Huvudmeny

Lika villkor

Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och har som övergripande mål att alla individer; sökande, studenter och anställda, ska ha lika villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Lika villkor innefattar samtliga delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbetet och ingår i högskolans kvalitetsarbete som innebär att systematiskt utveckla och bedriva verksamheten. 

Lika villkorsarbetet samordnas med högskolans arbete för hållbar utveckling och med det  systematiska arbetsmiljöarbete. Att diskutera och samverka kring kartläggning, analys och aktiviteter utifrån dessa olika aspekter är nödvändigt för att skapa en helhetssyn kring lika villkor och dess betydelse för en hållbar utveckling och för en god arbetsmiljö.

Arbetet för lika villkor tar utgångspunkt i Högskolelagen samt i högskolans övergripande mål för lika villkorsarbetet som finns angivna i Policy för lika villkor (dnr 847-12).  Det systematiska arbetet innefattar dels likabehandling av studenter, i enlighet med Diskrimineringslagens krav på högskolan som utbildningsanordnaren, dels jämställdhets- och jämlikhetsarbetet för anställda i enlighet med Diskrimineringslagens krav på Högskolan som arbetsgivare. Högskolans lika villkorsarbete styrs även av Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Ett särskilt avsnitt, Tillgänglighet, innefattar handlingsplan för det arbetet.

Dokumentationen innehåller beskrivning av övergripande kartläggningar, analyser,  fortlöpande och särskilda åtgärder. Utöver den övergripande dokumentationen ansvarar  respektive akademi för att dokumentera lika villkorsarbetet med lokala kartläggningar, analyser och åtgärder. Uppföljning av åtgärderna görs kontinuerligt och dokumentationen revideras vid minst två tillfällen, vår – samt hösttermin. Särskilda insatser följs upp i årsredovisningen.

Under 2016-2019 pågår ett även ett särskild arbete för jämställdhet i akademin. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Vägledande och styrande är följande dokument

Vid frågor kring arbetet med lika villkor kontakta Linda Borglund, samordnare.