Huvudmeny
Konfektion4.0

2017-12-20 09:00

Nytt forskaruppdrag för Erik Ljungar


Erik Ljungar, universitetslektor i sociologi vid Sektionen för arbetsliv och välfärd, har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera utvecklingsarbetet inom Konfektionsfabrik 4.0, som är ett initiativ för att underlätta för nyanlända och utrikesfödda att komma i arbete inom textil och mode.

– Jag kommer att följa dessa personer under hela resan och intervjua dem för att validera hur de olika insatserna har fungerat, både vad gäller sysselsättning och social integration, men också hur de upplevt utbildning, stöd och rådgivning. Jag har erfarenhet om inkluderande medborgarskap från projekt Innovationsplattform Norrby (stadsdel i Borås reds anm) och om vikten av upplevelse av samhörighet och reella, likvärdiga förutsättningar att uppnå basala livsmål, säger han.  

Konfektionsfabrik 4.0 har bedrivits sedan 2016 i förstudier i syfte att lägga grunden till ett större genomförandeprojekt för att motverka utanförskap och främja ett snabbare inträde på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare med bakgrund i textil och modebranschen.

Erik LjungarHäromveckan togs nästa steg med en ny ansökan till Asyl-, migrations- och integrations-fonden (AMIF). Besked väntas under våren 2018. Fonden stödjer EUs medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Denna gång söker projektet medel till att omfatta fyra insatsområden för fortsatt utveckling, vilka sammanfattas så här i ansökan:

I. Utveckling och implementering av ramprocesser för validering, praktik och kompetensutveckling med spets mot nyanlända och utrikesfödda med erfarenhet, kompetens och förmåga som matchar mot yrken inom textil och mode.

II. Utveckling och implementering av en kortare väg för nyanlända och utrikesfödda akademiker med avslutad utländsk akademisk utbildning som saknar fullständig dokumentation, eller behöver hjälp med att på annat sätt översätta sin kompetens till svenska förhållanden, som matchar mot yrken som kräver högre utbildning inom textil och mode.

III. Utveckling av inkubatorsverksamhet och implementering av nya och anpassade processer och verktyg med hänsyn till målgruppens särskilda behov (företagsutveckling, coachning och matchning) i syfte att främja entreprenörskap och egenföretagande bland nyanlända och utrikesfödda inom textil och mode.

IV. Utveckling och implementering av kompetenshöjande insatser riktade till anställda i offentlig verksamhet och näringsliv med uppdrag att matcha kompetens mot efterfrågan.

Projektets övergripande målsättning är att bidra till utvecklingen av ett samhälle där alla känner tillhörighet med möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

– Syftet med mitt bidrag som följeforskare är dels att kritiskt granska hur arbetsprocesser i vid mening utvecklas, dels hur projektets insatser främjar en samhällelig kapacitets-uppbyggnad, här med fokus på integration. Mer konkret innebär detta att vi kommer att utgå från etablerade samhällsvetenskapliga teorier och modeller om bl. a. arbetsmotivation, genus, etnicitet, utbildning/kompetens samt betydelsen av sociala nätverk och följa upp detta genom kvalitativa intervjuer med både deltagare i, och ansvariga för, de olika delprojekten, säger Erik Ljungar och fortsätter:

– När det gäller arbetsprocessen kommer jag att bidra med att synliggöra och tydliggöra
hur arbetet genomförts i projektets verksamhet, samt att bidra med en konsekvensanalys. När det gäller värdet av projektets insatser i förhållande till hållbar samhällsutveckling omfattar följeforskningen även analys av hur projektet är relaterat till hållbar samhällsutveckling, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Konfektion 4.0 bygger på samverkan mellan Högskolan i Borås (Science Park Borås, Textilhögskolan, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Arbetsförmedlingen, Borås Stad (Arbetslivsförvaltningen, Vuxenutbildningen) Stiftelsen Proteko, Inkubatorn i Borås, Kanico AB (bostadsföretag), Marketplace Borås samt TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag.Ta del av förstudiearbetets resultat på www.konfektionsfabrik.se

Följ initiativets utveckling på Facebook, på sidan Konfektion 4.0

Foto: Anna Sigge

Illustration: Jackie Forzelius