Huvudmeny

2017-11-17 07:30

Väl godkänt i granskning av arbetet för hållbar utveckling


I början av november granskades högskolans hållbarhetsarbete av RISE Research Institutes of Sweden i en omcertifierings- och uppgraderingsrevision. Betyget vid revisionen blev väl godkänt.

– Hållbar utveckling har blivit en naturlig del av verksamheten. HU-diplomeringen av kurser är en drivande faktor i sammanhanget, kommenterar rektor Björn Brorström.

I revisionrapporten poängterar man också att både ledning som intervjuade medarbetare visar ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna.

Exempel på förbättringar som genomförts, utöver arbetet att få in hållbar utveckling (HU) som en naturlig del i verksamheten och diplomering av kurser, är att kvaliteten i studenternas uppsatser har förbättrats när det gäller att integrera hållbar utveckling. Integrering av hållbar utveckling inom forskningen har ökat. Målet att minska utsläppet av koldioxid med 5 procent har nåtts med god marginal och mängden brännbart avfall har minskat.  Tina Ottosson, handläggare för hållbar utveckling, och Mikael Lövgren, servicekoordinator på Campusservice och IT förklarar vad minskningen beror på.

– När det gäller den minskade mängden koldioxidutsläpp från flygresor kan detta delvis kopplas till högskolans policy och riktlinjer för tjänsteresor och möten, som är väl förankrade i verksamheten, samt en systematisk uppföljning i ledningsgruppen, säger Tina Ottosson.

– Den minskade mängden avfall i högskolans lokaler kan härledas till ett ökat antal miljöstationer vilket underlättar för studenter och medarbetare att sortera sitt avfall. Samtidigt har papperskorgar för brännbart avfall tagits bort från lärosalar och på försök i flera kontor, vilket kan innebära att fler går till en miljöstation med avfallet, säger Mikael Lövgren.

Vidare har samverkan med externa aktörer har ökat, både i forskningsprojekt inom högskolans forskningsområden lokalt och regionalt. Högskolan har även inrättat en tjänst som kemikaliesamordnare och vid upphandling ställs miljökrav, exempelvis för lokalvård.

De avvikelser som noteras i rapporten rör främst dokumentationen kring de nya krav som ställs i den uppdaterade versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001.

Högskolan uppfyller därmed kraven i den nya standarden och blir omcertifierade för en ny treårsperiod.

Nästa revision kommer att genomföras i november 2018.

Läs mer

I revisionsrapporten står det:

"Slutsatsen av genomförd revision är att organisationen på ett förtroendeingivande sätt upprätthåller miljöarbetet på god nivå. Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten och ledningssystemet är ett utmärkt verktyg i styrningen av detta. Styrningen visar att fokus riktas mot de väsentliga områdena dvs. utbildning och forskning, där störst effekt erhålls av arbete med hållbar utveckling. Såväl ledning som intervjuade medarbetare visar ett stort engagemang. "

Läs mer om arbetet med hållbar utveckling vid Högskolan i Borås. 

Text: Solveig Klug