Huvudmeny

Stipendieum för utvecklingsarbete

Kursansvarig eller arbetslag har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som kommer att delas ut den 20 november i samband med den nationella nätverksträffen HU2 (Högre utbildning för hållbar utveckling).

Stipendierna (ett eller flera) ska möjliggöra ett genomförande av aktiviteter för ett fortsatt förbättringsarbete gällande integration av hållbar utveckling i kurser/utbildningen. Detta kan avse vidareutveckling av tidigare diplomerade kurser, inkl. pedagogiskt arbetssätt, eller utveckling av HU-integrationen i utbildningsprogrammen i övrigt. Önskvärt är att utvecklingsarbetet syftar till ett utökat inslag av samverkan och flervetenskaplighet, dvs. ett mer tvärdisciplinärt innehåll och arbetssätt i samverkan över ämnes- och akademigränser.

Genomförandeperiod är läsåret 2018-2019 och resultatet ska redovisas skriftligen och presenteras muntligen vid, eller i anslutning till, 2019 års diplomeringshögtid. Ansökan med motivering bedöms av Strategigruppen för hållbar högskola och ska skickas in till Ilona Horvath, ordförande i bedömargruppen. OBS! Förlängd nomineringstid fram till fredagen den 26 oktober.

Ansökan ska innehålla följande:

  • namn på kursansvarig lärare/lärarlag, akademi- och sektionstillhörighet
  • berörd kurs och utbildning
  • vad kursansvarig lärare/arbetslag vill uppnå med projektet
  • på vilket sätt stipendiepengarna ska användas för att vidareutveckla berörd kurs, alternativt den utbildning där kursen ingår
  • vilka aktiviteter som planeras att genomföras under läsåret 2018-2019 och en tidplan för detta
  • hur projektet/arbetet ska dokumenteras och följas upp
  • en översiktlig budget (omfattning i timmar specificerat per lärare och övriga uppskattade kostnader)
  • att berörd studierektor/sektionsansvarig godkänt projektet