Huvudmeny

HBs arbetsmiljöarbete

Högskolans ledning – styrelsen och rektor – har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid Högskolan i Borås.

Rektor fördelar operativa arbetsmiljöuppgifter till akademichefer/enhetschefer. Rektor ansvarar för att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är klarlagd samt att akademichefer/enhetschefer har tillräckliga befogenheter och erforderlig kompetens för uppgiften.

Högskolans centrala arbetsmiljökommitté har policyskapande och övergripande planerings- och samordningsansvar i arbetsmiljöarbetet. De anställda medverkar genom skyddsombud utsedda av de fackliga organisationerna. Organisationen av högskolans arbetsmiljöarbete regleras i högskolans lokala arbetsmiljöavtal.

Till grund för arbetsmiljöarbetet finns fastställda strategiska arbetsmiljömål för perioden 2015-2017:

 • Högskolan är en attraktiv arbets- och studieplats.
 • Arbetsmiljön präglas av lika villkor.
 • En ledarskaps- och medarbetarskapspolicy är utarbetad och implementerad.
 • 100 % av medarbetarna har utvecklingssamtal årligen.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerliga riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar är implementerat.

Målen och olika undersökningar och kartläggningar ligger till grund för den handlingsplan som fastställs. Ta del av aktuell handlingsplan och senaste uppföljningen:

Högskolans övergripande handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-2017 (pdf)

Centrala arbetsmiljökommitténs sammansättning

Centrala arbetsmiljökommittén (C-AMK) består av tre arbetsgivarrepresentanter. Arbetstagarna representeras av fyra skyddsombud samt två representanter för studenterna. 

C-AMK:s arbetsuppgifter

 • Företagshälsovård
 • Handlingsplan (enligt AML kap 3 § 2a)
 • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
 • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
 • Upplysning och utbildning gällande arbetsmiljön
 • Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen
 • Arbetsmiljöfrågor som påkallats av skyddsombud (AML 6 kap 6a§)

C-AMK ansvarar för ovanstående frågor när de är av övergripande karaktär. Det nära arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på akademin/enheten.

Arbetsmiljöarbetet på akademierna/enheterna

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att anställda och studenter varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Det handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av ”teknisk” karaktär.

Det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet leder till

 • att risker upptäcks och åtgärdas i tid
 • ger goda arbetsförhållanden och ökad trivsel
 • kan minska sjukskrivningarna och stressen
 • öka kvaliteten i verksamheten

Akademichefen/enhetschefen har ansvaret för att akademins arbetsmiljöarbete läggs upp på ett lämpligt sätt. Skyddsombudet deltar i arbetet, som bedrivs i arbetsplatsträffar, skyddsronder och/eller i enhetens skyddskommitté genom att de anställda rapporterar risker, sjukdom, olycksfall och tillbud samt att ge förslag till åtgärder och lämna synpunkter till det som åtgärdats. Årligen ska varje akademi/enhet upprätta en handlingsplan som följs upp kontinuerligt.