Huvudmeny
Åsa Larsson, Monica Lindblad och Laura Darcy

2017-10-19 12:54

Hållbara kurser diplomerades


Två kurser på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd fanns bland de som förärades med diplom för arbetet med att integrera hållbar utveckling (HU) i kursmomenten. Diplomen delades ut i samband med Days of Knowledge 16-18 oktober.

Åsa Larsson, universitetsadjunkt och kursansvarig för kursen ”Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp” som ingår i barnmorskeutbildningen, tycker att utmärkelsen sporrar till att fortsätta jobba med detta viktiga område, inte minst utifrån ett kvinnligt perspektiv.

– Vår kurs har inriktning mot kvinnors hälsa och ohälsa. Vi problematiserar ämnet ur samhällets, vetenskapens och framför allt kvinnors eget perspektiv. Vi vill till exempel förstå och lyfta fram den naturliga processen i att föda barn istället för den medikalisering* som pågår idag. En medikaliserad kvinnokropp är ingen hållbar framtid, säger hon.

Den andra kursen som erhöll diplom är ”Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5hp”. Kursen ingår i utbildningarna specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt psykiatrisk vård. Kursansvariga är Laura Darcy och Monica Lindblad.

Totalt har nu 36 kurser på högskolan blivit diplomerade för integrering av hållbar utveckling.

Motiveringarna från nomineringsjuryn lyder som följer:

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp
Av kursplanen och visad examinationsuppgift framgår att hållbar utveckling är integrerat i kursen och att studenterna ges möjlighet att reflektera kring hållbar utveckling i relation till ämne och professionsroll. Den examinationsuppgift som explicit berör hållbar utveckling är begränsad till omfattning men speglar ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling och stöds av forskningsartiklar.

Specialistsjuksköterskans vårdande och hälsoarbete, 5hp
Det är av kursplan och examinationsuppgift tydligt att hållbar utveckling är integrerat i kursen. Innehållsbeskrivning, målformuleringar och examinationsuppgift speglar ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling och synliggör folkhälsoarbetets koppling till FN:s hållbarhetsmål och det globala perspektiv som lyfts fram i Agenda 2030. Examinationsuppgiften bedöms ge studenterna goda förutsättningar att reflektera kring globala hälsoproblem utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs även artikeln: Ytterligare kurser diplomerade inom hållbar utveckling.

* Källa Nationalencyklopedin: förhållandet att ett problem som i grunden inte är av medicinsk karaktär diskuteras eller betecknas som en medicinsk företeelse.

Text: Henrik Grönberg

Foto: Suss Wilén