Huvudmeny

Samordnaruppdrag

På Akademin för textil, teknik och ekonomi finns sju samordnaruppdrag.

Utbildning

Glenn Fihn (ekonomi)
Kristina Gutfelt (textil)
Kimmo Kurkinen (teknik)

De tre samordnarna har ett gemensamt ansvar att samordna den områdesöverskridande planeringen av utbildningsfrågor inom akademin samt representera akademin i utbildningsrådet (HB).

Forskning

Firouze Pourmand Hilmersson

Samordnar samtliga sektioners forskningsverksamhet vid akademin. Utifrån ett högskoleövergripande perspektiv ska akademisamordnare för forskning identifiera möjligheter för synergieffekter inom de forskningsaktiviteter som är relevanta såväl inom den egna akademin som mellan högskolans övriga akademier. 

 

Kvalitet

Håkan Svensson

Akademisamordnare för kvalitet deltar i diskussioner om mål och strategier för kvalitetsarbete, rapporterar till akademichef och är dennes rådgivare gällande strategiska beslut inom området. Vid behov föreslår samordnaren förändringar/förbättringar avseende kvalitetsarbete inom akademin och bistår akademichef i framtagandet av underlag till verksamhets-/handlingsplan och verksamhetsberättelse inom området.

Internationalisering

Ilona Sárvári Horváth

Samordning av akademins internationaliseringsfrågor inom utbildning och forskning med övergripande strategiskt ansvar för internationell rekrytering och marknadsföring samt utveckling och uppföljning av akademiernas internationella utbytes- och samarbetsavtal.

Samverkan, innovation och nyttiggörande

Vakant

Akademisamordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande samordnar samverkansfrågor och sitter som representant i innovationsrådet (HB). Här ingår att samordna uppdragsutbildning. 

Hållbar utveckling

Peter Ahlström

Den primära arbetsuppgiften är att samordna arbetet för hållbar utveckling och miljöledningssystemet vid akademin.

Lika villkor

Åsa Haggren

Den primära arbetsuppgiften är att samordna arbetet för lika villkor vid akademin. Samordnaren sitter som representant i arbetsgruppen för lika villkor.