Huvudmeny

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal (pdf).

Den lokala arbetsmiljökommitténs uppgift är att:

 • Verka för att högskolans fastställda arbetsmiljömål uppnås.
 • Delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet inom akademin samt följa hur arbetet genomförs.
 • Arbeta för att alla medarbetare och studenter inom akademin engageras och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.
 • Identifiera behov av arbetsmiljöutbildning inom akademin.
 • Arbeta utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiska arbetsmiljöarbete och inom ramen för det ta fram årlig handlingsplan för arbetsmiljön och kontinuerligt följa upp den.
 • Noga följa utvecklingen gällande risker i arbetsmiljön och frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall.
 • Behandla frågor som påkallats av skyddsombud eller studerandeskyddsombud vid akademin.
 • Yttra sig över ansökan om bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum.
 • Följa arbetsskadeutvecklingen inom akademin.
 • Återrapportera arbetsmiljöarbetet årligen till den centrala arbetsmiljökommittén.
 • Sammanträda minst sex gånger per år.

Sammansättning

För arbetsgivaren:

För arbetstagarna:

För studenterna:

 • Emma Eriksson
 • Vakant

Sammanträdestider våren 2018

Lokala arbetsmiljökommittén sammanträder i E737:

 • 8 februari kl. 08:30-10:00
 • 5 april kl. 13:00-14:30
 • 31 maj kl. 08:30-10:010

Minnesanteckningar

2018

2017

Läs mer om högskolans centrala arbetsmiljöarbete