.
 • Följa arbetsskadeutvecklingen inom akademin.
 • Återrapportera arbetsmiljöarbetet årligen till den centrala arbetsmiljökommittén.
 • Sammanträda minst sex gånger per år.

Handlingsplan 2015-2017 (pdf), uppföljd på Ledningsrådet 23 januari 2018

Sammansättning

För arbetsgivaren:

För arbetstagarna:

För studenterna:

 • Linnea Johansson Kläth

Sammanträdestider 2017

Lokala arbetsmiljökommittén sammanträder följande datum:

 • 3/2
 • 17/3
 • 28/4
 • 16/6
 • 22/9
 • 27/10
 • 8/12

 

Minnesanteckningar

2016

Läs mer om högskolans centrala arbetsmiljöarbete