Huvudmeny
Jonas Karlsson

2017-11-28 11:30

Stipendium till forskning om interhospitala överföringar


Grattis Jonas Karlsson! Du forskar om interhospitala överföringar inom intensivvård och är doktorand på Högskolan i Borås. Varför har du fått stipendiet från Riksföreningen för anestesi- och intensivvård?

– Tack, förutom det som är formulerat i motiveringen tror jag för egen del att jag fått stipendiet med anledning av att forskningsprojektet är aktuellt inom dagens intensivvård. Av olika anledningar överförs många intensivvårdspatienter mellan sjukhus idag, och sett över tid har detta ökat. Kring detta fenomen finns naturligtvis en mängd frågor värda att systematiskt försöka få svar på. Sedan håller jag med om att ansökan var välskriven, vilket nämns i motiveringen. Att få till en välskriven ansökan är ju en utvecklingsprocess man som doktorand lär sig genom att just skriva ansökningar. Under 2017 har jag själv skrivit sex stycken stipendieansökningar. Denna ansökan till ”AnIva” var den tredje jag skrev, och den blev just välskriven p.g.a tidigare skrivna ansökningar.

Stipendiet är på 40 000 kronor. Hur ska du använda pengarna?
– Det kommer att användas till ganska sedvanliga utgifter för en doktorand inom en forskarutbildning, t.ex. till resekostnader i samband med datainsamling, språkgranskning av manus och, resekostnad om man vill genomgå någon internationell forskarkurs.

Stipendiet gör också att jag kan skicka in bidrag och delta på fler internationella konferenser med min forskning. Just att med egen forskning delta på internationella konferenser anser jag vara en viktig del i forskarutbildningen. Stipendiet gör också att jag kan ta fram material som främjar att nå ut med forskningsresultat i den kliniska verksamheten, vilket jag också tycker är oerhört viktigt.

Vad betyder detta för dig och din forskning?
– Det visar att Riksföreningen inom anestesi och intensivvård värdesätter forskningsprojektet som helhet, att de anser det värdefullt att forska om, att det man ägnar sig åt kan ha positiv betydelse för såväl patienter som dess närstående.

Kan du kort beskriva din forskning och resultatet hittills?
– Min forskning rör interhospitala överföringar inom intensivvård, d.v.s när vården överför patienter mellan olika intensivvårdsavdelningar och sjukhus (interhospital intensive care unit to unit transfers). Projektet som helhet syftar till att studera överföringsprocessen ur såväl, patienters-, närståendes-, som vårdarnas perspektiv. För tillfället arbetar jag med att slutföra manus för delstudie 1 som haft som syfte att undersöka patientens situation i samband med överföring. Detta är en kvalitativ studie där datainsamlingen har skett genom videoinspelning samt deltagande observation över hela överföringsprocessen, vilket är lite unikt inom fältet. Analysen har sedan utgått ifrån en hermeneutisk ansats.

Läs motiveringen på Riksföreningen för anestesi- och intensivvårds webbsida:
http://www.aniva.se/arkiv/forskningsstipendium-2017/


Läs mer om hermeneutik
(Wikipedia)

Text: Henrik Grönberg

Foto: privat