Huvudmeny

2018-02-20 16:17

Åtgärder för ett effektivare högskolelandskap


Styrelsen för Högskolan i Borås sammanträdde 19 februari och fattade då beslut om budgetunderlaget för åren 2019 till 2021. I budgetunderlaget, som är lärosätets framställan till regeringen, argumenteras för möjligheten att få genomföra polisprogrammet på uppdrag av Polismyndigheten.

Styrelsen pekar också på betydelsen av forskningsanknytning för de så kallade samhällskritiska utbildningarna och att det är viktigt med fler utbildningsplatser till samhällsbyggnadsområdet. Ökade resurser för den unika textila infrastrukturen samt fler platser inom högskolans designutbildningar som stödjer en hållbar samhällsutveckling lyfts också fram.

I budgetunderlaget argumenterar högskolan även för att ett effektivt högskolelandskap kräver att resurser tillförs de lärosäten som erhållit examenstillstånd på forskarnivå. För Högskolan i Borås handlar det om ett äskande på 10 Mkr per område, det vill säga totalt 50 Mkr.

– När möjligheten för högskolor att examinera på forskarnivå infördes, sas det att inga nya resurser skulle tillföras. Situationen har dock förändrats. För att stärka forskarutbildningarna och de akademiska miljöerna krävs en omprövning, säger Magnus Bergenholtz, controller vid Högskolan i Borås.

Läs mer i rektors blogg.

Text: Staffan Ljung

Foto: Suss Wilén