Huvudmeny
Representant för HU-diplomerad kurs hösten 2018

Diplomering av kurser

Vid högskolan diplomeras ett antal kurser varje termin. Att en kurs blir diplomerad är en kvalitetsmarkering, vilket innebär att kursen bedömts uppfylla fastställda kvalitetskriterier som ska säkerställa att hållbar utveckling är tydligt integrerat i kursplaner och examinationsmoment.

Hösten 2018 diplomerades en kurs för att ha integrerat hållbar utveckling (se bilden). Läs nyheten om kurserna.

Övergripande innebär kriterierna att det ska framgå av kursens mål och innehåll att kursen har ett integrerat synsätt på hållbar utveckling och att målen examineras. Det ställs också krav på kritisk reflektion kring hållbar utveckling och dess koppling till utbildningsämnet.

Syftet är att högskolans studenter ska få kunskap om, och förmåga att reflektera och problematisera kring, hållbar utveckling i sina framtida professionsroller. Både som fenomen och inom sitt utbildningsämne. 

Symbol för HU-diplomerad kurs

Program innehållande kurser som diplomerats för sitt arbete med hållbar utveckling är numera märkta med en symbol för HU-diplomerad kurs.